1.1. Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám

Zatímco na morfologické rovině jsou každému slovu věty přiřazeny jeho lema a tag a na analytické rovině každému slovu věty odpovídá uzel v analytickém stromě s příslušnou analytickou funkcí, tektogramatická rovina už tento těsný vztah k povrchovému zápisu věty nemá.

Vztah mezi uzly tektogramatické a analytické roviny (který je obecně typu M:N (včetně 0:N a M:0)), je zachycen atributem atree.rf u technického kořene tektogramatického stromu a atributem a (jehož hodnotou je struktura atributů lex.rf a a/aux.rf) u ostatních uzlů.

Atribut atree.rf. Atribut atree.rf odkazuje triviálním způsobem z technického kořene tektogramatického stromu na technický kořen odpovídajícího analytického stromu. Obsahuje identifikátor technického kořene odpovídajícího analytického stromu (viz 1.1 - "Hodnoty atributu atree.rf").

Tabulka 1.1. Hodnoty atributu atree.rf

PML odkaz

identifikátor technického kořene odpovídajícího analytického stromu

Atributy a/lex.rf a a/aux.rf. Atribut a/lex.rf obsahuje identifikátor uzlu analytické roviny, ze kterého tektogramatický uzel získal svůj lexikální význam (případně jeho největší část). Atribut a/aux.rf obsahuje seznam identifikátorů všech uzlů analytické roviny, které nějakým způsobem ovlivňují hodnotu funktoru, subfunktoru nebo gramatémů (jedná se zpravidla o analytické uzly reprezentující funkční slova: předložky, spojky, pomocná slovesa, odkazovací slova). Viz 1.2 - "Hodnoty atributu a/lex.rf" a 1.3 - "Hodnoty atributu a/aux.rf".

Tabulka 1.2. Hodnoty atributu a/lex.rf

PML odkaz

identifikátor uzlu analytického stromu, ze kterého tektogramatický uzel získal svůj lexikální význam (případně jeho největší část)

Tabulka 1.3. Hodnoty atributu a/aux.rf

seznam, jehož každý prvek je PML odkaz

identifikátory uzlů analytického stromu, které nějakým způsobem ovlivňují hodnotu funktoru, subfunktoru nebo gramatémů daného tektogramatického uzlu

Pro hodnoty těchto atributů platí následující pravidla:

 1. Pokud tektogramatický uzel nemá žádný protějšek na analytické rovině, jsou oba atributy u tohoto uzlu prázdné.

  Příklad:

  • Dovolil mu odejít. {#Cor.ACT}

   Do tektogramatického stromu je na pozici aktora (subjektu) infinitivu doplněn nový uzel s t-lematem #Cor a s funktorem ACT, který neodpovídá žádnému uzlu na analytické rovině. Atributy a/lex.rf i a/aux.rf jsou u tohoto uzlu prázdné.

 2. Pokud tektogramatický uzel (jiný než nově vytvořený uzel s t-lematy #Forn, #Idph, #EmpVerb a #EmpNoun) odpovídá právě jednomu analytickému uzlu, pak je v atributu a/lex.rf obsažen odkaz na tento uzel a atribut a/aux.rf je prázdný.

  Příklad:

  • Premiér zahájil schůzi.

   Každé ze tří slov této věty je v analytickém i tektogramatickém stromu reprezentováno jedním uzlem. V atributu a/lex.rf je u tektogramatického uzlu uveden identifikátor odpovídajícího analytického uzlu. Atribut a/aux.rf je (u všech uzlů) prázdný.

 3. Pokud daný tektogramatický uzel (jiný než nově vytvořený uzel s t-lematy #Forn, #Idph, #EmpVerb a #EmpNoun) odpovídá více analytickým uzlům, pak je v atributu a/lex.rf obsažen odkaz na ten analytický uzel, ze kterého daný tektogramatický uzel získal svůj lexikální význam (případně jeho největší část), a atribut a/aux.rf obsahuje seznam odkazů na zbývající analytické uzly, zpravidla nesoucí funkční slova (předložky, podřadicí spojky, pomocná slovesa atd.).

  Příklad:

  • Odešli s tím, žeby nemuseli nikdy přijít.

   V tektogramatickém stromě reprezentujícím tuto větu odpovídá jeden tektogramatický uzel s t-lematem přijít šesti analytickým uzlům (s, tím, že, by, nemuseli, přijít). V atributu a/lex.rf je u tektogramatického uzlu uveden identifikátor analytického uzlu s lematem přijít. Atribut a/aux.rf obsahuje seznam identifikátorů zbývajících analytických uzlů: odkazovací slovo (předložková skupina) a podřadicí spojka mají vliv na funktor tektogramatického uzlu, pomocný kondicionálový tvar slovesa být a modální sloveso mají vliv na hodnoty gramatémů.

 4. Nově vytvořené uzly s t-lematy #EmpVerb a #EmpNoun mají vždy prázdný atribut a/lex.rf, protože plnovýznamové slovo, které zastupují, nebylo v povrchové podobě věty vyjádřeno. Pokud nebylo v povrchové podobě věty vyjádřeno ani žádné funkční slovo, je atribut a/aux.rf také prázdný, jinak obsahuje seznam odkazů na funkční slova (například na pomocná slovesa ve složené slovesné formě s nevyjádřeným plnovýznamovým slovesem).

  Příklad:

  • {#EmpVerb.COND} Pokud ano, dejte nám vědět.

   Do tektogramatického stromu je na pozici predikátu závislé klauze doplněn nový uzel s t-lematem #EmpVerb a s funktorem COND, který neodpovídá žádnému uzlu pro plnovýznamové slovo v analytickém stromě. Hodnota funktoru je však ovlivněna podřadicí spojkou pokud. Atribut a/lex.rf je proto u tektogramatického uzlu prázdný, v atributu a/aux.rf je uveden identifikátor analytického uzlu pro spojku pokud.

 5. Nově vytvořené uzly s t-lematy #Idph a #Forn, které slouží k seskupení částí identifikačních a cizojazyčných výrazů do jednoho seznamu (nodetype=list), mají vždy prázdný atribut a/lex.rf. Pokud je cizojazyčný nebo identifikační výraz na analytické rovině syntakticky spojen s jedním nebo více funkčními slovy, pak jsou odkazy na tato funkční slova obsaženy v atributu a/aux.rf.

  Příklad:

  • {#Forn.DIR3} Pojede na Pikes Peak.

   Do tektogramatického stromu je z důvodu zachycení cizojazyčného výrazu doplněn nový uzel s t-lematem #Forn a funktorem DIR3, který neodpovídá (ani nemůže) žádnému uzlu pro plnovýznamové slovo v analytickém stromu. Hodnota funktoru je však ovlivněna předložkou na. Atribut a/lex.rf je proto u tektogramatického uzlu prázdný, v atributu a/aux.rf je uveden identifikátor analytického uzlu pro předložku na.

Pozor! Jednotce nižší roviny nemusí na rovině tektogramatické odpovídat žádný uzel. Takto ignorovány jsou nejrůznější grafické symboly a zvratné se jako součást reflexivního pasiva a konstrukcí s dispoziční modalitou.

Kopírované uzly. Do skupiny b), nebo c) patří i kopírované uzly. Jedná se o uzly reprezentující jednotky, které se na tektogramatické rovině vyskytují několikrát, ale v povrchové podobě věty jsou vyjádřeny jen jednou, protože jejich další výskyty jsou elidovány. V atributu a/lex.rf a a/aux.rf u kopírovaných uzlů jsou uvedeny identifikátory těch analytických uzlů pro slova vyjádřená v povrchové podobě věty, která jsou pro daný kopírovaný uzel relevantní, ovlivňují jeho t-lema, funktor a další atributy. Srovnej:

Více k elipsám viz 5.12 - "Elipsy".

Uzel s t-lematem #PersPron. Do skupiny a), b), nebo c) patří i uzly s t-lematem #PersPron. Uzel s t-lematem #PersPron nemusí odpovídat žádnému analytickému uzlu, pak je zachycen podle pravidel v a). Srovnej:

Podle pravidel v b), nebo c) je uzel s t-lematem #PersPron zachycen v případech, kdy reprezentuje v povrchové podobě věty vyjádřené osobní nebo zvratné zájmeno. V atributu a/lex.rf je uveden identifikátor analytického uzlu reprezentujícího zájmeno. V atributu a/aux.rf jsou uvedeny identifikátory uzlů případných funkčních slov. Srovnej:

Uzel s t-lematem #Rcp. Do skupiny a), b) nebo c) patří i uzly s t-lematy #Rcp. Uzel s t-lematem #Rcp nemusí odpovídat žádnému analytickému uzlu, pak je zachycen podle pravidel v a). Srovnej:

Podle pravidel v b), nebo c) je zachycen v případech, kdy je v povrchové podobě věty vyjádřen nějaký formální ukazatel reciprocity. V atributu a/lex.rf je uveden identifikátor analytického uzlu reprezentujícího reciproční zájmeno se. V atributu a/aux.rf je případně uveden identifikátor analytického uzlu pro případnou předložku. Srovnej:

Více k reciprocitě viz 5.2.4.2 - "Reciprocita".

!!! Odkazy na předložky a podřadicí spojky včetně odkazovacích slov by v datech měly být v pořádku; bylo provedeno mnoho testů, které správnost těchto odkazů kontrolovaly. Nezkontrolovány zůstaly však zejména odkazy na pomocná a modální slovesa. Též hodnoty atributu a/aux.rf jsou u zkopírovaných uzlů zkontrolovány jen částečně. Všechny hodnoty beze změny (a předpokládáme, že je to tak správně) zůstaly zachovány u zkopírovaných uzlů, které mají řídící uzel se stejným t-lematem jako kopírovaný uzel. Zároveň se testovalo, že žádný zkopírovaný uzel nemá v atributu a/aux.rf odkaz na víc než jednu spojku nebo předložku.