Thursday, 24 September, 2015 - 08:30 to 17:30
Room: 

Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015)

(1st Workshop on Digital Humanities 2015)

pořádá LINDAT/CLARIN, český uzel infrastruktury pro jazyková data Clarin ERIC

pod záštitou MŠMT ČR

ve čtvrtek dne 24. září 2015 

v budově Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze, Malostranské nám. 25, 11800 Praha 1

ve spolupráci s Českým sociálněvědním datovým archivem (ČSDA)

a

Radou pro velké infrastruktury MŠMT

 

Digitální zdroje pro výzkum v humanitních a společenských vědách se stávají stěžejním východiskem pro řadu výzkumných oblastí a problémů jak v základním výzkumu, tak ve výzkumu aplikovaném. Mezioborová spolupráce (nejen s informatikou) je přitom velmi častá a důležitá pro nové pohledy na problémy dříve neřešitelné nebo řešitelné jen velmi obtížně a zdlouhavě.

Přesto, že digitální zdroje pro využití v těchto oborech existují, nejsou dosud využívány efektivně a v širší míře. Seminářem o jejich využití bychom chtěli bariéru pro jejich využití odstranit nebo alespoň snížit.

Vyzýváme proto všechny, kteří mají zájem o svém výzkumu v této oblasti něco říci a prezentovat, aby si připravili příspěvek (ve formě textu a zároveň jako poster), který budou v rámci tohoto semináře moci prezentovat (a samozřejmě se i zúčastnit ostatních částí, včetně prezentací zahraničních pozvaných odborníků a dvou panelových diskusí).

Příspěvky, které mohou být česky i anglicky, budou recenzovány nejméně dvěma recenzenty. Vzhledem k omezenému prostoru očekáváme přijetí 12-15 posterů.  Své příspěvky ve formě rozšířeného abstraktu (1-4 strany A4), vkládejte v systému Easychair: https://easychair.org/conferences/?conf=wdh2015 do 15. 6. 2015 (ostatní důležitá data viz níže).

Příspěvky ve finálním formátu publikujeme ve sborníku vydaném k datu konání workshopu.

Pokyny pro autory

  • Pokyny pro vytvoření konečné verze příspěvku do sborníku

Maximální rozsah 8 stran + 2 strany referencí, formát A4.

Konečné verze svých příspěvků vkládejte v systému Easychair: https://easychair.org/conferences/?conf=wdh2015 do 8.8.2015.

  • Postery

Maximální velikost posterů je A0 na výšku. Stojany včetně materiálu k uchycení posterů budou k dispozici na místě konání před začátkem semináře.

 

Důležitá data

8. 6. 2015 15.6.2015  Zaslání rozšíženého abstraktu - prodloužení termínu
15. 7. 2015   Oznámení o přijetí/zamítnutí příspěvku
8. 8. 2015   Finální verze textu příspěvku pro tisk sborníku
17. 9. 2015  Uzavření registrace
24. 9. 2015   Workshop na MFF UK, Malostranské nám. 25, 1. Patro

 

Program

Aktualizováno 14.září 2015

8:30-9:00 Registrace účastníků
9:00-9:15 Zahájení semináře za účasti zástupce MŠMT PhDr. Lukáše Leváka
  Pozvané přednášky členů vedení evropských infrastruktur v oblasti SHV
9:15-9:45 Steven Krauwer, Clarin-ERIC
9:45-10:15 Carlotta Greci, UK Data Archive
10:15-10:45 Laurent Romary, DARIAH
10:45–11:15 Přestávka na kávu
11:15-11:45 Veerle Vanden Daelen, EHRI
  Představení českých výzkumných infrastruktur v oblasti SHV
11:45-12:15 Jan Hajič, LINDAT/CLARIN
12:15-12:45 Jindřich Krejčí, ČSDA
12:45–14:30 Přestávka na lehký oběd (v prostorách 1. patra), představení posterů - seznam
14:30–15:45

1. panelová diskuse: Co mohou výzkumné infrastruktury nabídnout v oblasti SHV

Pozvání přijali: Ing. Martin Lhoták, ředitel KNAV AV ČR,
   Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D., ÚČL AV ČR,
   Ing. Helmut Sverenyák, CESNET.

