8.2.5. Kvazikontrola

Jako kvazikontrolu označujeme specifický gramatický koreferenční vztah, který nastává u víceslovných predikátů, jejichž závislou část představuje nějaké substantivum, které má valenci (viz 5.9 - "Víceslovné predikáty"). Skutečnost, že určité spojení slovesa a substantiva představuje ze sémantického hlediska jednu lexikální jednotku, má často za důsledek referenční totožnost některých valenčních doplnění tohoto slovesa a substantiva. Neslovesná a slovesná část víceslovného predikátu sdílí určitá valenční doplnění. Toto sdílení označujeme jako kvazikontrolu.

V povrchové podobě věty je referenčně totožné sdílené valenční doplnění zpravidla vyjádřeno jenom jednou; srov.:

Zachycení kvazikontroly v tektogramatickém stromě. Na pozici sdíleného valenčního doplnění, které je povrchově vypuštěno (zpravidla se jedná o valenční doplnění neslovesné části víceslovného predikátu), je do tektogramatického stromu doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #QCor. Referenční totožnost je vedle speciálního t-lematu naznačena také gramatickým koreferenčním vztahem, který vede od tohoto doplněného uzlu k uzlu pro (druhé) sdílené valenční doplnění.

Není-li v povrchové podobě věty sdílené referenčně totožné valenční doplnění vůbec vyjádřeno, je pomocí nově vytvořeného uzlu s t-lematem #QCor zachyceno u neslovesné části víceslovného predikátu, u slovesné části víceslovného predikátu má pak nově vytvořený uzel pro toto doplnění zástupné t-lema podle typu elidování (pravidla viz 5.12.2 - "Elipsa závislého členu"), tedy: #Gen, #PersPron, případně #Unsp.

Srovnej:

K uzlu s t-lematem #QCor nevede žádný koreferenční vztah.

Typy kvazikontroly. Vztah kvazikontroly vidíme u dvou typů víceslovných predikátů:

Obrázek 8.84. Kvazikontrola

Kvazikontrola

Povinností koalice je schválit zákon.

Obrázek 8.85. Kvazikontrola

Kvazikontrola

Karel podal stížnost policii.