Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu

Anotátorská příručka

Marie Mikulová

Allevtina Bémová

Jan Hajič

Eva Hajičová

Jiří Havelka

Veronika Kolářová

Lucie Kučová

Markéta Lopatková

Petr Pajas

Jarmila Panevová

Magda Razímová

Petr Sgall

Jan Štěpánek

Zdeňka Urešová

Kateřina Veselá

Zdeněk Žabokrtský


Obsah

Abstrakt
Acknowledgement
Úvod
1. Typografické konvence
1. Základní principy reprezentace věty na tektogramatické rovině
1.1. Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám
2. Typy uzlů
2.1. Technický kořen tektogramatického stromu
2.2. Atomické uzly
2.3. Kořeny souřadných struktur
2.4. Kořeny seznamových struktur
2.5. Uzly reprezentující cizojazyčné výrazy
2.6. Uzly reprezentující závislé části frazeologických spojení
2.7. Komplexní uzly
2.8. Uzly kvazikomplexní
3. Tektogramatické lema (t-lema)
3.1. Morfologické lema (m-lema)
3.2. T-lema a m-lema, t-lema a slovní forma
3.3. T-lema víceslovných lexikálních jednotek
3.3.1. Víceslovné t-lema
3.3.2. Víceslovné lexikální jednotky zachycené pomocí gramatémů
3.3.3. Víceslovné lexikální jednotky zachycené speciálními funktory
3.3.4. Víceslovné lexikální jednotky zachycené speciální strukturou
3.4. Zástupná t-lemata
3.5. T-lema podle typu uzlu
4. Komplexní uzly a gramatémy
4.1. Syntaktická a lexikální derivace
4.1.1. Typy syntaktické derivace
4.1.2. Typy lexikální derivace
4.1.3. Smíšený typ
4.2. Sémantické slovní druhy
4.2.1. Vztah sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním
4.2.2. Vnitřní struktura sémantických slovních druhů
4.2.2.1. Vnitřní struktura sémantických substantiv
4.2.2.2. Vnitřní struktura sémantických adjektiv
4.2.2.3. Vnitřní struktura sémantických adverbií
4.3. Atributy nadřazené gramatémům
4.3.1. Atribut sempos
4.4. Hodnoty gramatémů
4.5. Gramatémy
4.5.1. Gramatém čísla (number)
4.5.2. Gramatém rodu (gender)
4.5.3. Gramatém osoby (person)
4.5.4. Gramatém zdvořilosti (politeness)
4.5.5. Gramatém typu číslovky (numertype)
4.5.6. Gramatém typu neurčitosti (indeftype)
4.5.7. Gramatém negace (negation)
4.5.8. Gramatém stupně (degcmp)
4.5.9. Gramatém slovesné modality (verbmod)
4.5.10. Gramatém deontické modality (deontmod)
4.5.11. Gramatém dispoziční modality (dispmod)
4.5.12. Gramatém vidu (aspect)
4.5.13. Gramatém času (tense)
4.5.14. Gramatém rezultativnosti (resultative)
4.5.15. Gramatém iterativnosti (iterativeness)
4.6. Podskupiny sémantických slovních druhů a jim přináležející gramatémy
4.6.1. Sémantická substantiva
4.6.1.1. Pojmenovací sémantická substantiva
4.6.1.1.1. Pojmenovací sémantická substantiva s odděleně reprezentovaným příznakem negace
4.6.1.2. Určitá pronominální sémantická substantiva ukazovací
4.6.1.3. Určitá pronominální sémantická substantiva osobní
4.6.1.4. Neurčitá pronominální sémantická substantiva
4.6.1.5. Určitá kvantifikační sémantická substantiva
4.6.2. Sémantická adjektiva
4.6.2.1. Pojmenovací sémantická adjektiva
4.6.2.2. Určitá pronominální sémantická adjektiva ukazovací
4.6.2.3. Neurčitá pronominální sémantická adjektiva
4.6.2.4. Určitá kvantifikační sémantická adjektiva
4.6.2.5. Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva
4.6.2.6. Kvantifikační sémantická adjektiva stupňovatelná
4.6.3. Sémantická adverbia
4.6.3.1. Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která nelze negovat
4.6.3.2. Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která lze negovat
4.6.3.3. Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která nelze negovat
4.6.3.4. Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která lze negovat
4.6.3.5. Určitá pronominální sémantická adverbia
4.6.3.6. Neurčitá pronominální sémantická adverbia
4.6.4. Sémantická slovesa
4.6.4.1. Hodnoty gramatému slovesné modality
4.6.4.2. Hodnoty gramatému deontické modality
4.6.4.3. Hodnoty gramatému dispoziční modality
4.6.4.4. Hodnoty gramatému vidu
4.6.4.5. Hodnoty gramatému času
4.6.4.6. Hodnoty gramatému rezultativnosti
4.6.4.7. Hodnoty gramatému iterativnosti
4.7. Atribut sentmod
5. Struktura reprezentace věty
5.1. Závislost
5.1.1. Dvojí závislost
5.1.2. Nezávislostní hrany
5.1.3. Nejednoznačná závislost
5.2. Valence
5.2.1. Pojetí valence
5.2.1.1. Kritéria určování aktantů a volných doplnění
5.2.1.2. Kritéria určování obligatorních a neobligatorních doplnění
5.2.1.3. Struktura valenčního rámce
5.2.1.4. Kritéria určování aktantů (princip posouvání)
5.2.1.5. Vztahy mezi významy slovesa a valenčními rámci
5.2.2. Valenční rámec a jeho zápis ve valenčním slovníku
5.2.2.1. Zápis povrchově-syntaktické realizace valenčního doplnění
5.2.2.2. Valenční rámce frazémů a složených predikátů
5.2.2.3. Pravidelné změny v povrchově-syntaktické realizaci (nezaznamenávané ve valenčním rámci)
5.2.2.4. Valenční slovník
5.2.3. Valence jednotlivých sémantických slovních druhů
5.2.3.1. Valence sloves
5.2.3.1.1. Konkrétní, abstraktní a frazeologické významy slovesa
5.2.3.1.2. Delimitace významů u některých sloves s akuzativní vazbou
5.2.3.1.3. Hranice mezi aktantem, obligatorním volným doplněním a volným doplněním
5.2.3.1.4. Hranice mezi funktory pro aktanty
5.2.3.1.5. Konkurence doplnění různých funktorů při zachování významu slovesa
5.2.3.1.6. Valenční doplnění s významem "stavu"
5.2.3.1.7. Valenční rámce sloves cizího původu
5.2.3.2. Valence substantiv
5.2.3.2.1. Základní pojetí valence u substantiv
5.2.3.2.2. Třídění substantiv pro potřeby určování valence
5.2.3.2.3. Aktanty a volná doplnění ve valenčních rámcích substantiv
5.2.3.2.4. Valenční rámce jednotlivých skupin substantiv
5.2.3.3. Valence adjektiv
5.2.3.3.1. Valenční rámce deverbativních adjektiv označujících děj
5.2.3.3.2. Valenční rámce ostatních adjektiv
5.2.3.4. Valence adverbií
5.2.4. Zachycení valence v tektogramatických stromech
5.2.4.1. Všeobecný aktant a blíže nespecifikovaný aktor
5.2.4.2. Reciprocita
5.2.4.2.1. Valenční rámce a reciprocita
5.2.4.2.2. Zachycení reciprocity v tektogramatickém stromu
5.2.4.2.3. Reciprocita u substantiv
5.2.4.2.4. Reciprocita a pasivum
5.2.4.3. Dílčí pravidla pro zachycení valence jednotlivých komplexních uzlů
5.2.4.3.1. Zachycení valence sloves s konkurenčními valenčními doplněními
5.2.4.3.2. Problematické případy při zachycování valence substantiv
5.2.4.3.3. Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj
5.2.4.3.4. Zájmena zastupující slova s valencí
5.3. Hloubkový slovosled
5.4. Slovesné a neslovesné klauze
5.4.1. Slovesné klauze
5.4.2. Neslovesné klauze
5.4.3. Spojování slovesných a neslovesných klauzí
5.5. Závislé slovesné klauze
5.5.1. Závislé slovesné klauze bez určitého slovesného tvaru
5.5.1.1. Závislé infinitivní konstrukce
5.5.1.1.1. Infinitivem vyjádřená podmínka
5.5.1.1.2. Ustrnulé infinitivní konstrukce
5.5.1.2. Závislé participiální konstrukce
5.5.1.2.1. Nekongruentní participiální konstrukce
5.5.1.3. Přechodníkové konstrukce
5.5.1.3.1. Ustrnulé přechodníkové konstrukce
5.5.1.4. Konstrukce s adjektivy připojenými podřadicí spojkou
5.5.2. Obsahové vs. vztažné klauze
