4.5.6. Gramatém typu neurčitosti (indeftype)

Základní hodnoty gramatému indeftype jsou uvedeny v 4.7 - "Hodnoty gramatému indeftype".

Tabulka 4.7. Hodnoty gramatému indeftype

relat

vztažné zájmeno / vztažné zájmenné adverbium / vztažná zájmenná číslovka (kdo, jaký; kdy, jak; kolik)

indef1

neurčité zájmeno / neurčité zájmenné adverbium / neurčitá zájmenná číslovka typu někdo, nějaký / někde, nějak / několik

indef2

neurčité zájmeno / neurčité zájmenné adverbium typu kdosi, jakýsi / kdesi, jaksi

indef3

neurčité zájmeno / neurčité zájmenné adverbium typu kdokoli, jakýkoli / kdekoli, jakkoli

indef4

neurčité zájmeno / neurčité zájmenné adverbium typu ledakdo, ledajaký/ ledakde, ledajak

indef5

neurčité zájmeno / neurčité zájmenné adverbium typu málokdo / málokde, kdovíkdo / kdovíkde

indef6

neurčité zájmeno typu kdekdo, kdejaký;

inter

tázací zájmeno / tázací zájmenné adverbium / tázací zájmenná číslovka

negat

záporné zájmeno / záporné zájmenné adverbium (nikdo, nijaký; nikde, nijak)

total1

totalizační zájmeno / totalizační zájmenné adverbium vztahující se k celku (všichni; všude)

total2

totalizační zájmeno vztahující se k jednotlivině (každý)

Gramatém se vyplňuje:

  1. u neurčitých pronominálních sémantických substantiv (sempos = n.pron.indef; viz 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva"),

  2. u neurčitých pronominálních sémantických adjektiv (sempos = adj.pron.indef; viz 4.6.2.3 - "Neurčitá pronominální sémantická adjektiva"),

  3. u neurčitých kvantifikačních sémantických adjektiv (sempos = adj.quant.indef; viz 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva"),

  4. u neurčitých pronominálních sémantických adverbií (sempos = adv.pron.indef; viz 4.6.3.6 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia").

Substantivní i adjektivní zájmena vztažná, neurčitá, tázací, záporná a totalizační jsou na tektogramatické rovině považována za deriváty t-lematu odpovídajícího vztažné / tázací podobě zájmena; obdobné druhy zájmenných adverbií a číslovek jsou rovněž chápány jako deriváty t-lematu odpovídajícího vztažnému / tázacímu adverbiu nebo číslovce (viz 4.1.2 - "Typy lexikální derivace").

Hodnoty gramatému indeftype zachycují sémantický rys, kterým se zájmeno / zájmenné adverbium / zájmenná číslovka liší od t-lematu, jímž je na tektogramatické rovině reprezentováno / reprezentována.

Relativa a interogativa. Relativa a interogativa jsou nejen reprezentována jediným t-lematem, také jejich m-lema mívá stejnou podobu. Jako relativa jsou chápána zájmena, která jsou ve vztahu gramatické koreference s jiným členem větné struktury (viz 8.2.2 - "Koreference vztažných prostředků"), zpravidla se vyskytují ve vztažných závislých klauzích. Za interogativum je považováno zájmeno, které s jiným členem nekoreferuje, uplatňuje se zpravidla v otázkách a v obsahových závislých klauzích. Relativa mají v gramatému indeftype hodnotu relat, interogativa mají v gramatému indeftype hodnotu inter.

Příklady:

Ten, kdo přišel. [indeftype=relat] (kdo koreferuje s ten)

Muž, kterého jsme dnes potkali... [indeftype=relat] (který koreferuje se substantivem muž)

Kdo přišel? [indeftype=inter]

Řekněte, který dům jste si koupili? [indeftype=inter]

Indefinita. V češtině existuje několik typů indefinit. Jednotlivé typy se liší způsobem utvoření (slovotvornými prostředky, jimiž je neurčitost vyjádřena, ně- / -si / -koli atd.) a tím i sémantickými nuancemi. Jednotlivé hodnoty indef1indef6 jsou přiděleny vždy jednomu slovotvornému (a tedy i lexikálně sémantickému) typu indefinit.

!!! Hodnota indef6 prozatím zastřešuje několik typů (málo-, kdoví, bůhví apod.). V budoucnu by každému z těchto typů měla odpovídat zvláštní hodnota gramatému indeftype.

Totalizátory. Obdobně jsou rozlišeny také totalizátory hodnotami total1 a total2. Hodnota total1 náleží uzlu, který reprezentuje totalizátor, jenž k nějakému množství ukazuje jako k celku; hodnota total2 uzlu reprezentujícímu totalizátor vztahující se ke každé jednotlivině daného množství.

Negativa. Negativa jsou reprezentována hodnotou negat.

Více viz 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva", 4.6.2.3 - "Neurčitá pronominální sémantická adjektiva", 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva" a 4.6.3.6 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia".