Schmidtová Patrícia et al.: THEaiTRE: Generating Theatre Play Scripts using Artificial Intelligence

Schmidtová Patrícia, Rosa Rudolf, Košťák David, Studeník Tomáš, Hrbek Daniel, Musil Tomáš, Doležal Josef, Dušek Ondřej, Mareček David, Vosecká Klára, Nováková Máša, Žabka Petr, Zakhtarenko Alisa, Jurko Dominik, Kinská Martina, Kocmi Tom, Bojar Ondřej: THEaiTRE: Generating Theatre Play Scripts using Artificial Intelligence

SCHMIDTOVÁ PATRÍCIA, ROSA RUDOLF, KOŠŤÁK DAVID, STUDENÍK TOMÁŠ, HRBEK DANIEL, MUSIL TOMÁŠ, DOLEŽAL JOSEF, DUŠEK ONDŘEJ, MAREČEK DAVID, VOSECKÁ KLÁRA, NOVÁKOVÁ MÁŠA, ŽABKA PETR, ZAKHTARENKO ALISA, JURKO DOMINIK, KINSKÁ MARTINA, KOCMI TOM, BOJAR ONDŘEJ (2022). THEaiTRE: Generating Theatre Play Scripts using Artificial Intelligence. ISBN 978-80-88132-14-1. 244 pp.

Full PDF BibTeX

Abstrakt:

V této knize představujeme THEaiTRE, interdisciplinární projekt propojující divadlo a počítačovou lingvistiku, jehož hlavním výsledkem byla produkce a inscenace první počítačově vytvořené divadelní hry. Cílem projektu bylo prozkoumat potenciál současných technik umělé inteligence, které by mohly být začleněny do divadelní praxe.

V rámci projektu se nám podařilo vygenerovat scénáře dvou divadelních her, AI: Když robot píše hru a Prostoupení. Hry pak byly inscenovány, nazkoušeny a uvedeny v divadlech. První část této knihy věnujeme procesu tvorby a inscenování samotných her a různým divadelním aspektům projektu. Tato část knihy je přístupná všem čtenářům.

Scénáře ke hrám byly vytvořeny pomocí našeho online interaktivního nástroje na generování scénářů s názvem THEaiTRobot. Vzhledem k tomu, že tento nástroj je jedním z hlavních výsledků tohoto projektu, celá druhá část této knihy je věnována návrhu nástroje a provedenému výzkumu a experimentům. Většina této části knihy je spíše odborná, určená čtenáři s určitým vzděláním v oblasti informatiky a/nebo počítačové lingvistiky.

Summary

In this book, we describe THEaiTRE, an interdisciplinary project combining theatre and computational linguistics, with its main result being a production and staging of the first computer-generated theatre play. The goal of the project was to explore the potential of current artificial intelligence techniques to be incorporated into theatre practice.

Within the project, we managed to generate scripts of two theatre plays, AI: When a Robot Writes a Play and Permeation. The plays were then staged, rehearsed and premiered in theatres. We dedicate the first part of this book to the process of creating and staging the actual plays and to various theatrical aspects of the project. This part of the book is accessible to any reader.

The scripts for the plays were created using our online interactive script generation tool called THEaiTRobot. As the tool is one of the main results of this project, the whole second part of this book is dedicated to the design of the tool and the research and experiments we performed. Most of that part of the book is quite technical, intended for a reader with some background in computer science and/or computational linguistics.