5.12.2. Elipsa závislého členu

Elipsa závislého členu je takový případ elipsy, kdy v povrchové podobě věty není přítomno nějaké závislé doplnění, které je však obsaženo ve významu věty. V tektogramatických stromech zachycujeme primárně elipsu obligatorních valenčních doplnění (viz 5.12.2.1 - "Elipsa obligatorního doplnění"). Elipsu neobligatorních doplnění zachycujeme jen výjimečně (viz 5.12.2.2 - "Elipsa neobligatorního doplnění").

V této sekci popisujeme elipsu závislého členu v obecných případech, kdy elidované závislé doplnění nelze zachytit jako společné rozvití souřadně spojených členů. Elipsu v souřadných spojeních popisujeme zvlášť - viz 5.12.3 - "Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení".

5.12.2.1. Elipsa obligatorního doplnění

Elipsa obligatorního doplnění je takový případ elipsy, kdy v povrchové podobě věty není přítomno některé obligatorní valenční doplnění řídícího slova.

Uzly reprezentující slova s valencí (slovesa, substantiva, adjektiva a příslovce, viz 5.2 - "Valence"), a to i takové, které jsou do tektogramatického stromu zkopírované podle pravidel v 5.12.1 - "Elipsa řídícího členu", mají vyplněný valenční rámec: obligatorní valenční doplnění daného slova (obsažená v přiřazeném valenčním rámci) jsou vždy reprezentována uzlem v tektogramatickém stromě. V povrchové podobě věty nepřítomná obligatorní valenční doplnění jsou v tektogramatickém stromě zastoupena nově vytvořenými uzly se zástupnými t-lematy.

K tomu viz i 5.2.4 - "Zachycení valence v tektogramatických stromech".

!!! K zachycení valence v PDT viz 5.2.4 - "Zachycení valence v tektogramatických stromech".

Různé případy elipsy obligatorního valenčního doplnění jsou v anotaci odlišeny různými typy zástupných t-lemat. I zde odlišujeme elipsu aktuální a gramatickou.

Elipsa obligatorních doplnění se nezachycuje:

 • je-li řídícím uzlem uzel s nějakým zástupným t-lematem (který zastupuje slovo s valencí).

  Zastupuje-li například uzel s t-lematem #PersPron sloveso (koreferovaným členem je například řídící sloveso nějaké klauze), nejsou již pod tímto uzlem doplněny uzly, které by reprezentovaly valenční doplnění zastoupeného slovesa.

  Podobně nejsou pod uzlem se zástupným t-lematem #EmpVerb nebo #EmpNoun, který zastupuje nějaké sloveso nebo substantivum, doplněny žádné uzly představující případné obligatorní aktanty, které nejsou přítomny v povrchové podobě věty (tedy ani aktor).

  Výjimka: Na uzel představující prázdné sloveso (na uzel s t-lematem #EmpVerb) může být nově vytvořený uzel (reprezentující výraz nepřítomný v povrchové podobě věty) doplněn jen z důvodu zaznačení gramatických koreferenčních vztahů (viz 8.2 - "Gramatická koreference"), případně kvůli zaznačení druhé závislosti u doplňků (viz 5.10 - "Doplněk (dvojí závislost)").

Fakultativní aktant. Není-li v povrchové podobě věty vyjádřen fakultativní aktant, uvažujeme na tektogramatické rovině zatím vždy tak, že nepřítomnost fakultativního aktantu je dána jeho fakultativností a elipsu u těchto aktantů tedy nezachycujeme. V povrchové podobě nepřítomná fakultativní valenční doplnění tudíž zpravidla nejsou v tektogramatickém stromě reprezentována žádným uzlem (viz k tomu i zdůvodnění v 5.2.4.1 - "Všeobecný aktant a blíže nespecifikovaný aktor").

Výjimka: V tektogramatickém stromě může být vytvořen nový uzel pro (v povrchové podobě věty nepřítomný) fakultativní aktant jen z důvodu zaznačení gramatických koreferenčních vztahů (viz 8.2 - "Gramatická koreference"), případně kvůli zaznačení druhé závislosti u doplňků (viz 5.10 - "Doplněk (dvojí závislost)"). Elipsa fakultativního aktantu může být též zachycena jako společné rozvití souřadných spojení (k tomu viz 5.12.3.1 - "Aktuální elipsa neobligatorního doplnění v souřadném spojení").

5.12.2.1.1. Aktuální elipsa obligatorního aktantu (zástupné t-lema #PersPron, #Cor, #QCor a #Rcp)

Za případy aktuální elipsy závislého obligatorního aktantu považujeme takové případy, ve kterých je na základě předchozího (případně následujícího) kontextu možné jednoznačně určit koreferovaný člen elidovaného doplnění.