5.5.2.1. Závislé klauze připojené výrazem "co"
5.5.3. Odkazovací slova
5.5.3.1. Korelativní dvojice s odkazovacím slovem "ten"
5.5.3.2. Korelativní dvojice s odkazovacím slovem "takový"
5.5.3.3. Korelativní dvojice se zájmennými příslovci místa
5.5.3.4. Korelativní dvojice se zájmennými příslovci času
5.5.3.5. Korelativní dvojice s jinými zájmennými příslovci
5.5.4. Nepravé závislé klauze
5.5.4.1. Nepravé závislé klauze vztažné
5.5.4.1.1. Konstrukce se spojovacími výrazy "což", "přičemž", "načež", "pročež", "začež", "aniž"
5.5.4.2. Nepravé závislé klauze spojkové
5.5.4.2.1. Konstrukce se spojovacími výrazy "kdežto" a "takže"
5.5.4.2.2. Konstrukce se spojovacím výrazem "zatímco"
5.6. Souřadnost
5.6.1. Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě
5.6.1.1. Společné rozvití souřadně spojených členů
5.6.1.2. Souřadnost členská, větná a smíšená
5.6.1.3. Funktory terminálních členů souřadné struktury
5.6.1.4. Vnořené souřadné struktury
5.6.2. Koordinace a apozice
5.6.2.1. Specifické konstrukce zachycené jako koordinační nebo apoziční struktura
5.6.2.1.1. Koordinační spojení se zkratkami "atd.", "apod.", "aj."
5.6.2.1.2. Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním (pomocí výrazů "a to", "a sice")
5.6.2.1.3. Apoziční spojení se spojkou" jako"
5.6.3. Spojení členů při vyjadřování matematických operací a intervalů
5.7. Parenteze
5.7.1. Parenteze aktuální
5.7.2. Parenteze kleslá
5.7.3. Zvláštní případy parenteze
5.7.3.1. Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi
5.7.3.2. Komentáře mluvčího typu "aby bylo jasno"
5.8. Frazémy
5.8.1. Neslovesná frazeologická spojení
5.8.2. Slovesná frazeologická spojení
5.9. Víceslovné predikáty
5.9.1. Modální a fázové predikáty
5.9.1.1. Modální predikáty
5.9.1.1.1. Negace modálních predikátů
5.9.1.1.2. Souřadnost v modálních predikátech
5.9.1.1.3. Vrstvení modálních významů
5.9.1.1.4. Bližší specifikace modálních významů
5.9.1.1.5. Elipsa v modálních predikátech (hraniční případy modálních predikátů)
5.9.1.2. Fázové predikáty
5.9.2. Kvazimodální a kvazifázové predikáty
5.9.2.1. Kvazimodální a kvazifázová slovesa
5.9.3. Složené predikáty
5.9.3.1. Vlastnosti slovesné a jmenné části složených predikátů
5.9.3.1.1. Vlastnosti slovesné části složených predikátů
5.9.3.1.2. Vlastnosti jmenné části složených predikátů
5.9.3.2. Základní pravidla anotace složených predikátů
5.9.3.3. Valenční rámce složených predikátů
5.9.3.3.1. Valenční rámec slovesné části složených predikátů
5.9.3.3.2. Valenční rámec jmenné části složených predikátů
5.9.3.4. Zachycení valence složených predikátů v tektogramatickém stromě
5.9.3.4.1. Dvojí funkce valenčního doplnění složeného predikátu
5.9.3.4.2. Sdílení valenčních doplnění slovesné a jmenné části (kvazikontrola)
5.9.4. Hraniční případy u víceslovných predikátů
5.10. Doplněk (dvojí závislost)
5.10.1. Doplněk vyjádřený jménem
5.10.1.1. Doplněk vyjádřený substantivem
5.10.1.2. Doplněk vyjádřený adjektivem
5.10.1.3. Doplněk vyjádřený číslovkou
5.10.2. Doplněk vyjádřený neurčitým slovesným tvarem
5.10.2.1. Doplněk vyjádřený participiem
5.10.2.2. Doplněk vyjádřený přechodníkem
5.10.2.3. Doplněk vyjádřený infinitivem
5.10.3. Doplněk vyjádřený závislou klauzí
5.10.4. Vrstvení doplňků
5.11. Nejednoznačné struktury
5.11.1. Závislostní vztahy některých slovesných volných doplnění
5.11.1.1. Nejednoznačné závislostní vztahy volných doplnění vyjádřených předložkovými skupinami
5.11.1.2. Nejednoznačné závislostní vztahy volných doplnění vyjádřených adverbii
5.11.1.3. Sémantický dosah doplnění s funktorem MOD a ATT
5.11.2. Dvojí funkce jednoho doplnění
5.11.3. Vzájemný vztah dvou a více místních nebo časových doplnění
5.11.3.1. Jedno časové nebo místní doplnění závislé na jiném časovém nebo místním doplnění
5.11.3.2. Dvě sesterská časová nebo místní doplnění
5.11.3.3. Víceznačné a složité případy
5.11.4. Závislostní vztahy v substantivní skupině (shoda dvou substantiv)
5.11.4.1. Spojení jména obecného a jména vlastního
5.11.4.2. Ostatní substantivní skupiny
5.12. Elipsy
5.12.1. Elipsa řídícího členu
5.12.1.1. Elipsa řídícího slovesa
5.12.1.1.1. Aktuální elipsa řídícího slovesa
5.12.1.1.2. Gramatická elipsa řídícího slovesa
5.12.1.2. Elipsa řídícího substantiva
5.12.1.2.1. Aktuální elipsa řídícího substantiva
5.12.1.2.2. Gramatická elipsa řídícího substantiva
5.12.1.3. Elipsa řídící klauze
5.12.1.4. Elipsa řídícího členu při zachycování významové struktury některých konstrukcí
5.12.2. Elipsa závislého členu
5.12.2.1. Elipsa obligatorního doplnění
5.12.2.1.1. Aktuální elipsa obligatorního aktantu (zástupné t-lema #PersPron, #Cor, #QCor a #Rcp)
5.12.2.1.2. Gramatická elipsa obligatorního aktantu (zástupné t-lema #Gen a #Unsp)
5.12.2.1.3. Elipsa obligatorního volného doplnění (zástupné t-lema #Oblfm a #Rcp)
5.12.2.2. Elipsa neobligatorního doplnění
5.12.3. Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení
5.12.3.1. Aktuální elipsa neobligatorního doplnění v souřadném spojení
5.13. Modalita a negace
6. Funktory a subfunktory
6.1. Funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí
6.1.1. PRED
6.1.2. DENOM
6.1.3. VOCAT
6.1.4. PARTL
6.1.5. PAR
6.2. Funktory pro aktanty
6.2.1. ACT
6.2.1.1. Hraniční případy u funktoru ACT
6.2.2. PAT
6.2.2.1. Hraniční případy u funktoru PAT
6.2.3. EFF
6.2.3.1. Hraniční případy u funktoru EFF
6.2.4. ADDR
6.2.4.1. Hraniční případy u funktoru ADDR
6.2.5. ORIG
6.2.5.1. Hraniční případy u funktoru ORIG
6.3. Časové funktory
6.3.1. TWHEN
6.3.1.1. Hraniční případy u funktoru TWHEN
6.3.2. TFHL
6.3.2.1. Hraniční případy u funktoru TFHL
6.3.3. TFRWH
6.3.3.1. Hraniční případy u funktoru TFRWH
6.3.4. THL
6.3.4.1. Hraniční případy u funktoru THL
6.3.5. THO
6.3.5.1. Hraniční případy u funktoru THO
6.3.6. TOWH
6.3.6.1. Hraniční případy u funktoru TOWH
6.3.7. TPAR
6.3.7.1. Hraniční případy u funktoru TPAR
6.3.8. TSIN
6.3.8.1. Hraniční případy u funktoru TSIN
6.3.9. TTILL
6.3.9.1. Hraniční případy u funktoru TTILL
6.4. Funktory místa
6.4.1. DIR1
6.4.1.1. Hraniční případy u funktoru DIR1
6.4.2. DIR2
6.4.2.1. Hraniční případy u funktoru DIR2
6.4.3. DIR3
6.4.3.1. Hraniční případy u funktoru DIR3
6.4.4. LOC
6.4.4.1. Hraniční případy u funktoru LOC
6.5. Funktory pro implikační (kauzální) vztahy
6.5.1. AIM
6.5.1.1. Hraniční případy u funktoru AIM
6.5.2. CAUS
6.5.2.1. Hraniční případy u funktoru CAUS
6.5.3. CNCS
6.5.3.1. Hraniční případy u funktoru CNCS
6.5.4. COND
6.5.4.1. Hraniční případy u funktoru COND
6.5.5. INTT
6.5.5.1. Hraniční případy u funktoru INTT
6.6. Funktory pro vyjádření způsobu a jeho specifických variant
6.6.1. ACMP
6.6.1.1. Hraniční případy u funktoru ACMP
6.6.2. CPR
6.6.2.1. Hraniční případy u funktoru CPR
6.6.3. CRIT
6.6.3.1. Hraniční případy u funktoru CRIT
6.6.4. DIFF
6.6.4.1. Hraniční případy u funktoru DIFF
6.6.5. EXT
6.6.5.1. Hraniční případy u funktoru EXT
6.6.6. MANN
6.6.6.1. Hraniční případy u funktoru MANN
6.6.7. MEANS
6.6.7.1. Hraniční případy u funktoru MEANS
6.6.8. REG
6.6.8.1. Hraniční případy u funktoru REG
6.6.9. RESL
6.6.9.1. Hraniční případy u funktoru RESL
6.6.10. RESTR
6.6.10.1. Hraniční případy u funktoru RESTR
6.7. Funktory pro rematizátory, větné, navazovací a modální adverbiální výrazy
6.7.1. ATT
6.7.1.1. Hraniční případy u funktoru ATT
6.7.2. INTF
6.7.2.1. Hraniční případy u funktoru INTF
6.7.3. MOD
6.7.3.1. Hraniční případy u funktoru MOD
6.7.4. PREC
6.7.4.1. Hraniční případy u funktoru PREC
6.7.5. RHEM
6.7.5.1. Hraniční případy u funktoru RHEM
6.8. Funktory pro víceslovné lexikální jednotky a cizojazyčné výrazy
6.8.1. CPHR
6.8.1.1. Hraniční případy u funktoru CPHR
6.8.2. DPHR
6.8.2.1. Hraniční případy u funktoru DPHR
6.8.3. FPHR
6.8.3.1. Hraniční případy u funktoru FPHR
6.9. Funktory pro specifická (nová) doplnění
6.9.1. BEN
6.9.1.1. Hraniční případy u funktoru BEN
6.9.2. CONTRD
6.9.2.1. Hraniční případy u funktoru CONTRD
6.9.3. HER
6.9.3.1. Hraniční případy u funktoru HER
6.9.4. SUBS
6.9.4.1. Hraniční případy u funktoru SUBS
6.10. Specifické substantivní funktory
6.10.1. APP
6.10.1.1. Hraniční případy u funktoru APP
6.10.2. AUTH
6.10.2.1. Hraniční případy u funktoru AUTH
6.10.3. ID
6.10.3.1. Hraniční případy u funktoru ID
6.10.4. MAT
6.10.4.1. Hraniční případy u funktoru MAT
6.10.5. RSTR
6.10.5.1. Hraniční případy u funktoru RSTR
6.11. Funktor pro doplněk (COMPL)
6.11.1. Hraniční případy u funktoru COMPL
6.12. Funktory pro významy souřadných spojení
6.12.1. Funktory pro koordinaci
6.12.1.1. ADVS
6.12.1.1.1. Hraniční případy u funktoru ADVS
6.12.1.2. CONFR
6.12.1.2.1. Hraniční případy u funktoru CONFR
6.12.1.3. CONJ
6.12.1.3.1. Hraniční případy u funktoru CONJ
6.12.1.4. CONTRA
6.12.1.4.1. Hraniční případy u funktoru CONTRA
6.12.1.5. CSQ
6.12.1.5.1. Hraniční případy u funktoru CSQ
6.12.1.6. DISJ
6.12.1.6.1. Hraniční případy u funktoru DISJ
6.12.1.7. GRAD
6.12.1.7.1. Hraniční případy u funktoru GRAD
6.12.1.8. REAS
6.12.1.8.1. Hraniční případy u funktoru REAS
6.12.2. Funktor pro apozici (APPS)
6.12.2.1. Hraniční případy u funktoru APPS
6.12.3. Funktor pro matematické operace a intervaly (OPER)
6.12.3.1. Hraniční případy u funktoru OPER
6.12.4. Funktor pro modifikátory souřadného spojení (CM)
6.12.4.1. Hraniční případy u funktoru CM
6.13. Přesnější specifikace významu funktoru
6.13.1. Subfunktory
6.13.1.1. Subfunktory pro funktor ACMP
6.13.1.2. Subfunktory pro funktor BEN
6.13.1.3. Subfunktory pro funktor CPR
6.13.1.4. Subfunktory pro funktor DIR1
6.13.1.5. Subfunktory pro funktor DIR2
6.13.1.6. Subfunktory pro funktor DIR3
6.13.1.7. Subfunktory pro funktor EXT
6.13.1.8. Subfunktory pro funktor LOC
6.13.1.9. Subfunktory pro funktor TWHEN
6.13.2. Atribut pro význam "stavu"
7. Specifické syntaktické konstrukce
7.1. Rozhodování mezi substantivem a adjektivem
7.1.1. Substantivizovaná adjektiva
7.1.2. Zájmena ve funkci syntaktického adjektiva nebo substantiva
7.1.3. Číslovky ve funkci syntaktického adjektiva nebo substantiva
7.2. Konstrukce se slovesem "být"
7.2.1. Typy konstrukcí se slovesem "být"
7.2.1.1. "Být" existenční
7.2.1.2. "Být" zástupné
7.2.1.3. "Být" sponové (verbonominální predikát)
7.2.1.4. "Být" frazeologické (slovesný frazém)
7.2.1.5. "Být" v jednočlenných konstrukcích
7.2.1.5.1. Neosobní užití slovesa "být"
7.2.1.5.2. Konstrukce "osobního prožívání" s aktorem v dativu
7.2.2. Poznámky k některým konstrukcím se slovesem "být"
7.2.2.1. Verbonominální predikát vs. opisné pasivum
7.2.2.2. Konstrukce s infinitivem
7.2.2.3. Konstrukce s číslovkovými výrazy
7.2.2.4. Konstrukce "Je vidět Sněžku/Sněžka"
7.3. Přímá řeč
7.3.1. Přímá řeč jako doplnění uvozovací klauze
7.3.1.1. Přímá řeč jako aktant slovesa
7.3.1.1.1. Specifické konstrukce, ve kterých je přímá řeč zachycena jako aktant slovesa
7.3.1.2. Přímá řeč jako doplnění substantiva
7.3.2. Přímá řeč není doplněním uvozovací klauze
7.3.3. Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím
7.4. Konstrukce s významem "srovnání"
7.4.1. Srovnání se spojkou "jako" (srovnání na bázi shody a podobnosti)
7.4.1.1. Srovnání dvou dějů pomocí spojky "jako"
7.4.2. Srovnání se spojkou "než" (srovnání na bázi rozdílnosti)
7.4.2.1. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.4.2.2. Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů se spojkou "než"
7.4.2.3. Srovnání dvou dějů pomocí spojky "než"
7.4.3. Srovnání vyjádřené adverbii, předložkami a jinými prostředky
7.5. Specifické konstrukce s významem "diference"
7.5.1. Konstrukce s výrazy "čím - tím"
7.5.2. Konstrukce s výrazy "čím dál tím + komparativ"
7.5.3. Konstrukce s výrazy "tím + komparativ"
7.6. Konstrukce s významem "omezení" a "výjimečného slučování"
7.6.1. Význam "omezení"
7.6.1.1. Konstrukce s významem omezení připojené pomocí předložek
7.6.1.2. Konstrukce s významem omezení připojené pomocí spojovacích výrazů
7.6.1.3. Konstrukce s významem omezení typu "nezbývá než doufat"
7.6.2. Význam "výjimečného slučování"
7.7. Konstrukce se závislou klauzí účinkovou
7.8. Identifikační výrazy
7.8.1. Základní pravidla anotace identifikačních výrazů
7.8.1.1. Pravidla anotace identifikačních výrazů se skloňovaným řídícím členem
7.8.1.2. Pravidla anotace ostatních identifikačních výrazů
7.8.1.3. Identifikační struktura
7.8.2. Vlastní jména a názvy
7.8.2.1. Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen
7.8.3. Výrazy užité metajazykově
7.9. Cizojazyčné výrazy
7.10. Čísla a číslovky
7.10.1. Funkce číslovek
7.10.1.1. Číslovky s funkcí přívlastku (RSTR)
7.10.1.2. Číslovky s funkcí "kontejneru"
7.10.1.3. Číslovky s funkcí "nálepky"
7.10.1.4. Číslovky s adverbiálními významy
7.10.2. Další pravidla pro anotaci čísel a číslovek
7.10.2.1. Konkurence číslovky s funkcí přívlastku a číslovky s funkcí "kontejneru"
7.10.2.2. Číslovkové výrazy "hodně", "více", "dost", "moc", "málo", "méně", "stejně", "plno"
7.10.2.3. Složené číslovkové výrazy
7.10.2.3.1. Typ "sto čtyřicet tisíc lidí"
7.10.2.3.2. Typ "tyč dlouhá 2 m 10 cm 4 mm"
7.10.2.4. Desetinná čísla a zlomky
7.11. Matematické operace a intervaly
7.11.1. Matematické operace
7.11.2. Intervaly
7.11.2.1. Časové intervaly zachycené pomocí časových funktorů
7.11.2.2. Prostorové intervaly zachycené pomocí funktorů místa
7.11.2.3. Intervaly zachycené jako souřadná struktura
7.12. Anotace strukturovaného textu
7.12.1. Označení zákonů a vyhlášek
7.12.2. Adresy
7.12.3. Oznámení
7.12.4. Tabulky
7.12.5. Televizní programy
7.12.6. Formuláře
7.12.7. Seznamy
7.12.8. Bibliografické údaje
7.12.9. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.12.10. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech
7.12.11. Sportovní komentáře
7.12.11.1. Tabulky sportovních výsledků
7.12.11.2. Jiné složité konstrukce
7.13. Negační a afirmační výrazy
7.13.1. Negační a afirmační výrazy jako rematizátory
7.13.2. Negační a afirmační výrazy jako neslovesné klauze
7.13.3. Negační výrazy jako výrazy modifikující význam souřadicího spojovacího výrazu
7.13.4. Metajazykově užité negační a afirmační výrazy
7.14. Výrazy "se" a "si"
7.15. Zkratky
7.16. Souřadicí spojovací výrazy a operátory
7.16.1. Souřadicí spojovací výrazy
7.16.1.1. Souřadicí spojky
7.16.1.2. Výrazy modifikující význam souřadicí spojky
7.16.2. Operátory
7.17. Předložky a podřadicí spojky
7.17.1. Sekundární předložky
7.17.2. Bližší specifikace předložek
7.17.3. Předložky "kromě", "mimo", "vedle", "místo", "namísto"
7.17.4. Spojky "než" a "jako"
7.17.5. Transpozice podřadicí spojky v částici
7.18. Interpunkce
7.19. Části textu označené pomocí grafických symbolů
7.19.1. Text v uvozovkách
7.19.1.1. Uvozovky označující přímou řeč a citaci
7.19.1.2. Uvozovky označující meta-užití
7.19.1.3. Uvozovky označující vlastní jméno nebo název
7.19.2. Text v závorkách a mezi pomlčkami
8. Koreference
8.1. Zachycení koreference v tektogramatických stromech
8.2. Gramatická koreference
8.2.1. Koreference zvratných zájmen
8.2.2. Koreference vztažných prostředků
8.2.2.1. Koreference v závislých vztažných klauzích
8.2.2.2. Koreference vztažného výrazu "což"
8.2.3. Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou
8.2.4. Kontrola
8.2.4.1. Pojetí kontroly
8.2.4.1.1. Kontrolující člen (controller)
8.2.4.1.2. Kontrolovaný člen (controllee)
8.2.4.1.3. Infinitiv, jehož valenční doplnění je kontrolováno
8.2.4.2. Typy sloves kontroly
8.2.4.3. Typy konstrukcí s kontrolou a problematika nominalizací
8.2.4.3.1. Konstrukce s infinitivem, které nejsou konstrukcemi s kontrolou
8.2.4.4. Typ 1: Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na slovesném predikátu kontroly
8.2.4.4.1. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na jmenné části složeného predikátu kontroly
8.2.4.4.2. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na slovesném frazému kontroly
8.2.4.4.3. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na neslovesné části verbonominálního predikátu
8.2.4.4.4. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na slovesné části verbonominálního predikátu
8.2.4.4.5. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na predikátu " lze" a kontrola u typu "Je vidět Sněžku"
8.2.4.5. Typ 2: Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na nominalizaci slovesného predikátu kontroly
8.2.4.5.1. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na substantivizaci slovesa kontroly
8.2.4.5.2. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na adjektivizaci slovesa kontroly
8.2.4.6. Typ 3: Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na slovesném predikátu kontroly
8.2.4.6.1. Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na slovesném predikátu kontroly
8.2.4.6.2. Slovesa kontroly, která nemohou být rozvíjena infinitivem
8.2.4.7. Typ 4: Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na nominalizaci slovesného predikátu kontroly
8.2.4.7.1. Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na substantivizaci slovesa kontroly
8.2.4.7.2. Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na adjektivizaci slovesa kontroly
8.2.4.7.3. Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na substantivizaci slovesa kontroly, které nemůže být rozvito infinitivem
8.2.4.7.4. Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na adjektivizaci slovesa kontroly, které nemůže být rozvito infinitivem
8.2.5. Kvazikontrola
8.2.6. Koreference v recipročních konstrukcích
8.3. Textová koreference
8.3.1. Typy textové koreference
8.3.1.1. Explicitní koreferovaný člen
8.3.1.2. Odkazování k segmentu
8.3.1.3. Exofora
8.3.2. Nezaznačení textové koreference
8.4. Přehled typů koreference se zřetelem k t-lematům koreferujících uzlů
8.5. Pracovní přístupy k některým oblastem koreference
8.5.1. Udržování koreferenčních řetězců
8.5.2. Prozatímní řešení některých konstrukcí
8.5.2.1. Odkazování k doplnění s funktorem ID
8.5.2.2. Odkazování u hypotaktické koordinace typu "tatínek s maminkou"
8.5.2.3. Nezaznačení textové koreference u zájmena "ten" s platností substantiva
9. Aktuální členění
9.1. Signalizace aktuálního členění
9.1.1. Povrchový slovosled
9.1.2. Intonace
9.1.2.1. Intonační centrum
9.1.2.2. Kontrastivní přízvuk
9.2. Kontextová zapojenost
9.2.1. Kontext
9.2.2. Výrazy z hlediska kontextové zapojenosti
9.2.2.1. Nekontrastivní kontextově zapojený výraz (hodnota t v atributu tfa)
9.2.2.2. Kontrastivní kontextově zapojený výraz (hodnota c v atributu tfa)
9.2.2.3. Kontextově nezapojený výraz (hodnota f v atributu tfa)
9.2.2.4. Kontextová zapojenost výrazů nevyjádřených v povrchové podobě věty
9.3. Výpovědní dynamičnost
9.3.1. Základní pravidla o uspořádání uzlů v tektogramatickém stromě
9.3.1.1. Vlastní ohnisko
9.3.1.2. Kvaziohnisko
9.3.2. Pořadí uzlů ve verbální skupině
9.3.2.1. Pořadí kontextově nezapojených uzlů ve verbální skupině
9.3.2.2. Pořadí kontextově zapojených uzlů ve verbální skupině
9.3.3. Pořadí uzlů v substantivní skupině
9.3.4. Projektivita tektogramatického stromu
9.3.4.1. Neprojektivita motivovaná slovoslednými pravidly
9.3.4.2. Neprojektivita motivovaná prozodickými příčinami
9.3.4.3. Neprojektivita motivovaná aktuálním členěním
9.3.4.4. Nejasná motivace neprojektivity (konstrukce s víceslovnými predikáty)
9.4. Tendence v aktuálním členění (pomocné instrukce)
9.4.1. Aktuální členění a lexikální hodnota výrazu
9.4.2. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)
9.4.3. Aktuální členění a vztahy mezi klauzemi
9.4.3.1. Aktuální členění první věty textu
9.4.3.2. Aktuální členění souřadného spojení
9.4.3.2.1. Aktuální členění souřadně spojených závislých doplnění a klauzí
9.4.3.2.2. Aktuální členění souřadně spojených nezávislých klauzí
9.4.3.3. Aktuální členění závislých slovesných klauzí
9.4.4. Aktuální členění otázky
9.4.4.1. Aktuální členění otázky zjišťovací
9.4.4.2. Aktuální členění otázky doplňovací
9.4.4.3. Aktuální členění nepřímé otázky
9.5. Základ a ohnisko
9.5.1. Základ
9.5.1.1. Kontrastivní základ
9.5.2. Ohnisko
9.6. Rematizátory
9.6.1. Výrazy ve funkci rematizátorů
9.6.1.1. Homonymie: rematizátor - adverbiální doplnění
9.6.1.2. Homonymie: rematizátor - modální výrazy (ATT a MOD)
9.6.1.3. Homonymie: rematizátor - výraz modifikující souřadicí spojovací výraz
9.6.2. Základní pravidla o umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.6.3. Kontextová zapojenost rematizátorů
9.6.4. Specifické konstrukce s rematizátory
9.6.4.1. Rematizátor v souřadném spojení
9.6.4.2. Rematizátor v substantivní skupině
10. Formát dat
10.1. Formát dat PDT 2.0
10.2. Uzel stromu a typy hodnot atributů
10.3. Odkazy v PDT 2.0
10.4. Atributy uzlů tektogramatického stromu
10.5. Zápis valenčních rámců a jeho sémantika
10.5.1. Zápis valenčních rámců
10.5.2. Sémantika zápisu rámce
10.5.3. Příklady realizací (realizations)
10.5.4. Příklady rámců (frame)
10.5.5. Zkrácené zápisy realizací
Věcný rejstřík
A. Funkční možnosti výrazových prostředků
B. Souřadicí spojovací výrazy a operátory
C. Sekundární předložky
D. Neslovesná frazeologická spojení
E. Slovesa a substantiva kontroly
E.1. Slovesa kontroly
E.2. Složené predikáty kontroly
E.3. Substantiva kontroly

Seznam obrázků

1. Příkladový tektogramatický strom
2. Příkladový tektogramatický strom
3. Příkladový tektogramatický strom
1.1. Tektogramatický strom
2.1. Hierarchie typů uzlů tektogramatického stromu
4.1. Vztahy sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním
4.2. Vnitřní struktura sémantických substantiv
4.3. Vnitřní struktura sémantických adjektiv
4.4. Vnitřní struktura sémantických adverbií
5.1. Všeobecný aktant
5.2. Všeobecný aktant
5.3. Blíže nespecifikovaný aktor
5.4. Blíže nespecifikovaný aktor
5.5. Reciprocita
5.6. Reciprocita
5.7. Reciprocita
5.8. Reciprocita
5.9. Reciprocita u substantiv
5.10. Reciprocita u substantiv
5.11. Reciprocita u substantiv
5.12. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními
5.13. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními
5.14. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními
5.15. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními
5.16. Zachycení valence slovesa s konkurenčními valenčními doplněními
5.17. Zachycení valence substantiva označujícího děj
5.18. Zachycení valence substantiva označujícího děj
5.19. Zachycení valence substantiva označujícího děj
5.20. Zájmena zastupující slova s valencí
5.21. Slovesná klauze
5.22. Slovesná klauze
5.23. Slovesná klauze
5.24. Slovesná klauze
5.25. Slovesná klauze
5.26. Slovesná klauze
5.27. Slovesná klauze
5.28. Nominativní klauze
5.29. Nominativní klauze
5.30. Vokativní klauze
5.31. Citoslovečná klauze
5.32. Souřadné spojení dvou nominativních klauzí
5.33. Souřadné spojení dvou citoslovečných klauzí
5.34. Souřadné spojení nominativní klauze se slovesnou klauzí
5.35. Spojení citoslovečné klauze se slovesnou klauzí
5.36. Spojení citoslovečné klauze s nominativní klauzí
5.37. Spojení vokativní klauze se slovesnou klauzí
5.38. Závislá klauze s elipsou řídícího slovesa
5.39. Závislá infinitivní konstrukce
5.40. Závislá infinitivní konstrukce
5.41. Závislá infinitivní konstrukce
5.42. Infinitivem vyjádřená podmínka
5.43. Infinitivem vyjádřená podmínka
5.44. Ustrnulá infinitivní konstrukce
5.45. Závislá participiální konstrukce
5.46. Závislá participiální konstrukce
5.47. Nekongruentní participiální konstrukce
5.48. Nekongruentní participiální konstrukce
5.49. Ustrnulá přechodníková konstrukce
5.50. Ustrnulá přechodníková konstrukce
5.51. Ustrnulá přechodníková předložka
5.52. Adjektivum připojené podřadicí spojkou
5.53. Adjektivum připojené podřadicí spojkou
5.54. Odkazovací slovo "ten"
5.55. Odkazovací slovo "ten"
5.56. Odkazovací slovo "takový"
5.57. Odkazovací slovo "takový"
5.58. Zájmenné příslovce místa ve funkci odkazovacího slova
5.59. Zájmenné příslovce místa ve funkci odkazovacího slova
5.60. Zájmenné příslovce místa není odkazovacím slovem
5.61. Zájmenné příslovce času ve funkci odkazovacího slova
5.62. Zájmenné příslovce času ve funkci odkazovacího slova
5.63. Výraz "poté" ve funkci odkazovacího slova
5.64. Zájmenné příslovce času není odkazovacím slovem
5.65. Zájmenné příslovce ve funkci odkazovacího slova
5.66. Zájmenné příslovce ve funkci odkazovacího slova
5.67. Nepravá závislá klauze vztažná
5.68. Konstrukce se spojovacími výrazem "pročež"
5.69. Konstrukce se spojovacím výrazem "aniž"
5.70. Konstrukce se spojovacím výrazem "což"
5.71. Konstrukce se spojovacím výrazem "což"
5.72. Konstrukce se spojovacím výrazem "což"
5.73. Konstrukce s nepravou závislou klauzí účelovou
5.74. Konstrukce s nepravou závislou klauzí podmínkovou
5.75. Konstrukce spojovacím výrazem "kdežto"
5.76. Konstrukce spojovacím výrazem "takže"
5.77. Souřadná struktura
5.78. Zachycení souřadnosti
5.79. Společné rozvití souřadně spojených členů
5.80. Společné rozvití souřadně spojených členů
5.81. Společné rozvití souřadně spojených členů
5.82. Doplnění není společným rozvitím souřadně spojených členů
5.83. Doplnění není společným rozvitím
5.84. Doplnění není společným rozvitím
5.85. Doplnění není společným rozvitím
5.86. Doplnění není společným rozvitím
5.87. Souřadnost větná
5.88. Souřadnost větná
5.89. Funktory terminálních členů souřadné struktury
5.90. Funktory terminálních členů souřadné struktury
5.91. Funktory terminálních členů souřadné struktury
5.92. Funktory terminálních členů souřadné struktury
5.93. Vnořené souřadné struktury
5.94. Vnořené souřadné struktury
5.95. Společné rozvití u vnořených souřadných struktur
5.96. Společné rozvití u vnořených souřadných struktur
5.97. Koordinační spojení se zkratkou "apod."
5.98. Koordinační spojení s rozepsanou zkratkou "a podobně"
5.99. Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním pomocí výrazu "a_to"
5.100. Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním
5.101. Smíšená apozice se spojkou "jako"
5.102. Smíšená apozice se spojkou "jako"
5.103. Členská apozice se spojkou "jako"
5.104. Souřadné spojení členů při vyjadřování intervalu
5.105. Nespojitá parenteze
5.106. Nespojitá parenteze
5.107. Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů
5.108. Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů
5.109. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů
5.110. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů
5.111. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů
5.112. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů
5.113. Samostatná parentetická klauze
5.114. Samostatná parentetická klauze
5.115. Samostatná parentetická klauze
5.116. Parenteze syntakticky zapojená do větných vztahů
5.117. Parenteze syntakticky nezapojená do větných vztahů
5.118. Kleslá parenteze
5.119. Kleslá parenteze
5.120. Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi
5.121. Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi
5.122. Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi
5.123. Komentář mluvčího typu "Aby bylo jasno"
5.124. Neslovesný frazém
5.125. Neslovesný frazém
5.126. Neslovesný frazém
5.127. Neslovesný frazém
5.128. Slovesný frazém
5.129. Slovesný frazém
5.130. Slovesný frazém
5.131. Slovesný frazém
5.132. Slovesný frazém
5.133. Modální predikát
5.134. Negovaný modální predikát
5.135. Modální predikát s negovaným plnovýznamovým slovesem
5.136. Modální predikát s negovaným plnovýznamovým slovesem
5.137. Souřadnost v modálních predikátech
5.138. Souřadnost v modálních predikátech
5.139. Souřadnost v modálních predikátech
5.140. Souřadnost v modálních predikátech
5.141. Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem
5.142. Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem
5.143. Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem
5.144. Kombinace modálních sloves
5.145. Kombinace modálních sloves
5.146. Kombinace modálních sloves
5.147. Kombinace modálních sloves
5.148. Kombinace modálních sloves
5.149. Rozvití modálního slovesa
5.150. Modální predikát s elipsou plnovýznamového slovesa "pohybu"
5.151. Modální predikát s elipsou plnovýznamového slovesa "pohybu"
5.152. Modální sloveso + jméno v akuzativu
5.153. Modální sloveso + závislá klauze
5.154. Fázový predikát
5.155. Kvazimodální predikát
5.156. Kvazifázový predikát
5.157. Složený predikát
5.158. Dvojí funkce valenčního doplnění složeného predikátu
5.159. Zachycení sdílených referenčně totožných valenčních doplnění
5.160. Zachycení sdílených referenčně totožných valenčních doplnění
5.161. Zachycení sdílených referenčně totožných valenčních doplnění
5.162. Zachycení sdílených referenčně totožných valenčních doplnění
5.163. Zachycení sdílených referenčně totožných valenčních doplnění
5.164. Zachycení sdílených referenčně totožných valenčních doplnění
5.165. Zachycení sdílených referenčně totožných valenčních doplnění
5.166. Zachycení druhé závislosti u doplňku
5.167. Doplněk vyjádřený substantivem
5.168. Doplněk vyjádřený substantivem
5.169. Doplněk vyjádřený substantivem
5.170. Doplněk vyjádřený substantivem
5.171. Doplněk vyjádřený substantivem
5.172. Doplněk vyjádřený adjektivem
5.173. Doplněk vyjádřený adjektivem
5.174. Doplněk vyjádřený adjektivem
5.175. Doplněk vyjádřený číslovkou
5.176. Doplněk vyjádřený číslovkou
5.177. Doplněk vyjádřený participiem
5.178. Doplněk vyjádřený přechodníkem
5.179. Doplněk vyjádřený přechodníkem
5.180. Doplněk vyjádřený přechodníkem
5.181. Doplněk vyjádřený infinitivem
5.182. Doplněk vyjádřený závislou klauzí
5.183. Vrstvení doplňků
5.184. Předložková skupina a jméno jsou v kontaktním postavení
5.185. Předložková skupina a jméno jsou v distančním postavení
5.186. Nejednoznačné vztahy volného doplnění vyjádřeného adverbiem
5.187. Dvojí funkce jednoho doplnění
5.188. Dvojí funkce jednoho doplnění
5.189. Vzájemný vztah dvou časových doplnění
5.190. Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa
5.191. Vzájemný vztah dvou časových doplnění
5.192. Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa
5.193. Vzájemný vztah dvou časových doplnění
5.194. Vzájemný vztah dvou časových doplnění
5.195. Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa
5.196. Vzájemný vztah časových doplnění
5.197. Shodně skloňovaná substantiva
5.198. Shodně skloňovaná substantiva
5.199. Aktuální elipsa řídícího slovesa
5.200. Aktuální elipsa řídícího slovesa
5.201. Aktuální elipsa řídícího slovesa
5.202. Aktuální elipsa řídícího slovesa
5.203. Gramatická elipsa řídícího slovesa
5.204. Gramatická elipsa řídícího slovesa
5.205. Gramatická elipsa řídícího slovesa
5.206. Aktuální elipsa řídícího substantiva
5.207. Aktuální elipsa řídícího substantiva
5.208. Aktuální elipsa řídícího substantiva u členských souřadných spojení
5.209. Členské souřadné spojení, ve kterém je dána přednost jednodušší struktuře
5.210. Gramatická elipsa řídícího substantiva
5.211. Elipsa řídící klauze k závislé klauzi adverbiální
5.212. Elipsa řídící klauze k závislé klauzi vztažné
5.213. Aktuální elipsa obligatorního aktantu
5.214. Elipsa obligatorního volného doplnění
5.215. Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení
5.216. Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení
5.217. Aktuální elipsa neobligatorního doplnění
5.218. Konstrukce, ve které není zachycena elipsa neobligatorního doplnění
5.219. Aktuální elipsa neobligatorního doplnění
