[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Cinková, Silvie Vernerová, Anna
Date September 2017
Title Are Annotators' Word-Sense Disambiguation Decisions Affected by Textual Entailment between Lexicon Glosses?
Czech title Jsou anotátorská rozhodnutí o lexikálním významu ovlivněna vzájemným vyplýváním slovníkových definic?
Proceedings 2017: Praha, Czechia: ITAT 2017: Proceedings of the 17th Conference on Information Technologies - Applications and Theory (ITAT 2017)
Number 17
Pages range 5-14
BibTeX key cinkova-vernerova2017
How published print
URL http://itat.ics.upjs.sk/uploads/ITAT_2017.pdf
Supported by 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice) 2015-2017 GA15-20031S (Odkaz Zelliga S. Harrise: více lingvistické informace pro distribuční lexikální analýzu angličtiny a češtiny) 2017-2019 EF16_013/0001781 (LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity)
Czech abstract Popisujeme anotační experiment, který kombinuje témata z lexikografie a disambiguace lexikálních významů. Zahrnuje lexikon (Pattern Dictionary of English Verbs, PDEV), existující datový soubor (VPS-GradeUp) a nepublikovanou sadu dat (RTE v PDEV Implications). Experiment měl dva cíle: pilotní anotace (RTE) na implikaturách PDEV (tj. slovníkových definicích) na jedné straně a na druhé straně analýzu efektu vzájemného textového vyplývání mezi slovníkovými definicemi na anotátorská rozhodování lexikální disambiguace ve srovnání s jinými prediktory, jako je finitnost cílového slovesa, explicitní přítomnost příslušných argumentů a sémantická vzdálenost mezi odpovídajícími syntaktickými argumenty ve dvou různých vzorcích (slovníkové významy).
English abstract We describe an annotation experiment com- bining topics from lexicography and Word Sense Disam- biguation. It involves a lexicon ( Pattern Dictionary of En- glish Verbs, PDEV ), an existing data set ( VPS-GradeUp ), and an unpublished data set ( RTE in PDEV Implicatures ). The aim of the experiment was twofold: a pilot annota- tion of Recognizing Textual Entailment (RTE) on PDEV implicatures (lexicon glosses) on the one hand, and, on the other hand, an analysis of the effect of Textual Entail- ment between lexicon glosses on annotators’ Word-Sense- Disambiguation decisions, compared to other predictors, such as finiteness of the target verb, the explicit presence of its relevant arguments, and the semantic distance be- tween corresponding syntactic arguments in two different patterns (dictionary senses).
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Scopus EID Code 2-s2.0-85045768668
Editor(s)* Jaroslava Hlaváčová
ISBN* 978-1974274741
ISSN* 1613-0073
Address* Praha, Czechia
Month* September
Venue* Martinské hole***
Publisher* CreateSpace Independent Publishing Platform
Institution* ÚFAL MFF UK
Creator: Common Account
Created: 9/29/17 11:45 AM
Modifier: Common Account
Modified: 5/9/18 9:03 AM
***

ITAT2017publiccinkova-vernerova_ITAT2017.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Fri Apr 19 07:27:48 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant