6.10.5. RSTR

Definice funktoru RSTR

Funktor RSTR je funktor pro volné doplnění, které blíže vymezuje řídící substantivum. Funktor RSTR přiřazujeme doplněním substantiv, která nesplňují podmínky pro slovesná volná doplnění ani pro jiná substantivní doplnění, která jsou vymezena sémanticky.

Funktor RSTR je nejméně vyhraněný substantivní funktor, přiřazujeme jej takovým doplněním substantiv, pro která by bylo přiřazení funktoru pro slovesná volná doplnění násilné a pro která neplatí sémantické vymezení ostatních substantivních funktorů.

!!! Od původního záměru rozlišovat restriktivní a deskriptivní doplnění substantiva bylo prozatím upuštěno. Oba typy doplnění mají přiřazen funktor RSTR. Původní funktor DES pro deskriptivní doplnění substantiva byl zrušen.

Valence. Doplnění s funktorem RSTR je vždy doplnění nevalenční.

Formy. Základními formy doplnění s funktorem RSTR jsou:

Pozor! Funktor RSTR přiřazujeme závislým doplněním některých vlastních jmen a názvů (viz k tomu 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen"). Například:

Jablonec nad Nisou.RSTR

náměstí Míru.RSTR

Karlův.RSTR most

Pozor! Funktor RSTR přiřazujeme při zachycování některých strukturovaných textů (zejména adres, zákonů a vyhlášek; viz 7.12.1 - "Označení zákonů a vyhlášek" a 7.12.2 - "Adresy").

Obrázek 6.59. Funktor RSTR

Funktor RSTR

drsné počasí

6.10.5.1. Hraniční případy u funktoru RSTR

Funktor RSTR je nejméně specifický funktor, který přiřazujeme v případě, že sémantická povaha doplnění není zřetelně vymezena, vznikají zde proto četné hraniční případy.

Hranice s funktorem ID. Doplnění s funktorem RSTR se může blížit doplnění s funktorem ID. V takovém případě je kritériem pro výběr specifičtějšího doplnění ID otázka pravidelného skloňování daného doplnění, ale i charakter pojmenovávané skutečnosti (osoba vs. věc). Přesná pravidla viz 5.11.4 - "Závislostní vztahy v substantivní skupině (shoda dvou substantiv)". Srov.:

  • město Bratislava.ID

    Jedeme do města Bratislavy.RSTR

  • město Groznyj.ID

    Jedeme do města Groznyj.ID

  • kamarád.RSTR Jan

    kamarád.RSTR John

Hranice s funktorem INTF. Funktor RSTR se může plést s funktorem INTF, a to v případech, kdy je příslušné doplnění vyjádřeno zájmenem ten (nebo on). K tomu viz 6.7.2.1 - "Hraniční případy u funktoru INTF".

Hranice s funktorem AUTH a APP. Funktor RSTR hraničí se substantivními funktory AUTH a APP (v případech jako: Karlova.RSTR univerzita vs. Nezvalovy.AUTH básně). K tomu viz 6.10.2.1 - "Hraniční případy u funktoru AUTH".

Hranice s funktory pro slovesná doplnění. Funktor RSTR hraničí zejména v případech, kdy doplnění je vyjádřeno předložkovou skupinou, s celou řadou dalších funktorů, především s funktory pro slovesná doplnění. Pevná kritéria rozlišování zde nebyla stanovena. Obecně však platí, že funktor RSTR volíme tehdy, nelze-li přiřadit (ze sémantických či formálních důvodů) jiný funktor.