5.220. Konstrukce, ve které není zachycena elipsa neobligatorního doplnění
6.1. Funktor PRED
6.2. Funktor DENOM
6.3. Funktor VOCAT
6.4. Funktor VOCAT
6.5. Funktor VOCAT
6.6. Funktor PARTL
6.7. Funktor PARTL
6.8. Funktor PARTL
6.9. Funktor PAR
6.10. Funktor TWHEN
6.11. Funktor TFHL
6.12. Funktorem TFRWH
6.13. Funktor THL
6.14. Funktor THO
6.15. Funktor TOWH
6.16. Funktor TPAR
6.17. Funktor TSIN
6.18. Funktor TSIN
6.19. Funktor TTILL
6.20. Funktor DIR1
6.21. Funktor DIR2
6.22. Funktor DIR3
6.23. Funktor LOC
6.24. Funktor AIM
6.25. Funktor CAUS
6.26. Funktor CNCS
6.27. Funktor COND
6.28. Funktor INTT
6.29. Funktor ACMP
6.30. Funktor ACMP
6.31. Funktor ACMP
6.32. Funktor CPR
6.33. Funktor CRIT
6.34. Funktor CRIT
6.35. Funktor DIFF
6.36. Funktor EXT
6.37. Funktor MANN
6.38. Funktor MEANS
6.39. Funktor REG
6.40. Funktor RESL
6.41. Funktor RESTR
6.42. Funktor ATT
6.43. Funktor INTF
6.44. Funktor MOD
6.45. Funktor PREC
6.46. Funktor RHEM
6.47. Funktor CPHR
6.48. Funktor DPHR
6.49. Funktor FPHR
6.50. Funktor BEN
6.51. Funktor CONTRD
6.52. Funktor HER
6.53. Funktor SUBS
6.54. Funktor SUBS
6.55. Funktor APP
6.56. Funktor AUTH
6.57. Funktor ID
6.58. Funktor MAT
6.59. Funktor RSTR
6.60. Funktor COMPL
6.61. Funktor COMPL
6.62. Funktor COMPL
6.63. Funktor ADVS
6.64. Funktor CONFR
6.65. Funktor CONJ
6.66. Funktor CONTRA
6.67. Funktor CONTRA
6.68. Koordinační spojení s funktorem CSQ
6.69. Funktor DISJ
6.70. Funktor GRAD
6.71. Funktor REAS
6.72. Funktor APPS
6.73. Funktor OPER
6.74. Funktor CM
7.1. Zájmeno "ten" jako syntaktické substantivum
7.2. Zájmeno "ten" jako syntaktické substantivum
7.3. Zájmeno "ten" jako syntaktické adjektivum
7.4. Zájmeno "ten" jako syntaktické adjektivum
7.5. Zájmeno "který" jako syntaktické substantivum
7.6. Zájmeno "jaký" jako syntaktické substantivum
7.7. Zájmeno "jaký" jako syntaktické substantivum
7.8. Zájmeno "jaký" jako syntaktické adjektivum
7.9. Zájmeno "který" jako syntaktické adjektivum
7.10. Zájmeno "jaký" jako syntaktické adjektivum
7.11. Zájmeno "který" jako syntaktické adjektivum
7.12. Existenční "být"
7.13. Zástupné "být"
7.14. Verbonominální predikát
7.15. Frazeologické "být"
7.16. Neosobní užití slovesa "být"
7.17. Neosobní užití slovesa "být"
7.18. Konstrukce "osobního prožívání" s aktorem v dativu
7.19. Konstrukce "osobního prožívání" s aktorem v dativu
7.20. Verbonominální predikát
7.21. Opisné pasivum
7.22. Opisné pasivum
7.23. Verbonominální predikát
7.24. Infinitiv jako aktor v konstrukci se slovesem "být"
7.25. Infinitiv jako aktor v konstrukci se slovesem "být"
7.26. Infinitiv jako aktor v konstrukci se slovesem "být"
7.27. Infinitiv jako patiens v konstrukci se slovesem "být"
7.28. Infinitiv jako volné doplnění v konstrukci se slovesem "být"
7.29. "Být" + číslovka substantivní nebo adjektivní
7.30. "Být" + číslovka substantivní nebo adjektivní
7.31. "Být" + číslovka adverbiální
7.32. Konstrukce "Je vidět Sněžka"
7.33. Konstrukce "Je vidět Sněžku"
7.34. Konstrukce s predikátem "lze"
7.35. Konstrukce "Je vidět Sněžku"
7.36. Konstrukce "Je vidět Sněžku"
7.37. Konstrukce "Je vidět Sněžku"
7.38. Konstrukce "Je vidět Sněžku"
7.39. Přímá řeč jako aktant uvozovacího slovesa
7.40. Přímá řeč jako aktant uvozovacího slovesa
7.41. Přímá řeč jako aktant uvozovacího slovesa
7.42. Přímá řeč jako aktant uvozovacího slovesa
7.43. Konstrukce s přímou řečí, do které je doplněn infinitiv slovesa pravení
7.44. Konstrukce s přímou řečí, do které je doplněn přechodník slovesa pravení
7.45. Konstrukce s přímou řečí, do které je doplněn přechodník slovesa pravení
7.46. Přímá řeč jako aktant substantiva
7.47. Přímá řeč jako doplnění s funktorem RSTR
7.48. Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči
7.49. Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči
7.50. Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči
7.51. Přímé srovnání
7.52. Přímé srovnání
7.53. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.54. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.55. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.56. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.57. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.58. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.59. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.60. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.61. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.62. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.63. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.64. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.65. Srovnání pomocí spojky "jako"
7.66. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.67. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.68. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.69. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.70. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.71. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.72. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.73. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.74. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.75. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.76. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"
7.77. Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů
7.78. Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů
7.79. Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů
7.80. Srovnání pomocí spojky "než"
7.81. Srovnání pomocí spojky "než"
7.82. Srovnání pomocí spojky "než"
7.83. Srovnání pomocí spojky "než"
7.84. Srovnání pomocí spojky "než"
7.85. Srovnání pomocí spojky "než"
7.86. Srovnání pomocí spojky "než"
7.87. Srovnání pomocí spojky "než"
7.88. Srovnání pomocí spojky "než"
7.89. Srovnání pomocí spojky "než"
7.90. Srovnání pomocí spojky "než"
7.91. Srovnání pomocí spojky "než"
7.92. Srovnání pomocí spojky "než"
7.93. Srovnání vyjádřené předložkovou skupinou
7.94. Srovnání vyjádřené genitivem jména závislým na komparativu adjektiva
7.95. Konstrukce s výrazy "čím - tím"
7.96. Konstrukce s výrazy "čím - tím"
7.97. Konstrukce s výrazy "čím - tím"
7.98. Konstrukce s výrazy "čím - tím"
7.99. Konstrukce s výrazy "čím dál tím + komparativ"
7.100. Konstrukce s výrazy "čím dál tím + komparativ"
7.101. Konstrukce s výrazy "tím + komparativ"
7.102. Konstrukce s výrazy "tím + komparativ"
7.103. Konstrukce s významem omezení
7.104. Konstrukce s významem omezení
7.105. Konstrukce s významem omezení
7.106. Konstrukce s významem omezení
7.107. Konstrukce s významem omezení
7.108. Konstrukce s významem omezení
7.109. Konstrukce s významem omezení
7.110. Konstrukce s významem omezení
7.111. Konstrukce s významem omezení
7.112. Konstrukce s významem omezení
7.113. Konstrukce s významem omezení
7.114. Konstrukce s významem omezení
7.115. Konstrukce s významem omezení
7.116. Konstrukce s významem omezení
7.117. Konstrukce s významem omezení
7.118. Konstrukce typu "nezbývá než doufat"
7.119. Konstrukce typu "nezbývá než doufat"
7.120. Konstrukce typu "nezbývá než doufat"
7.121. Konstrukce s významem výjimečného slučování
7.122. Konstrukce s významem výjimečného slučování
7.123. Konstrukce s významem výjimečného slučování
7.124. Konstrukce s významem výjimečného slučování
7.125. Konstrukce s významem výjimečného slučování
7.126. Konstrukce s významem výjimečného slučování
7.127. Konstrukce s významem výjimečného slučování
7.128. Konstrukce s významem výjimečného slučování
7.129. Závislá klauze účinková
7.130. Závislá klauze účinková
7.131. Závislá klauze účinková
7.132. Závislá klauze účinková
7.133. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem
7.134. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem
7.135. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem
7.136. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem
7.137. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem
7.138. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem
7.139. Identifikační struktura
7.140. Identifikační struktura
7.141. Identifikační struktura
7.142. Identifikační struktura
7.143. Identifikační struktura
7.144. Identifikační struktura
7.145. Identifikační struktura
7.146. Identifikační struktura
7.147. Cizojazyčný výraz
7.148. Vlastní jméno
7.149. Vlastní jméno
7.150. Vlastní jméno
7.151. Vlastní jméno
7.152. Vlastní jméno
7.153. Vlastní jméno
7.154. Vlastní jméno
7.155. Oficiální zeměpisný název
7.156. Vícedílné vlastní jméno osoby
7.157. Vícedílné vlastní jméno osoby
7.158. Vícedílné vlastní jméno osoby
7.159. Pomlčka jako součást názvu
7.160. Dvě skloňovaná jména jako součást názvu
7.161. Dvě skloňovaná jména jako součást názvu
7.162. Dvě skloňovaná jména jako součást názvu
7.163. Neskloňované jméno v nominativu jako součást názvu
7.164. Neskloňované jméno v nominativu jako součást názvu
7.165. Aponované obecné rodové jméno
7.166. Aponované obecné rodové jméno
7.167. Víceslovný cizojazyčný název v pozici nominativu jmenovacího
7.168. Jednoslovný cizojazyčný název v pozici nominativu jmenovacího
7.169. Meta-užití
7.170. Meta-užití
7.171. Meta-užití
7.172. Meta-užití
7.173. Cizojazyčný výraz
7.174. Cizojazyčný výraz
7.175. Cizojazyčný výraz
7.176. Cizojazyčný výraz
7.177. Cizojazyčný výraz
7.178. Číslovka ve funkci přívlastku (RSTR)
7.179. Číslovka základní stojící bez počítaného předmětu
7.180. Číslovka adjektivní stojící bez počítaného předmětu
7.181. Souřadné spojení počítaných předmětů
7.182. Souřadné spojení počítaných předmětů
7.183. Číslovka s funkcí "kontejneru"
7.184. Číslovka s funkcí "kontejneru"
7.185. Číslovka s funkcí "nálepky"
7.186. Číslovka s funkcí "nálepky"
7.187. Číslovka s adverbiálním významem
7.188. Konkurence číslovky s funkcí přívlastku a s funkcí "kontejneru"
7.189. Číslovka hodně ve funkci příslovečného určení
7.190. Číslovka hodně ve funkci přívlastku
7.191. Číslovka hodně v pozici doplňku
7.192. Číslovka hodně v pozici patientu
7.193. Složený číslovkový výraz
7.194. Složený číslovkový výraz
7.195. Složený číslovkový výraz
7.196. Složený číslovkový výraz
7.197. Zlomek zapsaný číslicemi
7.198. Zlomek zapsaný slovy
7.199. Matematická operace
7.200. Matematická operace
7.201. Matematická operace
7.202. Matematická operace
7.203. Časový interval zachycený pomocí časových funktorů
7.204. Časový interval zachycený pomocí časových funktorů
7.205. Časový interval zachycený pomocí časových funktorů
7.206. Časový interval zachycený pomocí časových funktorů
7.207. Prostorový interval zachycený pomocí funktorů místa
7.208. Prostorový interval zachycený pomocí funktorů místa
7.209. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)
7.210. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)
7.211. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)
7.212. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)
7.213. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)
7.214. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)
7.215. Označení zákonů a vyhlášek
7.216. Označení zákonů a vyhlášek
7.217. Označení zákonů a vyhlášek
7.218. Označení zákonů a vyhlášek
7.219. Označení zákonů a vyhlášek
7.220. Adresa
7.221. Adresa
7.222. Adresa
7.223. Adresa
7.224. Adresa
7.225. Adresa
7.226. Adresa
7.227. Oznámení
7.228. Oznámení
7.229. Oznámení
7.230. Oznámení
7.231. Tabulka
7.232. Tabulka
7.233. Televizní program
7.234. Televizní program
7.235. Formulář
7.236. Formulář
7.237. Formulář
7.238. Formulář
7.239. Formulář
7.240. Formulář
7.241. Seznam
7.242. Bibliografický údaj
7.243. Bibliografický údaj
7.244. Bibliografický údaj
7.245. Bibliografický údaj
7.246. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.247. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.248. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.249. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.250. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.251. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.252. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.253. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.254. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.255. Záhlaví, názvy článků a rubrik
7.256. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech
7.257. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech
7.258. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech
7.259. Ustálené konstrukce v žurnalistických textech
7.260. Tabulky sportovních výsledků
7.261. Tabulky sportovních výsledků
7.262. Tabulky sportovních výsledků
7.263. Tabulky sportovních výsledků
7.264. Tabulky sportovních výsledků
7.265. Sportovní komentáře
7.266. Sportovní komentáře
7.267. Sportovní komentáře
7.268. Sportovní komentáře
7.269. Sportovní komentáře
7.270. Jiné složité konstrukce
7.271. Sportovní komentáře
7.272. Negační morfém jako rematizátor
7.273. Negační morfém jako rematizátor
7.274. Negační morfém jako rematizátor
7.275. Negační morfém jako rematizátor
7.276. Negační morfém jako rematizátor
7.277. Negační částice jako rematizátor
7.278. Afirmační částice jako rematizátor
7.279. Afirmační částice jako rematizátor
7.280. Afirmační částice jako neslovesná klauze
7.281. Afirmační částice jako neslovesná klauze
7.282. Negační částice jako neslovesná klauze
7.283. Negační částice jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz
7.284. Negační morfém jako výraz modifikující souřadicí spojovací výraz
7.285. Negační morfém jako rematizátor
7.286. Metajazykově užitá afirmační částice
7.287. Složený souřadicí spojovací výraz
7.288. Sekundární předložka
7.289. Sekundární předložka
7.290. Potenciální sekundární předložka
7.291. Bližší specifikace předložky
7.292. Bližší specifikace předložky
7.293. Bližší specifikace předložky
7.294. Předložková skupina po předložce "místo"
7.295. Interpunkce
7.296. Interpunkce
7.297. Interpunkce
7.298. Interpunkce
7.299. Interpunkce
8.1. Koreference u zvratných zájmen
8.2. Koreference u zvratných zájmen
8.3. Koreference u zvratných zájmen
8.4. Koreference u zvratných zájmen
8.5. Nezvratné zájmeno na místě zájmena zvratného
8.6. Koreference vztažných prostředků
8.7. Koreference vztažných prostředků
8.8. Koreference vztažných prostředků
8.9. Koreference vztažných prostředků
8.10. Koreference vztažných prostředků
8.11. Koreference spojovacího výrazu což
8.12. Koreference spojovacího výrazu což
8.13. Koreference spojovacího výrazu což
8.14. Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřeného slovesnou formou
8.15. Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřeného slovesnou formou
8.16. Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřeného slovesnou formou
8.17. Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřeného slovesnou formou
8.18. Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřeného slovesnou formou
8.19. Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřeného slovesnou formou
8.20. Kontrola
8.21. Kontrola
8.22. Dva koreferenční vztahy kontroly u jednoho slovesa zároveň
8.23. Kontrolujícím členem je aktor
8.24. Kontrolujícím členem je patiens
8.25. Kontrolujícím členem je adresát
8.26. Kontrolujícím členem je volné doplnění místa
8.27. Kontrolujícím členem je volný benefaktor
8.28. Kontrolujícím členem je doplnění realizované závislou klauzí
8.29. Kontrolovaným členem je patiens
8.30. Kontrolovaným členem je adresát
8.31. Kontrola: infinitiv v pozici aktora
8.32. Kontrola: infinitiv v pozici patientu
8.33. Kontrola: infinitiv v pozici doplnění s funktorem INTT
8.34. Kontrola: infinitiv v pozici doplnění s funktorem INTT
8.35. Složený predikát kontroly
8.36. Složený predikát kontroly
8.37. Složený predikát kontroly
8.38. Složený predikát kontroly
8.39. Slovesný frazém kontroly
8.40. Slovesný frazém kontroly
8.41. Verbonominální predikát kontroly
8.42. Verbonominální predikát kontroly
8.43. Verbonominální predikát kontroly
8.44. Verbonominální predikát kontroly
8.45. Substantivum kontroly
8.46. Verbonominální predikát kontroly
8.47. Verbonominální predikát kontroly
8.48. Verbonominální predikát kontroly
8.49. Verbonominální predikát kontroly
8.50. Verbonominální predikát kontroly
8.51. Verbonominální predikát kontroly
8.52. Verbonominální predikát kontroly
8.53. Kontrola v konstrukci: "být" + predikativní adverbium
8.54. Kontrola v konstrukci: "být"+ predikativní adverbium
8.55. Kontrola u predikátu "lze"
8.56. Kontrola u typu "Je vidět Sněžku"
8.57. Substantivum kontroly
8.58. Substantivum kontroly
8.59. Substantivum kontroly
8.60. Substantivum kontroly
8.61. Adjektivum kontroly
8.62. Adjektivum kontroly
8.63. Adjektivum kontroly
8.64. Jednoslovný predikát kontroly
8.65. Složený predikát kontroly
8.66. Verbonominální predikát kontroly
8.67. Jednoslovný predikát kontroly s dvojí kontrolou zároveň
8.68. Složený predikát kontroly
8.69. Složený predikát kontroly
8.70. Složený predikát kontroly
8.71. Sloveso kontroly
8.72. Sloveso kontroly
8.73. Substantivum kontroly
8.74. Substantivum kontroly
8.75. Substantivum kontroly
8.76. Substantivum kontroly
8.77. Substantivum kontroly
8.78. Adjektivum kontroly
8.79. Adjektivum kontroly
8.80. Adjektivum kontroly
8.81. Substantivum kontroly
8.82. Adjektivum kontroly
8.83. Adjektivum kontroly
8.84. Kvazikontrola
8.85. Kvazikontrola
8.86. Koreference v recipročních konstrukcích
8.87. Koreference v recipročních konstrukcích
8.88. Koreference v recipročních konstrukcích
8.89. Explicitní koreferovaný člen
8.90. Explicitní koreferovaný člen
8.91. Explicitní koreferovaný člen
8.92. Explicitní koreferovaný člen
8.93. Explicitní koreferovaný člen
8.94. Odkazování k doplnění s funktorem ID
8.95. Odkazování ke dvěma koreferovaným členům
8.96. Odkazování ke dvěma koreferovaným členům
9.1. Kontrastivní kontextově zapojený výraz
9.2. Kontextově nezapojený výraz nevyjádřený v povrchové podobě věty
9.3. Kontextově nezapojený výraz nevyjádřený v povrchové podobě věty
9.4. Uspořádání uzlů v tektogramatickém stromě
9.5. Sloveso na druhé pozici ve větě
9.6. Subjektivní pořadí
9.7. Vlastní ohnisko
9.8. Kvaziohnisko
9.9. Kvaziohnisko
9.10. Pořadí kontextově zapojených uzlů ve verbální skupině
9.11. Projektivizace
9.12. Neprojektivní tektogramatický strom
9.13. Aktuální členění a lexikální hodnota výrazu
9.14. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)
9.15. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)
9.16. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)
9.17. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)
9.18. Aktuální členění a významový druh závislosti (funktor)
9.19. Aktuální členění souřadného spojení
9.20. Aktuální členění souřadně spojených nezávislých klauzí
9.21. Aktuální členění souřadně spojených nezávislých klauzí
9.22. Aktuální členění souřadně spojených nezávislých klauzí
9.23. Aktuální členění závislé adverbiální klauze
9.24. Aktuální členění závislé adverbiální klauze
9.25. Aktuální členění přímé řeči uvozené slovesem
9.26. Aktuální členění otázky zjišťovací
9.27. Aktuální členění otázky zjišťovací
9.28. Aktuální členění otázky zjišťovací
9.29. Aktuální členění otázky zjišťovací
9.30. Aktuální členění otázky zjišťovací
9.31. Aktuální členění otázky doplňovací
9.32. Aktuální členění otázky doplňovací
9.33. Aktuální členění otázky doplňovací
9.34. Aktuální členění otázky doplňovací
9.35. Aktuální členění otázky doplňovací
9.36. Aktuální členění nepřímé otázky
9.37. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.38. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.39. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.40. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.41. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.42. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.43. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.44. Umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě
9.45. Kontextová zapojenost rematizátorů
9.46. Kontextová zapojenost rematizátorů
9.47. Kontextová zapojenost rematizátorů
9.48. Kontextová zapojenost rematizátorů
9.49. Kontextová zapojenost rematizátorů
9.50. Kontextová zapojenost rematizátorů
9.51. Rematizátor v souřadném spojení
9.52. Rematizátor v substantivní skupině
9.53. Rematizátor v substantivní skupině
9.54. Rematizátor v substantivní skupině
9.55. Rematizátor v substantivní skupině

