Mikulová Marie, Panevová Jarmila: Formy a funkce okolnostních určení v češtině. Určení prostorová a časová

Mikulová Marie, Panevová Jarmila: Formy a funkce okolnostních určení v češtině. Určení prostorová a časová

MIKULOVÁ MARIE, PANEVOVÁ JARMILA (2021). Formy a funkce okolnostních určení v češtině. Určení prostorová a časová. ISBN 978-80-88132-13-4. 197 pp.

Full PDF BibTeX Buy

Abstrakt:

V monografii předkládáme celistvý popis forem a funkcí vybraných okolnostních určení založený na detailní analýze rozsáhlých korpusových dat. Usilujeme o komplexnost popisu co do šíře i co do hloubky: analyzujeme všechny v korpusech dostupné příklady a pro každý stanovujeme jeho funkci a formu. Výsledkem je podrobný seznam okolnostních významů a jejich jemnějších významových podtypů včetně seznamu formálních realizací, doložený reálnými příklady. Analýza se soustředí na popis určení prostorových a časových jakožto jádra okolnostních významů.

Kniha má obsáhlou teoretickou část, ve které jsou popsány základní principy analýzy okolnostních určení (vymezení okolnostního určení, principy delimitace jemnějších významů okolnostních určení, synonymie a nejednoznačnost ve vztahu forma-funkce, stanovení třídy sekundárních předložek). Jádrem monografie je její II. část, ve které analyzujeme časová a prostorová určení. Na základě přijatých kritérií a podle zvolené metodologie sestavujeme repertoár významů těchto okolnostních určení včetně jemných významových distinkcí. Ve IV. části jsou prezentovány výsledky tohoto badatelského postupu ve formě přehledných seznamů, které mohou být následně využity v aplikačních úlohách translatologických a při automatickém zpracování jazyka.

K základnímu textu knihy jsou v části III připojeny dvě případové studie: první se týká porovnání prostorových určení v textu psaném a mluveném, v druhé studii je prezentován kontrastivní výzkum vyjadřování základních prostorových významů v češtině a jejich ekvivalentů v angličtině.

Jednotlivé závěry v této monografii plynou z pečlivé analýzy jazykového materiálu a jsou také vždy bohatě doloženy reálnými korpusovými příklady. Jako hlavní zdroj jazykového materiálu je využívána Pražská databáze forem a funkcí ForFun (založená na datech Pražských závislostních korpusů).

Summary

In the book, we argue in favour of an elaborate division of circumstantial (adverbial) meanings into more fine-grained units. The discussion is focused on the spatial and temporal sentence modifications as the most diverse domain within the circumstantial meanings. The forms expressing meanings of space and time are observed with regard to both similarities and differences between them. The prepositional and prepositionless cases of nouns as well as conjunctions used in the dependent clauses are classified according to their meanings within the spatial and temporal domain.

Mutual substitution between expressions, extension of their meaning and the shades of meaning carried by them are used as the criteria for the introduction of particular meanings.

Constructions with secondary prepositions are discussed focusing on the degree of the process of prepositionalization and their semantic contribution to the analyzed constructions.

For the corpus-based analysis, the database ForFun (built on the Prague Dependency Treebanks of Czech texts) is exploited and the frequency of particular forms and their corresponding meanings is given. An overview of the proposed subtle meanings enables easy search for corresponding forms for a given meaning, including real examples.

We also present two case studies: the first study concentrates on a comparison between the forms of spatial meanings in the Czech spoken and written texts, the second one deals with a comparison of Czech and English prepositions used in spatial constructions.