10.2. Uzel stromu a typy hodnot atributů

Pomineme-li datovou reprezentaci stromové struktury, je uzel tektogramatického stromu v PDT 2.0 technicky reprezentován strukturou s danou množinou atributů, kde atribut je dvojice jméno-hodnota, jež je ve struktuře jednoznačně určena svým jménem. Atributy rozlišujeme dále na povinné a nepovinné. Nepovinný atribut nemusí být ve struktuře přítomen, což může být vyjádřeno i tím, že jeho hodnota je prázdná. Povinný atribut je ve struktuře přítomen vždy a jeho hodnota naopak prázdná být nesmí. V datové reprezentaci PDT 2.0 rozlišujeme hodnoty atributů následujících typů:

Atomické hodnoty

Atomická hodnota je reprezentována řetězcem znaků. Podle sémantiky se její typ dále dělí na identifikátory, odkazy (viz 10.3 - "Odkazy v PDT 2.0"), výčtový typ, konstanta, booleovský typ, číselný typ a typ (libovolný) řetězec. Identifikátor je řetězec vyhovující specifikaci jména v jazyce XML 1.0 uvedené na http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/#NT-Name (v PDT 2.0 jsou to řetězce obsahující jen písmena anglické abecedy, čísla, pomlčku, dvojtečku či spojovník a začínající písmenem). Hodnotou atributu výčtového typu je řetězec ze seznamu stanoveného daným typem. Konstanta je zvláštní druh výčtového typu, u nějž je jen jedna přípustná hodnota. Booleovský typ je výčtový typ nabývající hodnot 1 (pravda) a 0 (nepravda). Číselný typ je nezáporné celé číslo, zapsané v desítkové soustavě.

Seznamy hodnot daného typu

Atribut může být typu seznam prvků (hodnot). Prvky seznamu jsou hodnoty daného typu. Tímto typem již nesmí být seznam. Seznamy se dále dělí na uspořádané (kdy záleží na pořadí jednotlivých prvků) a neuspořádané (u nichž na pořadí prvků nezáleží).

Alternativa hodnot daného typu

Alternativa hodnot daného typu je buď hodnota daného typu, nebo seznam více alternativních hodnot daného typu, u něhož nezáleží na pořadí a v němž by se jedna hodnota neměla vyskytnout více než jednou.

!!! V anotovaných datech je u atributů připouštějících alternativy uvedena vždy jen jedna hodnota daného typu.

Struktura

Zde je hodnotou atributu opět struktura (ve smyslu popsaném v úvodním odstavci) s nějakou pevně stanovenou množinou atributů a jejich typů.