4.2.1. Vztah sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním

Sémantické slovní druhy se rozlišují pouze u komplexních uzlů, u ostatních typů uzlů se o sémantickém slovním druhu neuvažuje.

Autosémantické slovní druhy. Slova autosémantických slovních druhů se zpravidla vřadí do odpovídajících slovních druhů sémantických: substantiva do sémantických substantiv, adjektiva do sémantických adjektiv, adverbia do sémantických adverbií a slovesa do sémantických sloves. To znamená, že slovní druh m-lematu, které slovnímu tvaru odpovídá, je obdobný sémantickému slovnímu druhu t-lematu reprezentujícího dané slovo na tektogramatické rovině.

K rozdílu mezi sémantickým slovním druhem t-lematu a slovnědruhovou příslušností m-lematu dochází v důsledku zachycení některých typů derivace: jde o typy popsané v bodech:

Zájmena a číslovky. Zájmena a číslovky jsou rovněž reprezentovány komplexním uzlem a podle syntaktické funkce (podle přináležitosti k syntaktickému slovnímu druhu) jsou pojaty jako sémantická substantiva, nebo jako sémantická adjektiva. Například který jako (syntaktické, a tedy i) sémantické substantivum ve větě Dům, který koupil,..., jako (syntaktické a) sémantické adjektivum ve větě Který dům koupil?.

Rozdíly mezi podobou m-lematu číslovky nebo zájmena a odpovídajícím t-lematem plynou jednak z toho, že všechna osobní i odpovídající posesivní zájmena (včetně reflexiv) jsou na tektogramatické rovině reprezentována uzly s jediným t-lematem #PersPron, jednak ze zachycení některých typů derivace. Jde o následující derivační typy:

Ostatní tradiční slovní druhy. Ostatní slovní druhy jsou reprezentovány jiným než komplexním uzlem, proto u nich sémantický slovní druh nerozlišujeme. Jsou to uzly nesoucí částice a citoslovce (zpravidla se podle funktoru zařadí mezi atomické uzly, nodetype=atom) a uzly spojek souřadicích (jako kořeny koordinačních a apozičních struktur jsou vyčleněny jako samostatný typ uzlů, nodetype=coap).

Předložky a podřadicí spojky nejsou v tektogramatickém stromě reprezentovány samostatným uzlem (viz 7.17 - "Předložky a podřadicí spojky"), proto je u nich otázka sémantického slovního druhu bezpředmětná.

Vztahy sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním znázorňuje schéma obr. 4.1. Tučné šipky značí ve schématu "prototypický" vztah (tzn. substantiva prototypicky patří do sémantických substantiv, adjektiva do sémantických adjektiv atd.), tenké šipky sledují distribuci zájmen a číslovek do skupin sémantických substantiv a sémantických adjektiv, přerušované šipky sledují klasifikaci na základě slovotvorných vztahů.

Obrázek 4.1. Vztahy sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním

Vztahy sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním