8.3. Textová koreference

Textová koreference je běžně chápána jako užití různých jazykových prostředků (zájmen, synonym, zobecňujících substantiv aj.), které anaforicky (zřídka kataforicky) odkazují. Toto odkazování není realizováno pouze gramatickými prostředky, ale i na základě kontextu. Prostředky textové koreference jsou svou povahou vágní a určení koreferovaného členu pouze na základě kontextu je problematické, proto se v našem pojetí soustředíme prozatím pouze na nejčastější prostředky textové koreference, tedy na zájmena. Textovou koreferenci vyznačujeme:

Koreferenci nezachycujeme prozatím u zájmenných příslovcí (tam, sem, tady, tak apod.) a u jiných zájmenných výrazů.

Případy, kdy zájmena, u kterých koreferenci zpracováváme (u on, jeho, ten), nekoreferují (koreference u nich tedy není zaznačena), jsou popsány v 8.3.2 - "Nezaznačení textové koreference".

Přechodný typ textové koreference (#Unsp). Přechodovou fázi mezi nekoreferujícím výrazem a textovou koreferencí představují případy blíže nespecifikovaného aktora sloves, zachycované nově vytvořeným uzlem s t-lematem #Unsp. Koreferovaný člen v povrchové podobě věty nevyjádřeného aktoru nelze přesně určit: odkazuje spíše ke kontextu předchozího textu než ke konkrétní jednotce, proto nedoplňujeme uzel s t-lematem #PersPron, který má jasný anaforický charakter. Referent doplněného uzlu je sice nejasný, ale z kontextu můžeme aspoň částečně vymezit skupinu lidí (objektů), ke které uzel odkazuje. Srov.:

K tomuto typu viz 5.2.4.1 - "Všeobecný aktant a blíže nespecifikovaný aktor".

Textová koreference je zachycena pomocí atributu coref_text.rf a coref_special (viz 8.1 - "Zachycení koreference v tektogramatických stromech").