4.6.3. Sémantická adverbia

Sémantická adverbia tvoří následující podskupiny:

4.6.3.1. Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která nelze negovat

sempos = adv.denot.ngrad.nneg

Do podskupiny pojmenovacích sémantických adverbií nestupňovatelných, která nelze negovat, patří:

 • adverbia, která nelze stupňovat ani negovat (a která přitom nemají deadjektivní povahu, a nejsou tedy na tektogramatické rovině reprezentována t-lematem adjektiva).

Pojmenovacím sémantickým adverbiím této podskupiny nenáleží žádný gramatém.

Příklady:

bezesporu pravdu.

Zůstal dnes doma.

Bydlí nahoře.

4.6.3.2. Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která lze negovat

sempos = adv.denot.ngrad.neg

Do podskupiny pojmenovacích sémantických adverbií nestupňovatelných, která lze negovat, patří:

 • adverbia, která nelze stupňovat, která ovšem mohou být negována (a přitom nemají deadjektivní povahu, a nejsou tedy reprezentována t-lematem adjektiva); například: příliš.

Pojmenovacím sémantickým adverbiím této podskupiny náleží pouze gramatém:

Gramatém negace (negation). Hodnoty neg1 nabývá tento gramatém v případě, že uzel reprezentuje adverbium, které v povrchové podobě věty vystupuje v negované podobě. Hodnota neg0 náleží uzlu v případě, že reprezentuje adverbium vystupující v kladné podobě. Například:

Je to nepříliš dobré. [negation=neg1; t_lemma=příliš]

Je příliš sebevědomý. [negation=neg0; t_lemma=příliš]

4.6.3.3. Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která nelze negovat

sempos = adv.denot.grad.nneg

Do podskupiny pojmenovacích sémantických adverbií stupňovatelných, která nelze negovat, patří:

 • adverbia, která mohou být stupňována, nikoli ale negována (a přitom nemají deadjektivní povahu, a nejsou tedy reprezentována t-lematem adjektiva); například: dole, pozdě, brzy.

Uzly této podskupiny pojmenovacích sémantických adverbií jsou popsány pouze gramatémem:

Gramatém stupně (degcmp). Hodnota gramatému zpravidla koresponduje s hodnotou odpovídající morfologické kategorie. Například:

Je už příliš pozdě. [degcmp=pos]

Přijdu o něco dříve než včera. [degcmp=comp; t_lemma=brzy]

Dům ležel nejníže z celé vesnice. [degcmp=sup; t_lemma=dole]

Protějšek v hodnotě morfologické kategorie nemá hodnota acomp - je vyplněna u uzlů nesoucích ustrnulé komparativní tvary, které nevyjadřují srovnání. Například:

dříve [degcmp=acomp; t_lemma=brzy] či později [degcmp=acomp; t_lemma=pozdě]

4.6.3.4. Pojmenovací sémantická adverbia stupňovatelná, která lze negovat

sempos = adv.denot.grad.neg

Do podskupiny pojmenovacích sémantických adverbií stupňovatelných, která lze negovat, patří:

 • adverbia, která mohou být stupňována i negována (a nemají přitom deadjektivní povahu, a nejsou tedy reprezentována t-lematem adjektiva); například: daleko, blízko apod.

Uzly této podskupiny pojmenovacích sémantických adverbií jsou popsány gramatémy:

Gramatém stupně (degcmp). Hodnota gramatému zpravidla koresponduje s hodnotou odpovídající morfologické kategorie. Například:

Petr bydlí daleko za Prahou. [degcmp=pos]

Blíž bydlí Pavel. [degcmp=comp; t_lemma=blízko]

Nejblíž bydlí Pavlína. [degcmp=sup; t_lemma=blízko]

Protějšek v hodnotě morfologické kategorie nemá hodnota acomp - je vyplněna u uzlů nesoucích ustrnulé komparativní tvary, které nevyjadřují srovnání. Například:

blíže nespecifikovaná trhavina [degcmp=acomp; t_lemma=blízko]

Gramatém negace (negation). Gramatém negace nabývá hodnoty neg1 v případech, kdy uzel reprezentuje adverbium, které v povrchové podobě věty vystupuje v negované podobě. Reprezentuje-li uzel adverbium kladné, nabývá gramatém hodnoty neg0. Například:

Pracuje nedaleko od domova. [negation=neg1; t_lemma=daleko]

Pracuje daleko od domova. [negation=neg0; t_lemma=daleko]

Náš cíl je už blízko. [negation=neg0; t_lemma=blízko]

4.6.3.5. Určitá pronominální sémantická adverbia

sempos = adv.pron.def

Do podskupiny určitých pronominálních sémantických adverbií patří:

 • určitá pronominální adverbia ukazovací a identifikační (například: tady, tam, teď, tak, proto, tamtéž),

 • deriváty těchto adverbií (například: tudy jako derivát adverbia tady, odteď jako derivát teď; viz 4.1.1 - "Typy syntaktické derivace").

Uzlům této podskupiny nenáleží žádný gramatém.

Pronominální adverbia mající směrový význam (odpovídající na otázky "odkud", "kudy", "kam") jsou reprezentována t-lematem odpovídajícího adverbia s významem místním. Pronominální adverbia s různými časovými významy (odpovídající na otázky "od kdy", "do kdy") jsou reprezentována t-lematem odpovídajícího adverbia s prostě časovým významem (odpovídajícím otázce "kdy").

Adverbia tu s místním významem a zde jsou na tektogramatické rovině považována za varianty adverbia tady - všechna jsou reprezentována t-lematem tady.

Adverbia tu s časovým významem a "nyní" jsou chápána jako varianty adverbia teď - všechna jsou reprezentována t-lematem teď.

Adverbia pak a poté jsou chápána jako varianty adverbia potom a všechna jsou reprezentována t-lematem potom.

To, jaké adverbium daný uzel reprezentuje, vyplývá z kombinace t-lematu a funktoru.

Například: uzel s t-lematem tady a funktorem DIR1 reprezentuje adverbium odtud, uzel s t-lematem teď a funktorem TSIN reprezentuje adverbium odteď apod.

Jednotlivá t-lemata určitých pronominálních adverbií, jejich deriváty a funktory, které t-lematům náležejí, představují 4.20 - "Určitá pronominální sémantická adverbia (místní)" a 4.21 - "Určitá pronominální sémantická adverbia (časová)".

V prvním řádku jsou uvedena t-lemata, ve sloupcích pod nimi adverbia, která dané t-lema zastupuje. V prvním sloupci jsou vypsány funktory, které přináleží t-lematu, jestliže reprezentuje adverbium nacházející se na stejné řádce jako funktor a ve sloupci pod t-lematem.

Například: adverbium tamtudy je reprezentováno t-lematem tam, jemuž náleží funktor DIR2, doteď reprezentováno t-lematem teď s funktorem TTIL apod.

Ne všechny typy směrových a časových doplnění jsou u jednotlivých t-lemat realizovány (v poli znak -).

Tabulka 4.20. Určitá pronominální sémantická adverbia (místní)

  t-lema:
funktor: tady tam tamtéž
LOC tady / tu / zde tam tamtéž
DIR1 odtud / odsud odtamtud -
DIR2 tudy tamtudy -
DIR3 sem / potud / posud tam tamtéž

Tabulka 4.21. Určitá pronominální sémantická adverbia (časová)

  t-lema:
funktor: teď potom tehdy tenkrát onehdy předtím
TWHEN teď / tu / nyní potom / pak / poté tehdy tenkrát onehdy předtím
TSIN odteď - - - - -
TTILL doteď / doposud / potud / posud - - - - -

4.6.3.6. Neurčitá pronominální sémantická adverbia

sempos = adv.pron.indef

Do podskupiny neurčitých pronominálních sémantických adverbií patří:

 • neurčitá pronominální adverbia (například: kdy, jak, proč),

 • deriváty těchto adverbií typu někde / nikde, někdy / nikdy, nějak / nijak (tj. adverbia neurčitá, tázací, záporná a totalizační; viz 4.1.2 - "Typy lexikální derivace"),

 • směrové nebo specificky časové varianty těchto adverbií typu kudy / někudy, kam / nikam, odkdy / dokdy apod. (viz 4.1.3 - "Smíšený typ").

Neurčitým pronominálním sémantickým adverbiím náleží pouze gramatém:

Gramatém typu neurčitosti (indeftype). Podskupinu neurčitých pronominálních sémantických adverbií tvoří jen čtyři t-lemata: kde, kdy, jak a proč. Další adverbia jsou považována za jejich deriváty. Rozlišujeme zde dva typy derivace:

 1. t-lema + gramatém indeftype.

  Neurčitá, tázací, záporná a totalizační pronominální adverbia jsou na tektogramatické rovině reprezentována t-lematem odpovídajícího adverbia vztažného.

  Sémantický rys, jímž se adverbium liší od t-lematu, jímž je reprezentováno, je zachycen hodnotou gramatému indeftype.

 2. t-lema + funktor.

  Pronominální adverbia se směrovým významem (odpovídajícím otázkám "odkud", "kudy", "kam") jsou na tektogramatické rovině reprezentovány t-lematem adverbia s významem prostě místním (kde).

  Obdobně pronominální adverbia s různými časovými významy ("od kdy", "do kdy" apod.) jsou reprezentovány t-lematem adverbia s významem prostě časovým (kdy).

  To, jaké místní / směrové nebo časové doplnění daný uzel reprezentuje, vyplývá z kombinace t-lematu a funktoru.

Derivace typu A. Pouze derivace zachycovaná hodnotami gramatému indeftype se uplatňuje u derivátů adverbií jak a proč. Která adverbia jsou uvedenými t-lematy reprezentována a jakých hodnot přitom gramatém indeftype nabývá, představuje 4.22 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia".

V prvním řádku jsou uvedena t-lemata, ve sloupcích pod nimi adverbia, která dané t-lema zastupuje. V prvním sloupci jsou vypsány hodnoty gramatému indeftype, které přináleží t-lematu, jestliže reprezentuje adverbium nacházející se na stejné řádce jako daná hodnota a ve sloupci pod t-lematem.

Například: adverbium všelijak je reprezentováno t-lematem jak, jemuž náleží hodnota indef6.

Přehled není vyčerpávající - v některých případech jsou možné ještě jiné varianty adverbií (například vedle všelijak ještě bůhvíjak, kdovíjak a další). Některé typy zájmen nejsou v češtině realizovány (například totalizátor od jak; v poli znak -).

Tabulka 4.22. Neurčitá pronominální sémantická adverbia

  t-lema:
hodnota gramatému indeftype: jak proč
relat jak proč
indef1 nějak -
indef2 jaksi -
indef3 jakkoli(v) -
indef4 lecjak, ledajak -
indef5 - -
indef6 všelijak kdovíproč
inter jak, jakpak proč
negat nijak -
total1 - -
total2 - -

Derivace typu A+B. Oba jmenované typy derivace se uplatňují u derivátů adverbií kde a kdy. Na tektogramatické rovině tedy t-lema kde reprezentuje jak odpovídající vztažné, neurčité, tázací, záporné a totalizační adverbium, tak směrové protějšky všech těchto adverbií. T-lema kdy reprezentuje jak odpovídající vztažné, neurčité, tázací, záporné a totalizační adverbium, tak protějšky všech těchto adverbií, které vyjadřují různé časové významy. Všechny deriváty reprezentované t-lematem kde představuje 4.23 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia (místní)", deriváty reprezentované t-lematem kdy 4.24 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia (časová)".

V prvním řádku jsou uvedeny funktory, v prvním sloupci hodnoty gramatému indeftype. Reprezentuje-li t-lema (kde nebo kdy) některé z uvedených adverbií, náleží mu ten funktor, který stojí v záhlaví sloupce, v němž se adverbium nachází, a ta hodnota gramatému indeftype, která je napsána na stejné řádce jako adverbium.

Například: adverbium nikudy je reprezentováno t-lematem kde, jemuž náleží funktor DIR2 a hodnota gramatému indeftype: negat; navždy reprezentováno t-lematem kdy, jemuž náleží funktor TFHL a hodnota gramatému indeftype: total1.

Některé typy adverbií nejsou v češtině realizovány (v poli znak -).

Tabulka 4.23. Neurčitá pronominální sémantická adverbia (místní)

t-lema: kde funktor:
hodnota gramatému indeftype: LOC DIR1 DIR2 DIR3
relat kde odkud kudy kam
indef1 někde odněkud někudy někam
indef2 kdesi odkudsi kudysi kamsi
indef3 kdekoli(v) odkudkoli(v) kudykoli(v) kamkoli(v)
indef4 ledakde, leckde... - - -
indef5 - - - -
indef6 málokde... - - -
inter kde, kdepak odkud kudy kam
negat nikde odnikud nikudy nikam
total1 všude odevšad / odevšud všudy všude
total2 - - - -

Tabulka 4.24. Neurčitá pronominální sémantická adverbia (časová)

t-lema: kdy funktor:
hodnota gramatému indeftype: TWHEN TSIN TTIL TFHL THO
relat kdy odkdy dokdy / dokud - -
indef1 někdy - - - -
indef2 kdysi - - - -
indef3 - - - - kdykoli(v)
indef4 ledakdy... - - - -
indef5 - - - - -
indef6 málokdy... - - - -
inter kdy, kdypak odkdy dokdy / dokud - -
negat nikdy - - - -
total1 vždy / vždycky - - navždy / navždycky -
total2 - - - - -