10.4. Atributy uzlů tektogramatického stromu

Tabulka 10.1. Atributy technického kořene tektogramatického stromu

Atribut Povinný Hodnota
atree.rf NE

Přípustné hodnoty: PML odkaz.

Tento atribut svazuje tektogramatickou rovinu s analytickou prostřednictvím odkazu na odpovídající analytický strom. Viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám".

deepord NE

Přípustné hodnoty: nezáporné celé číslo.

Atribut určuje pozici uzlu v horizontálním řazení uzlů ve stromě. U kořene je tato hodnota vždy 0 a na rozdíl od ostatních uzlů nenese žádnou lingvisticky podmíněnou informaci.

id ANO

Přípustné hodnoty: identifikátor.

Hodnotou je unikátní identifikátor stromu v rámci PDT 2.0.

nodetype NE

Přípustné hodnoty: konstanta: root.

Tento atribut je u kořene stromu přítomen pouze z důvodu pohodlí uživatele. Jeho hodnota je vždy nastavena na root, čímž je kořen stromu odlišen od ostatních uzlů stromu.

Tabulka 10.2. Atributy ostatních uzlů

Atribut Povinný Hodnota
a NE

Hodnotou je struktura s atributy lex.rf, aux.rf.

Atribut svazuje uzly tektogramatické roviny s jednotkami na nižších rovinách. Obsahuje žádný, jeden nebo více identifikátorů uzlů analytické roviny, které nějakým způsobem ovlivňují atributy t_lemma, functor, subfunctor, val_frame.rf, či gram. Atribut je členěn do dvou částí: lex.rf a aux.rf. Viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám".

a/aux.rf NE

Přípustné hodnoty: seznam, jehož každý prvek je PML odkaz.

Atribut obsahuje seznam odkazů na uzly z analytické roviny. Nejčastěji jde o takové uzly, které nesou funkční slova (předložky, podřadicí spojky, pomocná slovesa, odkazovací slova atd.) a tvoří s uzlem odkazovaným v atributu a/lex.rf jediný plnovýznamový výraz. Případná hodnota vyplněná v atributu a/lex.rf se v seznamu a/aux.rf již neuvádí. Viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám".

a/lex.rf NE

Přípustné hodnoty: PML odkaz.

Atribut obsahuje odkaz na uzel z analytické roviny. Nejčastěji jde o uzel, ze kterého daný tektogramatický uzel získal svůj lexikální význam. Viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám".

compl.rf NE

Přípustné hodnoty: PML odkaz.

Atribut slouží k zachycení druhé závislosti u doplňků. Je vyplněn právě u uzlů s funktorem COMPL. Obsahuje identifikátor uzlu téhož tektogramatického stromu, na kterém daný uzel (vedle závislosti vyjádřené hranou) též závisí. Viz 5.10 - "Doplněk (dvojí závislost)".

coref_gram.rf NE

Přípustné hodnoty: seznam, jehož každý prvek je PML odkaz.

Atribut slouží k zachycení gramatické koreference. Obsahuje identifikátor uzlu (zpravidla téhož) tektogramatického stromu, s nímž je daný uzel ve vztahu gramatické koreference. Viz 8.1 - "Zachycení koreference v tektogramatických stromech".

coref_special NE

Přípustné hodnoty: segm, exoph, .

Atribut slouží k vyznačení zvláštních typů textové koreference, kdy koreferovaným členem není konkrétní uzel či podstrom tektogramatického stromu. Hodnota segm značí, že koreferovaným členem je segment, větší úsek textu. Hodnota exoph označuje exoforu, tj. koreferenci, kdy koreferovaným členem je blíže nespecifikovaná mimotextová situace. Viz 8.1 - "Zachycení koreference v tektogramatických stromech".

coref_text.rf NE

Přípustné hodnoty: seznam, jehož každý prvek je PML odkaz.