T-lemata nově vytvořených uzlů za elidovaná valenční doplnění jsou odlišena zejména podle druhu koreferenčního vztahu (koreference textová a gramatická; viz 8 - "Koreference") a vyjadřují též jednotlivé specifické typy elidování:

 • aktuálně elidovaný aktant, který není ve vztahu gramatické koreference.

  Nově vytvořený uzel pro aktuálně elidovaný aktant, který není ve vztahu gramatické koreference, má t-lema #PersPron. Nereprezentuje-li tento uzel s t-lematem #PersPron zájmeno 1. nebo 2. osoby je u něho vyznačena textová koreference. K tomu viz 8.3 - "Textová koreference".

  Uzlem se zástupným t-lematem #PersPron je v tektogramatickém stromě vždy zastoupen také nevyjádřený (nulový) subjekt řídícího slovesa klauze, pokud se nejedná o případy blíže nespecifikovaného aktora (t_lemma=#Unsp; viz 5.2.4.1 - "Všeobecný aktant a blíže nespecifikovaný aktor").

  Charakteristické pro tuto aktuální elipsu je to, že elidovaná doplnění je v povrchové podobě věty zpravidla možné realizovat také lexikálně (například doplněním zájmena on či ten).

  Srovnej:

  • (Firma měla doručit zboží zákazníkovi.) Doručení {#PersPron.ACT} {#PersPron.PAT} {#PersPron.ADDR} se však neuskutečnilo.

   Na základě kontextu je zřejmé, že všechny obligatorní aktanty substantiva doručení jsou aktuální elipsou (aktor = firma, patiens = zboží, adresát = zákazník). Do tektogramatického stromu bude na pozici každého aktantu doplněn nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #PersPron a s příslušným funktorem.

  • {#PersPron.ACT} Jsi zlý.

   Na pozici nevyjádřeného (nulového) subjektu řídícího slovesa klauze je doplněn nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #PersPron a s příslušným funktorem.

  • {#PersPron.PAT} Byl pochválen.

   Na pozici nevyjádřeného (nulového) subjektu řídícího slovesa klauze je doplněn nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #PersPron a s příslušným funktorem.

  Další příklady:

  (Zabalil prodavač už tu knihu?) Zabalil {#PersPron.ACT} {#PersPron.PAT} obr. 5.213

  (Vedoucí tu dnes není.) Odjel na konferenci {#PersPron.ACT}

  Pozor! Uzel se zástupným t-lematem #PersPron doplňujeme na pozici jakéhokoli aktuálně elidovaného obligatorního aktantu (který nemá gramatickou koreferenci) vyjadřovaného jakoukoli formou (prostým i předložkovým pádem substantiva, adjektivem, infinitivem). Uzel s t-lematem #PersPron tedy není jen v pozicích, ve kterých je nahraditelný osobním nebo přivlastňovacím zájmenem.

  Pozor! T-lema #PersPron je zástupným t-lematem i pro všechna v povrchové podobě věty vyjádřená (tedy ne jen pro elidovaná) osobní a přivlastňovací zájmena (viz 3.2 - "T-lema a m-lema, t-lema a slovní forma").

  !!! Do budoucna je třeba t-lema #PersPron vydělit jako zástupné t-lema určené pro případy nevyjádřených i vyjádřených osobních a posesivních zájmen a pro ostatní typy aktuálně elidovaných obligatorních aktantů zavést nové t-lema.

 • aktuálně elidovaný aktant, který je ve vztahu kontroly.

  Nově vytvořený uzel pro aktuálně elidovaný aktant, který je ve vztahu kontroly, má t-lema #Cor.

  Příklad:

  Kolega má zájem {#Cor.ACT} učit se španělsky.

  Více k případům kontroly viz 8.2.4 - "Kontrola".

 • aktuálně elidovaný aktant, který je ve vztahu kvazikontroly.

  Nově vytvořený uzel pro aktuálně elidovaný aktant, který je ve vztahu kvazikontroly, má t-lema #QCor.

  Příklad:

  Kolega má {#QCor.ACT} zájem učit se španělsky.

  Více k případům kvazikontroly viz 8.2.5 - "Kvazikontrola" a 5.9.3.4.2 - "Sdílení valenčních doplnění slovesné a jmenné části (kvazikontrola)".

 • aktuálně elidovaný aktant, který je ve vztahu reciprocity.

  Nově vytvořený uzel pro aktuálně elidovaný aktant, který je ve vztahu reciprocity, má t-lema #Rcp.

  Příklad:

  Otec a matka se každý večer hádají {#Rcp.ADDR}.

  Více k případům reciprocity viz 8.2.6 - "Koreference v recipročních konstrukcích" a 5.2.4.2 - "Reciprocita".

Obrázek 5.213. Aktuální elipsa obligatorního aktantu

Aktuální elipsa obligatorního aktantu

(Zabalil prodavač už tu knihu?) Zabalil.

5.12.2.1.2. Gramatická elipsa obligatorního aktantu (zástupné t-lema #Gen a #Unsp)

Za případy gramatické elipsy závislého obligatorního aktantu považujeme takové případy, ve kterých nelze na základě předchozího (případně následujícího) kontextu jednoznačně určit koreferovaný člen elidovaného doplnění.

Jde o následující dva typy:

 • všeobecný aktant.

  Nově vytvořený uzel pro všeobecný aktant má t-lema #Gen.

  Příklad:

  Do této buchty se dává sůl {#Gen.ACT}

 • blíže nespecifikovaný aktor.

  Nově vytvořený uzel pro blíže nespecifikovaný aktor má t-lema #Unsp.

  Příklad:

  Psali to v novinách {#Unsp.ACT}

Více k případům všeobecného aktantu a blíže nespecifikovaného aktoru viz 5.2.4.1 - "Všeobecný aktant a blíže nespecifikovaný aktor".

5.12.2.1.3. Elipsa obligatorního volného doplnění (zástupné t-lema #Oblfm a #Rcp)

U elidovaných obligatorních volných doplnění rozlišujeme aktuální a gramatickou elipsu jen částečně.

U elidovaných obligatorních volných doplnění rozlišujeme zástupnými t-lematy nově vytvořených uzlů následující dva typy:

 • elidované obligatorní volné doplnění, které je ve vztahu reciprocity.

  Nově vytvořený uzel pro elidované obligatorní volné doplnění, které je ve vztahu reciprocity, má t-lema #Rcp.

  Příklad:

  Poslanci přehazují návrh zákona mezi klubem a sněmovnou {#Rcp.DIR3}

  Více k případům reciprocity viz 8.2.6 - "Koreference v recipročních konstrukcích" a 5.2.4.2 - "Reciprocita".

 • ostatní elidovaná obligatorní volná doplnění.

  Nově vytvořený uzel pro elidované obligatorní volné doplnění, které není ve vztahu reciprocity, má t-lema #Oblfm.

  Příklady:

  Vedoucí podniku odcestoval {#Oblfm.DIR1} obr. 5.214

  Ten vypadá! {#Oblfm.MANN}

Pozor! Přiřazení zástupného t-lematu #Oblfm může být v některých případech limitováno jinými anotačními pravidly. V konstrukcích s významem srovnání (viz 7.4 - "Konstrukce s významem "srovnání""), omezení (viz 7.6.1 - "Význam "omezení"") a v konstrukcích se závislou klauzí účinkovou (viz 7.7 - "Konstrukce se závislou klauzí účinkovou") může uzel reprezentující nevyjádřené obligatorní volné doplnění získat t-lema #Equal, #Total nebo #AsMuch. Ohodnocení uzlu t-lematem #Equal, #Total nebo #AsMuch má přednost před ohodnocením t-lematem #Oblfm.

!!! U nepřítomných obligatorních volných doplnění nejsou zatím žádným zvláštním způsobem rozlišeny případy, ve kterých je nepřítomnost způsobena aktuální elipsou a ve kterých nikoliv (koreferenční vztahy se u těchto doplnění také zatím nezaznačují). Navíc se ukazuje, že možnost vypustit obligatorní volné doplnění není vždy jen důsledek aktuální elipsy na straně jedné, nebo procesu zevšeobecnění na straně druhé (jako tomu je u obligatorních aktantů). Přistupuje zde navíc otázka ne/vypustitelnosti doplnění v povrchové podobě věty.

Obrázek 5.214. Elipsa obligatorního volného doplnění

Elipsa obligatorního volného doplnění

Vedoucí podniku odcestoval.

5.12.2.2. Elipsa neobligatorního doplnění

Elipsu neobligatorních doplnění primárně nezachycujeme. Uzly reprezentující v povrchové podobě věty nevyjádřená neobligatorní doplnění jsou do tektogramatického stromu doplňovány ve dvou specifických případech:

 • v konstrukcích s kontrolou.

  Z důvodu zachycení gramatických koreferenčních vztahů v konstrukcích s kontrolou jsou v některých případech do tektogramatického stromu doplněny nové uzly pro nevyjádřené nevalenční benefaktory (pro doplnění s funktorem BEN). Těmto uzlům je přiřazováno zástupné t-lema #Benef.

  Více k těmto konstrukcím viz 8.2.4 - "Kontrola".

 • u souřadných spojení.

  Elipsa neobligatorních doplnění (volných doplnění i fakultativních aktantů) u souřadných spojení je popsána v 5.12.3 - "Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení".