6.3.6. TOWH

Definice funktoru TOWH

Funktor TOWH (temporal: to when) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající na otázku "na kdy?".

U doplnění s funktorem TOWH se časová lokalizace netýká přímo děje vyjádřeného řídícím slovem, ale časové doplnění s funktorem TOWH lokalizuje děj, který z děje vyjádřeného řídícím slovem vyplývá, nebo lokalizuje nějaké doplnění tohoto řídícího děje, a to tak, že umísťuje tento děj nebo doplnění do časového bodu nebo úseku následujícího po časovém bodu nebo úseku, ve kterém je lokalizován děj vyjádřený na řídícím slově. Například:

Včera.TWHEN svolal schůzi na dnešek.TOWH

Lokalizace je realizována zpravidla přímým udáním času (na pátek, napříště), zřídka udáním časového vztahu k jinému ději, nebo události (Odložila hubnutí až na dovolenou.).

Valence. Doplnění s funktorem TOWH je obligatorní (společně s časovým doplněním TFRWH) po některých slovesech s předponou pře- (například: přeložit, přesunout).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem TOWH jsou:

Pozor! Závislou klauzí se toto doplnění zpravidla nerealizuje. Úlohu obdobného časového doplnění však plní závislá klauze rozvíjející substantivum (její efektivní kořen má funktor RSTR); například:

Svolal schůzi na dobu.TOWH, kdy už budou.RSTR všichni doma.

Obrázek 6.15. Funktor TOWH

Funktor TOWH

Přeložil výuku na pátek.

6.3.6.1. Hraniční případy u funktoru TOWH

Hranice s funktorem TFHL. Doplnění s funktorem TOWH jsou okrajová, jejich určení v konkrétní konstrukci však bývá jednoznačné. Stýkají se zčásti s významem "na jak dlouho?"(funktor TFHL; viz 6.3.2 - "TFHL"). viz k tomu 6.3.2.1 - "Hraniční případy u funktoru TFHL".

Hranice s funktorem DIR3. S významem "na kdy?" se v konkrétních případech (zvláště u abstraktních výrazů) může křížit i místní význam "kam?" (funktor DIR3; viz 6.4.3 - "DIR3"). V takových případech je rozhodnutí o nejlépe odpovídajícím funktoru na anotátorovi. Srov.:

  • Přesunul jednání až na konferenci.

    Doplnění na konferenci může vyjadřovat jednak časové doplnění na otázku "na kdy?" (funktor TOWH), ale může být i učením místa, kam se jednání přesunulo, tedy doplněním s funktorem DIR3.