4.1.3. Smíšený typ

Na tektogramatické rovině zpracováváme ještě další deriváty - při jejich vzniku se však uplatňují oba procesy, které nazýváme syntaktickou a lexikální derivací.

Jde o tyto typy:

 1. Posesivní protějšky vztažných, neurčitých, tázacích, záporných a totalizačních zájmen (například: čí, něčí, čísi, ničí) jsou reprezentovány uzlem s t-lematem, jehož podoba odpovídá vztažnému / tázacímu zájmenu.

  Příklady:

  • čí je reprezentováno uzlem s t-lematem kdo;

  • něčíkdo;

  • ničíkdo.

  Viz 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva".

  M-lema těchto posesiv vyplývá z kombinace t-lematu, funktoru a hodnoty gramatému indeftype (viz 4.5.6 - "Gramatém typu neurčitosti (indeftype)").

  Například uzel s t-lematem kdo, funktorem APP a hodnotou negat v gramatému indeftype reprezentuje m-lema ničí.

 2. Vztažná, neurčitá, tázací, záporná a totalizační pronominální adverbia vyjadřující směrový význam (například: odkud, kudy, kam, odněkud, nikudy) jsou na tektogramatické rovině reprezentována uzlem s t-lematem odpovídajícího adverbia s významem místním.

  Příklady:

  • odkud je reprezentováno uzlem s t-lematem kde;

  • někudykde;

  • nikamkde.

  Viz 4.6.3.6 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia".

  M-lema těchto adverbií vyplývá z kombinace t-lematu, funktoru a hodnoty gramatému indeftype (viz 4.5.6 - "Gramatém typu neurčitosti (indeftype)").

  Například uzel s t-lematem kde, funktorem DIR2 a hodnotou negat reprezentuje m-lema nikudy.

 3. Vztažná, neurčitá, tázací, záporná a totalizační pronominální adverbia s různými časovými významy (odpovídajícími na otázky "od kdy", "do kdy" apod.; například: odkdy, dokdy, navždy) jsou na tektogramatické rovině reprezentována uzlem s t-lematem odpovídajícího adverbia s prostě časovým významem.

  Příklady:

  • odkdy je reprezentováno uzlem s t-lematem kdy;

  • dokdykdy;

  • navždykdy.

  Viz 4.6.3.6 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia".

  M-lema těchto adverbií vyplývá z kombinace t-lematu, funktoru a hodnoty gramatému indeftype (viz 4.5.6 - "Gramatém typu neurčitosti (indeftype)").

  Například uzel s t-lematem kdy, funktorem TFHL a hodnotou total1 v gramatému indeftype reprezentuje m-lema navždy.

 4. Jednotlivé typy neurčitých číslovek, tj. číslovky řadové, druhové, souborové a dílové, jsou na tektogramatické rovině reprezentovány uzlem s t-lematem odpovídající (adjektivní) číslovky základní.

  Například kolikátý i kolikerý jsou reprezentovány t-lematem kolik.

  Příklady:

  • kolikátý je reprezentováno uzlem s t-lematem kolik;

  • kolikerýkolik.

  Viz 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva".

  M-lema těchto číslovek vyplývá z kombinace t-lematu, hodnoty gramatému indeftype (viz 4.5.6 - "Gramatém typu neurčitosti (indeftype)") a hodnoty gramatému numertype (viz 4.5.5 - "Gramatém typu číslovky (numertype)").

  Například uzel s t-lematem kolik, hodnotou indef1 v gramatému indeftype a ord v gramatému numertype odpovídá m-lematu několikátý.

 5. Adverbia s číselným významem typu potřetí / pokolikáté / poněkolikáté a třikrát / mnohokrát / kolikrát / několikrát jsou na tektogramatické rovině reprezentována uzlem s t-lematem odpovídajících (adjektivních) číslovek základních.

  Příklady:

  • potřetí je reprezentováno uzlem s t-lematem tři;

  • třikráttři;

  • mnohokrátmnoho;

  • pokolikátékolik;

  • poněkolikátékolik;

  • několikrátkolik.

  Viz 4.6.2.4 - "Určitá kvantifikační sémantická adjektiva", 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva" a 4.6.2.6 - "Kvantifikační sémantická adjektiva stupňovatelná".

  M-lema těchto adverbií vyplývá z kombinace t-lematu, funktoru a hodnoty gramatému numertype (viz 4.5.5 - "Gramatém typu číslovky (numertype)"), u neurčitých adverbií navíc také hodnoty gramatému indeftype (viz 4.5.6 - "Gramatém typu neurčitosti (indeftype)").

  Například uzel s t-lematem tři, s funktorem TWHEN a hodnotou ord v gramatému numertype reprezentuje m-lema potřetí; uzel s t-lematem kolik, funktorem THO, hodnotou basic v gramatému numertype a indef1 v gramatému indeftype reprezentuje m-lema několikrát.