Atribut slouží k zachycení textové koreference. Obsahuje identifikátor uzlu tektogramatického stromu, který reprezentuje explicitní koreferovaný člen daného uzlu. Viz 8.1 - "Zachycení koreference v tektogramatických stromech".

deepord ANO

Přípustné hodnoty: nezáporné celé číslo.

Atribut čísluje uzly tektogramatického stromu nezápornými celými čísly v pořadí odrážejícím tzv. hloubkový slovosled. V pořadí určeném atributem deepord jsou uzly stromu zobrazovány v grafických aplikacích (zleva doprava ve směru vzrůstajících hodnot atributu deepord). Viz 9.3 - "Výpovědní dynamičnost".

functor ANO

Přípustné hodnoty: hodnota z následujícího seznamu: ACT, AUTH, PAT, ADDR, EFF, ORIG, ACMP, ADVS, AIM, APP, APPS, ATT, BEN, CAUS, CNCS, CM, COMPL, CONJ, COND, CONFR, CONTRA, CONTRD, CPHR, CPR, CRIT, CSQ, DENOM, DIFF, DIR1, DIR2, DIR3, DISJ, DPHR, EXT, FPHR, GRAD, HER, ID, INTF, INTT, LOC, MANN, MAT, MEANS, MOD, OPER, PAR, PARTL, PREC, PRED, REAS, REG, RESL, RESTR, RHEM, RSTR, SUBS, TFHL, TFRWH, THL, THO, TOWH, TPAR, TSIN, TTILL, TWHEN, VOCAT, (atribut připouští alternativy).

Hodnotou je funktor uzlu. Viz 6 - "Funktory a subfunktory".

gram NE

Hodnotou je struktura s atributy sempos, gender, number, degcmp, verbmod, deontmod, tense, aspect, resultative, dispmod, iterativeness, indeftype, person, numertype, politeness, negation.

Tato struktura je vyplněna pouze u komplexních uzlů, tzn. u uzlů, jež mají v atributu nodetype vyplněnu hodnotu complex. Viz 4 - "Komplexní uzly a gramatémy".

gram/aspect NE

Přípustné hodnoty: proc, cpl, nr, .

Gramatém vidu - viz 4.5.12 - "Gramatém vidu (aspect)"

gram/degcmp NE

Přípustné hodnoty: pos, comp, acomp, sup, nr, .

Gramatém stupně - viz 4.5.8 - "Gramatém stupně (degcmp)".

gram/deontmod NE

Přípustné hodnoty: deb, hrt, vol, poss, perm, fac, decl, nr, .

Gramatém deontické modality - viz 4.5.10 - "Gramatém deontické modality (deontmod)"

gram/dispmod NE

Přípustné hodnoty: disp1, disp0, nr, nil, .

Gramatém dispoziční modality - viz 4.5.11 - "Gramatém dispoziční modality (dispmod)"

gram/gender NE

Přípustné hodnoty: anim, inan, fem, neut, inher, nr, .

Gramatém rodu - viz 4.5.2 - "Gramatém rodu (gender)".

gram/indeftype NE

Přípustné hodnoty: relat, indef1, indef2, indef3, indef4, indef5, indef6, inter, negat, total1, total2, nr, .

Gramatém typu neurčitosti - viz 4.5.6 - "Gramatém typu neurčitosti (indeftype)".

gram/iterativeness NE

Přípustné hodnoty: it1, it0, nr, .

Gramatém iterativnosti - viz 4.5.15 - "Gramatém iterativnosti (iterativeness)"

gram/negation NE

Přípustné hodnoty: neg0, neg1, nr, .

Gramatém negace - viz 4.5.7 - "Gramatém negace (negation)".

gram/number NE

Přípustné hodnoty: sg, pl, inher, nr, .

Gramatém čísla - viz 4.5.1 - "Gramatém čísla (number)".

gram/numertype NE

Přípustné hodnoty: basic, set, kind, ord, frac, nr, .

Gramatém typu číslovky - viz 4.5.5 - "Gramatém typu číslovky (numertype)".

gram/person NE

Přípustné hodnoty: 1, 2, 3, inher, nr, .

Gramatém osoby - viz 4.5.3 - "Gramatém osoby (person)".

gram/politeness NE

Přípustné hodnoty: polite, basic, inher, nr, .

Gramatém zdvořilosti - viz 4.5.4 - "Gramatém zdvořilosti (politeness)".

gram/resultative NE

Přípustné hodnoty: res1, res0, nr, .

Gramatém rezultativnosti - viz 4.5.14 - "Gramatém rezultativnosti (resultative)"

gram/sempos ANO

Přípustné hodnoty: n.denot, n.denot.neg, n.pron.def.demon, n.pron.def.pers, n.pron.indef, n.quant.def, adj.denot, adj.pron.def.demon, adj.pron.indef, adj.quant.def, adj.quant.indef, adj.quant.grad, adv.denot.grad.nneg, adv.denot.ngrad.nneg, adv.denot.grad.neg, adv.denot.ngrad.neg, adv.pron.def, adv.pron.indef, v, .

V atributu sempos je uložena informace o tom, do které podskupiny kterého sémantického slovního druhu komplexní uzel patří. Viz 4.3.1 - "Atribut sempos".

gram/tense NE

Přípustné hodnoty: sim, ant, post, nr, nil, .

Gramatém času - viz 4.5.13 - "Gramatém času (tense)"

gram/verbmod NE

Přípustné hodnoty: ind, imp, cdn, nr, nil, .

Gramatém slovesné modality - viz 4.5.9 - "Gramatém slovesné modality (verbmod)"

id ANO

Přípustné hodnoty: identifikátor.

Hodnotou je unikátní identifikátor uzlu v rámci PDT 2.0.

is_dsp_root NE

Přípustné hodnoty: 0, 1, .

Hodnota 1 je vyplněna u uzlů, které jsou kořenem podstromu zachycujícího přímou řeč (a to i v případě, kdy přímá řeč není v textu graficky označena). Není-li žádná hodnota vyplněna, předpokládá se hodnota 0. Viz 7.3 - "Přímá řeč".

is_generated NE

Přípustné hodnoty: 0, 1, .

Hodnota 1 označuje doplněné uzly. Není-li hodnota vyplněna, předpokládá se hodnota 0. Viz 5.12 - "Elipsy".

is_member NE

Přípustné hodnoty: 0, 1, .

Atribut má význam pouze u přímých potomků kořenů souřadných struktur (nodetype=coap). U ostatních uzlů není atribut vyplněn. Atribut je vyplněn hodnotou 1 u těch přímých potomků kořenů souřadných struktur, které reprezentují přímé členy souřadné struktury. Uzly (vyjma těch s funktorem CM a RHEM), které jsou přímými potomky kořenů souřadných struktur a nemají is_member=1, jsou společným rozvitím terminálních členů dané souřadné struktury. Uzly s funktorem CM (6.12.4 - "Funktor pro modifikátory souřadného spojení (CM)") nemají atribut is_member nikdy vyplněn a považují se za součást souřadicího spojovacího výrazu. Uzly s funktorem RHEM (6.7.5 - "RHEM") se řídí zvláštními pravidly pro zavěšení (9.6.2 - "Základní pravidla o umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě") a vymykají se tedy popisu uvedenému výše. Není-li atribut vyplněn, předpokládá se hodnota 0. Viz 5.6.1 - "Zachycení souřadnosti v tektogramatickém stromě".

is_name_of_person NE

Přípustné hodnoty: 0, 1, .

Atribut slouží k označení vlastních jmen osob. Hodnota 1 označuje, že uzel reprezentuje součást jména osoby. Není-li žádná hodnota vyplněna, předpokládá se hodnota 0. Viz 7.8.2 - "Vlastní jména a názvy".

is_parenthesis NE

Přípustné hodnoty: 0, 1, .