Seznam tabulek

1.1. Hodnoty atributu atree.rf
1.2. Hodnoty atributu a/lex.rf
1.3. Hodnoty atributu a/aux.rf
2.1. Hodnoty atributu nodetype
4.1. Hodnoty atributu sempos
4.2. Hodnoty gramatému number
4.3. Hodnoty gramatému gender
4.4. Hodnoty gramatému person
4.5. Hodnoty gramatému politeness
4.6. Hodnoty gramatému numertype
4.7. Hodnoty gramatému indeftype
4.8. Hodnoty gramatému negation
4.9. Hodnoty gramatému degcmp
4.10. Hodnoty gramatému verbmod
4.11. Hodnoty gramatému deontmod
4.12. Hodnoty gramatému dispmod
4.13. Hodnoty gramatému aspect
4.14. Hodnoty gramatému tense
4.15. Hodnoty gramatému resultative
4.16. Hodnoty gramatému iterativeness
4.17. Neurčitá pronominální sémantická substantiva
4.18. Neurčitá pronominální sémantická adjektiva
4.19. Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva
4.20. Určitá pronominální sémantická adverbia (místní)
4.21. Určitá pronominální sémantická adverbia (časová)
4.22. Neurčitá pronominální sémantická adverbia
4.23. Neurčitá pronominální sémantická adverbia (místní)
4.24. Neurčitá pronominální sémantická adverbia (časová)
4.25. Hodnoty atributu sentmod
5.1. Struktura valenčního rámce
5.2. Třídění substantiv
5.3. Hranice mezi všeobecným aktorem a blíže nespecifikovaným aktorem
5.4. Hodnoty atributu is_member
5.5. Hodnoty atributu is_parenthesis
5.6. Hranice mezi složenými predikáty (CPHR) a slovesnými frazémy (DPHR)
5.7. Hodnoty atributu compl.rf
5.8. Hodnoty atributu is_generated
6.1. Hodnoty atributu functor
6.2. Vztahy mezi funktory pro efektivní kořeny nezávislých klauzí
6.3. Hodnoty atributu is_state
7.1. Hodnoty atributu is_dsp_root
7.2. Hodnoty atributu is_name_of_person
7.3. Hodnoty atributu quot/set_id
7.4. Hodnoty atributu quot/type
8.1. Hodnoty atributu coref_gram.rf
8.2. Hodnoty atributu coref_text.rf
8.3. Hodnoty atributu coref_special
8.4. Přehled t-lemat pro subjekt infinitivu
8.5. Přehled typů koreference
9.1. Hodnoty atributu tfa
9.2. Hodnoty atributu deepord
9.3. Funkční homonymie: rematizátor - adverbiální doplnění
10.1. Atributy technického kořene tektogramatického stromu
10.2. Atributy ostatních uzlů
A.1. Předložky a podřadicí spojky
A.2. Příslovce a částice
B.1. Souřadicí spojovací výrazy a operátory
C.1. Seznam sekundárních předložek
E.1. Kontrola typu 3 u složených predikátů

Seznam příkladů

10.1. Specifikace (pouze) pádu
10.2. Předložka a pád
10.3. Předložka a pád nebo samotný pád
10.4. Závislá klauze (kořen je sloveso) uvozená podřadicí spojkou že nebo aby
10.5. Závislá klauze beze spojky
10.6. Infinitiv
10.7. Přivlastňovací zájmeno nebo adjektivum
10.8. Závislá klauze uvozená jakoukoli podřadicí spojkou
10.9. Složená předložka na rozdíl od
10.10. Frazém (balit) fidlátka
10.11. Frazém (běhá mi) mráz po zádech
10.12. Frazém (jít) po krku
10.13. Stav
10.14. Tranzitivní sloveso
10.15. Infinitiv
10.16. Frazém
10.17. Rámec s fakultativním členem