15:45–16:00 Přestávka na kávu
16:00–17:15

2. panelová diskuse: Co očekáváme od výzkumných infrastruktur

Pozvání přijali: 
Mgr. et Mga. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., Národní filmový archiv
PhDr. Filip Smolík, Ph.D., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Martin Šmok, USC Shoa Foundation
Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

17:15–17:30  Závěrečné slovo
17:30-18:30 Návštěva Centra vizuální historie Malach, 18:00-18:30 možnost vlastního "bádání"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam přijatých a prezentovaných plakátových sdělení

1 Iva Lelková Digitalization and Visualization of Jan Amos Comenius' Correspondence (1592–1670)
2 Vojtěch Malínek Česká literární bibliografie
3 Václava Horčáková Bibliografie dějin Českých zemí
4 Kateřina Valentová, Hedvika Kuchařová Možnosti raněnovověkých pramenů řeholních institucí pro elektronické zpracování a jejich mezioborové využití
5 Václav Cvrček, Michal Křen, Jan Kocek Český národní korpus – jazyková infrastruktura pro společenské a humanitní vědy
6 Klára Osolsobě, Karel Pala, Dana Hlaváčková, Pavel Šmerk Deriv – softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy
7 Karel Pala, František Cvrček, Pavel Rychlý, František Novák Právnické databáze
8 Alena Černá, Petr Nejedlý, Miloslava Vajdlová, Boris Lehečka, Markéta Pytlíkova Veřejně přístupné elektronické zdroje ke studiu historické češtiny oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i.
9 Andrej Gogora The Philosophical Inquiry and Digital Resources Utilization
10 Boris Lehečka, Pavlína Jínová Využití elektronických zdrojů historické češtiny pro formální popis deklinace apelativních substantiv
12 Petr Plecháč, Robert Kolár Korpus českého verše
13 Martin Kuna, Dana Křivánková, Jan Hasil, David Novák Archeologická mapa České republiky (AMČR) jako páteřní infrastruktura české archeologie
14 Jakub Mlynář Malach Center for Visual History
15 Karel Pala, Pavel Rychlý Textový korpus Chyby
16 Klára Plecitá Evropský sociální výzkum (European Social Survey)
17 Jarka Vitámvásová Klíč k pramenům židovských dějin Evropy – Projekt Yerusha
18 Magdalena Sedlická Terezínský výzkumný průvodce (Terezín Research Guide)
19 Aneta Plzáková, Tereza Štěpková Databáze obětí holocaustu
20 Pavel Straňák Services of LINDAT/CLARIN Centre

 

Pozvané přednášky

Kliknutím na jméno autora se Vám zobrazí jeho prezentace

Anglické přednášky budou tlumočeny do češtiny.

Steven Krauwer: What is easy and what is difficult in a Digital Humanities infrastructure

I will first sketch what we have to offer along the whole language data lifecycle (the "easy" bit), and then the take-up issues (the difficult bit), such as preaching to the converted, fragmentation of the target audience in many different disciplines, eliciting requirements, the technology gap between providers and users, fighting conservatism, crossing language barriers, and many more. For each of them I could then briefly indicate how we want to address them - and ask the audience whether we got it right or whether they have better ideas.

Carlotta GreciAdministrative Data Service

The Administrative Data Service is part of the Administrative Data Research Network (ADRN), a UK-wide partnership between universities, government departments and agencies, national statistics authorities, the third sector, funders and researchers. The ADRN provides a bespoke service for researchers so they can carry out social and economic research using administrative data, which has the potential to benefit society. The Administrative Data Service coordinates the Network, and is the first point of contact for researchers who want access to administrative data. It is based at the University of Essex, with partners at the Universities of Manchester, Oxford, the West of England, and Edinburgh.

Laurent Romary: Standards in DARIAH – a strategy for the humanities

After a general presentation of the current state of the DARIAH infrastructure, I will focus on the activities to be carried out in the years to come on standards and good practices. Outlining the central role of standards for a digital infrastructure, I will show several activities that need to be carried out to offer an solid but yet accessible environment for the creation, maintenance and dissemination of standards in the wide variety of humanities communities.

Veerle Vanden Daelen: Introducing the European Holocaust Research Infrastructure

The European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) project seeks to transform archival research on the Holocaust. The vision of EHRI is to integrate the data, services and expertise of existing Holocaust infrastructures on an unprecedented scale. It will allow researchers from across the globe transnational and virtual access to the integrated infrastructure, and provide them with innovative digital tools and methods to (collaboratively) explore and analyse Holocaust sources. EHRI will thereby become an indispensable tool for the study of the Holocaust from a pan-European perspective. The EHRI project started in October 2010 as a FP7 program from the European Commission. Its second funding period, under Horizon2020, started in May 2015.

Jan Hajič: LINDAT/CLARIN

Jindřich Krejčí: ČSDA

 

Přípravný programový a organizační výbor

Eva Hajičová, předsedkyně Rady pro velké infrastruktury MŠMT ČR

Michal Frankl, Židovské muzeum Praha, projekt EHRI

Jan Hajič, LINDAT/CLARIN, UK v Praze

Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., projekt CESSDA

Jaroslava Hlaváčová, LINDAT/CLARIN, UK v Praze