Hodnota 1 označuje uzly, které reprezentují výrazy, které jsou součástí parenteze. Není-li atribut vyplněn, předpokládá se hodnota 0. Viz 5.7 - "Parenteze".

is_state NE

Přípustné hodnoty: 0, 1, .

Hodnota 1 označuje uzly reprezentující (zpravidla slovesná) doplnění s významem stavu. Není-li atribut vyplněn, předpokládá se hodnota 0. Viz 6.13.2 - "Atribut pro význam "stavu"".

nodetype ANO

Přípustné hodnoty: atom, coap, complex, dphr, fphr, list, qcomplex, .

Hodnota atributu nodetype označuje typ uzlu.

atom
atomický uzel
coap
kořen souřadné struktury
complex
komplexní uzel
dphr
závislá část frazému
fphr
součást cizojazyčného výrazu
list
kořen seznamové struktury výrazu
qcomplex
kvazikomplexní uzel

Viz 2 - "Typy uzlů".

quot NE

Přípustné hodnoty: seznam, jehož každý prvek je struktura s atributy type a set_id.

Atribut označuje uzly zastupující části textu "v uvozovkách". Pro každou část textu v uvozovkách byl zvolen jednoznačný identifikátor, který je dále užíván následujícím způsobem: Množina uzlů zastupujících část textu v uvozovkách je vyznačena tak, že každý její prvek má mezi svými hodnotami atributu quot prvek s set_id rovným identifikátoru příslušné části textu v uvozovkách. Jeden uzel tak může být členem žádné, jedné, případně i více takto vyznačených množin (vnořené uvozovky). Viz 7.19.1 - "Text v uvozovkách".

quot/set_id ANO

Přípustné hodnoty: libovolný řetězec.

Řetězcová hodnota atributu slouží jako identifikátor jednoznačně označující množinu uzlů reprezentujících část textu v uvozovkách.

quot/type ANO

Přípustné hodnoty: citation, dsp, meta, other, title, .

Atribut určuje typ užití uvozovek. Typ dsp označuje přímou řeč (formálně nezapojená citace), citation označuje formálně zapojenou citaci, meta meta užití, title vlastní jméno nebo název a other jiný typ užití uvozovek.

sentmod NE

Přípustné hodnoty: enunc, excl, desid, imper, inter, .

Gramatém větné modality - viz 4.7 - "Atribut sentmod".

subfunctor NE

Přípustné hodnoty: above, abstr, across, after, agst, along, approx, around, basic, before, begin, behind, below, betw, circ, elsew, end, ext, flow, front, incl, in, less, mid, more, near, opp, target, than, to, wout, wrt, nr, .

Hodnotou je tzv. subfunktor, přesněji vymezující význam přiřazeného funktoru. Viz 6.13.1 - "Subfunktory".

t_lemma ANO

Přípustné hodnoty: libovolný řetězec.

Hodnotou je t-lema. Viz 3 - "Tektogramatické lema (t-lema)".

tfa NE

Přípustné hodnoty: t, f, c, .

Atribut obsahuje anotaci kontextové zapojenosti. Hodnota t přísluší uzlům zastupujícím kontextově (nekontrastivně) zapojené výrazy, hodnota c uzlům zastupujícím kontextově kontrastivně zapojený výraz a hodnota f uzlům zastupujícím kontextově nezapojený výraz. Není-li hodnota vyplněna, nenabývá uzel žádné z vlastností odpovídající hodnotám uvedeným výše (typicky se jedná o uzly s hodnotou atributu nodetype rovnou coap a fphr).Viz 9.2 - "Kontextová zapojenost".

val_frame.rf NE

Přípustné hodnoty: PML odkaz (atribut připouští alternativy).

Atribut slouží jako odkaz do valenčního slovníku. Hodnotou je identifikátor valenčního rámce, který je označeným uzlem (a jeho podstromem) realizován. Viz 5.2.2 - "Valenční rámec a jeho zápis ve valenčním slovníku".