5.7. Parenteze

Jako parentezi (vsuvku) chápeme ty části textu, které nepatří do jeho základní roviny, ale které naopak tuto základní rovinu přerušují vsunutím vedlejší informace, dodatečného vysvětlení, hodnotících poznámek apod. Parenteze bývá od základní roviny textu (do kterého je vsunuta) odlišena graficky (pomlčkami nebo závorkami); do syntaktických vztahů věty (do níž je vsunuta) parenteze může, ale také nemusí být zapojena.

Příklady:

10.20 Prodaná nevěsta (záznam představení divadla Drak)

Vymazal tak Holanďana Oelmana (7575 bodů) ze světových tabulek.

Přestože byl Telegraf z českých novin duchovně snad nejvíce spjat s vládní politikou - především s ODS, nerozpakoval se ostře kritizovat některé její kroky z poslední doby.

On byl vždycky přísný (učitel). obr. 5.105

Přišel tam Petr (a Pavel). obr. 5.106

V tektogramatickém stromě je parenteze zachycena pomocí atributu is_parenthesis. Všechny uzly, které reprezentují výrazy, jež jsou součástí parenteze, mají v tomto atributu vyplněnou hodnotu 1 (viz i 5.5 - "Hodnoty atributu is_parenthesis"). Motivem pro toto doplňování je označení všech částí "nespojité, neúplné" parenteze, a to zejména v těch případech, kdy součástí parenteze je pouze kořen (část) nějakého podstromu.

Tabulka 5.5. Hodnoty atributu is_parenthesis

0

uzel reprezentuje výraz, který není součástí parenteze

1

uzel reprezentuje výraz, který je součástí parenteze

Není-li v atributu is_parenthesis hodnota vyplněna, předpokládá se hodnota 0.

Rozlišujeme:

Obrázek 5.105. Nespojitá parenteze

Nespojitá parenteze

On byl vždycky přísný (učitel).

Obrázek 5.106. Nespojitá parenteze

Nespojitá parenteze

Přišel tam Petr (a Pavel).

Pozor! Jako parentezi zachycujeme většinu textů zapsaných v závorkách. Výjimkou jsou zejména případy, kdy v závorce je uvedeno doslovné rozepsání (vysvětlení) použité zkratky, anebo naopak, kdy je v závorce uvedena zkratka; například:

ODS (Občanská demokratická strana)

Občanská demokratická strana (ODS)

Tyto případy zachycujeme jako apoziční spojení zkratky a jejího rozepsání. Uzly reprezentující výraz v závorce nemají v těchto případech v atributu is_parenthesis vyplněnou hodnotu 1 (viz k tomu 5.6 - "Souřadnost").