8.5.2. Prozatímní řešení některých konstrukcí

8.5.2.1. Odkazování k doplnění s funktorem ID

V případech, kdy je koreferovaným členem substantivní skupina s tzv. nominativem jmenovacím (viz 7.8 - "Identifikační výrazy"), nevede koreferenční vztah většinou k doplnění v pozici nominativu jmenovacího (functor=ID), ale k jeho řídícímu substantivu; za koreferovaný člen považujeme proto zpravidla řídící uzel uzlu s funktorem ID.

Výjimku tvoří případy, kdy je doplnění v pozici nominativu jmenovacího (oproti jeho řídícímu substantivu) v morfologické shodě s koreferujícím členem. Zde považujeme za koreferovaný člen uzel s funktorem ID. Srov.:

  • Konsorcium ČeTel, který založila americká firma Ameritech společně s německým Deutsche Telekom, se uchází o partnerství v SPT Telecom.

    Vztažné zájmeno který odkazuje k výrazu Če Tel (který je v pozici nominativu jmenovacího, functor=ID), protože se s ním morfologicky shoduje. Srov. obr. 8.94.

Pokud se koreferující člen morfologicky shoduje jak s řídícím substantivem, tak s doplněním v pozici nominativu jmenovacího (jelikož jsou morfologicky shodné), považujeme za koreferovaný člen řídící substantivum.

Obrázek 8.94. Odkazování k doplnění s funktorem ID

Odkazování k doplnění s funktorem ID

Konsorcium ČeTel, který založila americká firma Ameritech společně s německým Deutsche Telekom, se uchází o partnerství v SPT Telecom.

8.5.2.2. Odkazování u hypotaktické koordinace typu "tatínek s maminkou"

Tvoří-li koreferovaný člen skupina uzlů spojená nikoli koordinačně, ale hypotakticky pomocí předložky s+7 (druhý/další uzel je uzlem závislým na prvním uzlu a má funktor ACMP), vede koreferenční vztah k oběma hypotakticky spojeným uzlům: v atributu coref_text.rf josu u koreferujícího uzlu uvedeny identifikátory dvou uzlů. Tento postup však vztahujeme jen na ty konstrukce, kdy je i formálně odkázáno na skupinu uzlů (sloveso je v plurálu, koreferující člen je v plurálu).

Srovnej:

  • Aby mohla pokračovat kvalifikace tenisového turnaje žen, vzali včera koště do ruky i ředitel soutěže Vladimír Šafařík s rozhodčím Antonínem Bubeníkem a na štvanických kurtech pomáhali {#Cor.ACT} vymetat louže.

    Kontrolovaný aktor infinitivu vymetat je kontrolován celým hypotaktickým spojením ředitel soutěže Vladimír Šafařík s rozhodčím Antonínem Bubeníkem. V atributu coref_text.rf u uzlu pro kontrolovaný subjekt (t_lemma=#Cor) jsou proto uvedeny identifikátory dvou uzlů: identifikátor uzlu s t-lematem Šafařík a identifikátor uzlu s t-lematem Bubeník. Srov. obr. 8.95.

Další příklad:

Před odjezdem k dnešnímu ligovému utkání v Chebu očekávají návštěvu sparťanského prezidenta Macha s manažerem Nehodou, kteří by měli podat vysvětlení. obr. 8.96

Tam, kde není žádný formální ukazatel toho, že koreferující člen odkazuje k více uzlům, vede od koreferujícího členu vždy jeden koreferenční vztah, a to k efektivnímu kořenu hypotaktického spojení.

Obrázek 8.95. Odkazování ke dvěma koreferovaným členům

Odkazování ke dvěma koreferovaným členům

Aby mohla pokračovat kvalifikace tenisového turnaje žen, vzali včera koště do ruky i ředitel soutěže Vladimír Šafařík s rozhodčím Antonínem Bubeníkem a na štvanických kurtech pomáhali vymetat louže.

Obrázek 8.96. Odkazování ke dvěma koreferovaným členům

Odkazování ke dvěma koreferovaným členům

Před odjezdem k dnešnímu ligovému utkání v Chebu očekávají návštěvu sparťanského prezidenta Macha s manažerem Nehodou , kteří by měli podat vysvětlení.

8.5.2.3. Nezaznačení textové koreference u zájmena "ten" s platností substantiva

Zájmeno ten v některých pozicích nekoreferuje. Kromě případů, které jsou vymezeny v 8.3.2 - "Nezaznačení textové koreference", nezaznačujeme textovou koreferenci u zájmena ten ještě ve dvou typech konstrukcí:

  • ten + závislá klauze vztažná;

  • ten + adjektivum.

!!! Jde o případy specifické a k nezaznačení koreference jsme tu byli vedeni snahou o konzistenci postupů v rámci celého PDT. Uvedené přístupy jsou prozatímní a vyžádají si pozdější zrevidování, případně změny.

Konstrukce: "ten" + vztažná klauze. V konstrukci, ve které je zájmeno ten závislým členem a zároveň řídí závislou klauzi vztažnou, jeho vztah k případnému koreferovanému členu nevyznačujeme.

Příklad:

Srovnáme-li současný plán rozvoje dálniční sítě s tím, jaký byl přijat v roce 1991, výrazně se změnil.

Potenciálním koreferovaným členem by v těchto konstrukcích mohla být závislá vztažná klauze. Vyjádření vzájemného vztahu mezi řídícím zájmenem ten a vztažnou klauzí je však již vyznačeno gramatickou koreferencí vztažného zájmena (viz 8.2.2 - "Koreference vztažných prostředků"), a proto jej neduplikujeme vyznačením koreference textové.

Konstrukce: "ten" + adjektivum. V konstrukci, ve které je zájmeno ten řídí závislé adjektivum, jeho koreferenční vztah k případnému koreferovanému členu nezachycujeme.

Příklady:

Je to možná tragedia dell' arte o nepřátelích, kteří jsou posedlí touhou být spolu, a dokonce být tím druhým.

Propadají podobnému omylu jako Platon, který věděl, co není v pořádku, rozuměl tlakům či neštěstí, pod kterým lidé trpěli, zmýlil se však v tom základním, totiž že dokáže tento tlak zmenšit a obnovit štěstí lidí, pokud se mu je podaří přivést zpět ke kmenovému systému.

Na Pankráci bylo v letech 1943 -1945 popraveno celkem 1079 lidí. Sto třicet z nich bylo ocejchováno značku H - hospodářský delikt, 276 dostalo značku O, která znamenala, že hospodářský růst nebo vlastenecký delikt nepřipadá v úvahu. Myšlena tím byla potulka, individua práce se štítící a obyčejná kriminalita. A tahle individua a jejich potomci že dostanou prachy z našich daní? ozvou se hlasy na konci měsíce září, když parlament přijme zákon o odškodnění obětem nacismu. Političtí ano, kriminálníci ne! Řeknou ti umírnění.

Tento postup zakládáme na skutečnosti, že ve většině případů není možné koreferovaný člen určit, případně jde o deiktický odkaz, jehož koreferovaný člen by bylo možné vyjádřit obecně výrazem "lidé". Spojení zájmena ten a adjektiva je možné chápat jako jednu jednotku, která dohromady představuje pojmenování s platností substantiva (u kterého se koreference nevyznačuje): spojení ten druhý jako druh, druhý člověk, to základní jako základní věc, základ, ti umírnění jako umírnění lidé. Z důvody snahy po konzistenci neoznačujeme ani ty případy, ve kterých by bylo možné koreferovaný člen určit.