5.5.3. Odkazovací slova

Závislá klauze může být připojena nejen pomocí spojky nebo vztažného slova, ale v řídící klauzi (v řídící konstrukci) může být též přítomno tzv. odkazovací slovo. Odkazovací slovo je výraz zájmenné povahy (zájmeno, zájmenné příslovce), který v řídící klauzi (v řídící konstrukci) odkazuje k následující klauzi závislé a zřetelněji (morfologickými prostředky závislosti - předložkovou vazbou, pádem) naznačuje funkci (funktor) této závislé klauze, například:

Znepokojil se <tím>, <že> nepřišla.MEANS

jednání < o tom>, co.PAT budeme dělat.PAT

Tam, kde je funkce závislé klauze zřetelná i bez odkazovacího výrazu, je odkazovací slovo zpravidla fakultativní. Srov.:

Tam, kde forma závislé klauze sama svou funkci zřetelně nevyjadřuje, je odkazovací slovo nutné. Srov.:

Možnost, nebo nutnost připojit závislou klauzi pomocí odkazovacího slova plyne z funktoru závislé klauze (u závislé klauze adverbiální) nebo ze zápisu formy ve valenčním rámci řídícího slova (u závislé klauze obsahové).

!!! Ve valenčních rámcích však v této fázi anotace nutnost nebo fakultativnost odkazovacího slova u aktantů vyjádřených závislou klauzí není zachycena. Zachycena není v této fázi anotace ani ne/možnost vyjádřit aktant závislou klauzí.

Odkazovací slova nemají v tektogramatickém stromu svůj uzel. Odkaz na ně je obsažen v atributu a/aux.rf u efektivního kořene závislé klauze.

Efektivní kořen závislé klauze má funktor podle významu odkazovacího slova a spojovacího výrazu a závisí na efektivním kořenu řídící klauze (řídící konstrukce).

Korelativní dvojice. Odkazovací slovo tvoří společně se spojovacím výrazem v závislé klauzi korelativní dvojici. Tyto korelativní dvojice dělíme na dvě skupiny podle toho, zda spojovacím výrazem v závislé klauzi je podřadicí spojka, nebo vztažné slovo (zájmeno nebo příslovce):

Rematizátor u odkazovacího slova. Vyskytuje-li se v povrchové podobě věty v řídící konstrukci u odkazovacího slova také rematizátor, je v tektogramatickém stromu uzel reprezentující tento rematizátor levou sestrou efektivního kořene závislé věty, například:

Přijde jen.RHEM <tehdy>, <když> mu ustoupíš.TWHEN

V následujících dílčích sekcích popisujeme konstrukce s jednotlivými typy odkazovacích slov a odlišujeme je od konstrukcí, ve kterých podobné zájmenné výrazy za odkazovací slova nepovažujeme. K základním typům korelativních dvojic patří:

5.5.3.1. Korelativní dvojice s odkazovacím slovem "ten"

Nejčastějším odkazovacím slovem je ukazovací zájmeno ten. Zájmeno ten považujeme za odkazovací slovo jen pokud stojí před závislou klauzí obsahovou nebo adverbiální (tj. ne vztažnou - o rozdílu mezi vztažnou a obsahovou klauzí viz 5.5.2 - "Obsahové vs. vztažné klauze"). Před závislou klauzí vztažnou je zájmeno ten skutečným doplněním, které je reprezentováno samostatným uzlem v tektogramatickém stromu, na kterém závisí efektivní kořen závislé klauze.

Příklady vět s odkazovacím slovem "ten":

Neuměla vysvětlit <to>, co.PAT udělala.PAT obr. 5.54

Bavil se <tím>, <že> přišla.MEANS obr. 5.55

Koupili dvě sady lega s <tím>, <že> dají.ACMP každému synovi jednu.

Přemýšlel <o tom>, <že> tam půjde.PAT

Homonymní konstrukce, ve kterých není jasná hranice mezi vztažnou a obsahovou klauzí, jsou na základě dostupného kontextu zachyceny buď jako konstrukce se závislou klauzí obsahovou (zájmeno ten je odkazovacím slovem), nebo jako konstrukce s závislou klauzí vztažnou (zájmeno ten není odkazovací a je reprezentováno samostatným uzlem v tektogramatickém stromu). Srov.:

 • Přemýšlel o tom, kdo přijde.

  = Přemýšlel o člověku, který přijde.

  Při této interpretaci je závislá klauze vztažná, její efektivní kořen má funktor RSTR a závisí na uzlu pro zájmeno ten.

 • Přemýšlel o tom, kdo přijde.

  = Přemýšlel o otázce, zda přijde ten nebo onen.

  Při této interpretaci je závislá klauze obsahová, její efektivní kořen má funktor PAT a závisí na uzlu pro sloveso přemýšlet, zájmeno ten je zde odkazovacím slovem a není v tektogramatickém stromu reprezentováno uzlem.

Korelativní dvojice "čím" -"tím". Specifickou korelativní dvojicí s odkazovacím slovem ten je dvojice čím - tím, například:

Čím.DIFF je.DIFF víno starší, <tím> je lepší.

Pravidla anotace konstrukcí s touto korelativní dvojicí jsou popsána v 7.5 - "Specifické konstrukce s významem "diference"".

Vytýkací důrazový opis. Při tzv. vytýkacím důrazovém opise nepovažujeme zájmeno ten za odkazovací slovo, ale zájmeno ten je tu plnovýznamovým slovem, které je v tektogramatickém stromu reprezentováno uzlem; závislá vztažná klauze závisí na uzlu pro toto zájmeno, její efektivní kořen má funktor RSTR.

Příklady:

Je to.PAT Izrael.ACT, kdo brzdí.RSTR mírový proces.

Byli to.PAT českoslovenští občané.ACT, kteří hynuli.RSTR v koncentračních táborech.

Obrázek 5.54. Odkazovací slovo "ten"

Odkazovací slovo ten

Neuměla vysvětlit to, co udělala.

Obrázek 5.55. Odkazovací slovo "ten"

Odkazovací slovo ten

Bavil se tím, že přišla.

5.5.3.2. Korelativní dvojice s odkazovacím slovem "takový"

Výraz takový má funkci odkazovacího slova zpravidla před závislou klauzí přísudkovou a závislou klauzí vztažnou, které jsou připojeny zejména vztažným zájmenem jaký.

Příklady:

Přidělili nám vedoucího <takového>, jaký.ACT se jim hodil.RSTR obr. 5.56

Podpora jeho strany je <taková>, jaká.PAT opravdu je.PAT obr. 5.57

Dostal jsem knížku <takovou>, jakou.PAT jsem chtěl.RSTR

V konstrukcích, ve kterých stojí výraz takový před závislou vztažnou klauzí samostatně (tj. nerozvíjí substantivum), je třeba zvážit, zda tu výraz takový nemá substantivní platnost (viz k tomu 7.1.2 - "Zájmena ve funkci syntaktického adjektiva nebo substantiva"):

 • výraz "takový" je syntaktickým substantivem.

  V případě, že výraz takový má substantivní platnost, neskrývá se jako odkazovací slovo a vztažná klauze závisí na uzlu pro tento výraz.

  Příklad:

  Jsou tací.ACT, kteří rádi hladovějí.RSTR

 • výraz "takový" je syntaktickým adjektivem.

  V případě, že výraz takový má adjektivní platnost, zachytí se jako odkazovací slovo, vztažná klauze závisí na nově doplněném (zpravidla zkopírovaném) uzlu pro řídící substantivum.

  Příklad:

  Máme hodně studentů, ale potřebovali bychom <takové> {student.PAT}, kteří by byli.RSTR vzdělaní v nějakém ekonomickém oboru

Obrázek 5.56. Odkazovací slovo "takový"

Odkazovací slovo takový

Přidělili nám vedoucího takového, jaký se jim hodil.

Obrázek 5.57. Odkazovací slovo "takový"

Odkazovací slovo takový

Podpora jeho strany je taková, jaká opravdu je.

Výraz "takový" není odkazovacím slovem. Výraz takový nepovažujeme za odkazovací slovo zejména před závislou klauzí účinkovou připojenou spojkou že. V těchto konstrukcích má efektivní kořen závislé klauze funktor RESL a závisí na uzlu pro výraz takový (více viz 7.7 - "Konstrukce se závislou klauzí účinkovou").

Příklady:

Vedoucí je takový.PAT, že ho obdivujeme.RESL

On je vedoucí.PAT takový.COMPL, že jim ho závidíme.RESL

5.5.3.3. Korelativní dvojice se zájmennými příslovci místa

Zájmenné příslovce místa (tam, odtud, tudy) vytvářejí korelativní dvojice zejména se vztažnými slovy (kde, kam, odkud, kudy), zřídka se spojkami. Jedná se například o následující dvojice:

 • zájmenné příslovce místa v korelativní dvojici se vztažným slovem:

  • funkce zájmenného příslovce a vztažného slova je stejná:

   tam - kam
   tam - kde
   odtud - odkud
   tudy - kudy
  • funkce zájmenného příslovce a vztažného slova je odlišná:

   tam - kudy
   tam - odkud
 • zájmenné příslovce místa v korelativní dvojici se spojkou:

  tam - co
  tudy - co

Za odkazovací slovo považujeme zájmenné příslovce místa v řídící konstrukci tehdy, je-li jeho funkce stejná jako funkce vztažného příslovce v závislé klauzi nebo je-li závislá klauze připojená spojkou. V těchto případech závisí efektivní kořen závislé klauze na efektivním kořenu řídící konstrukce a má některý z funktorů pro doplnění místa (viz 6.4 - "Funktory místa").

Příklady:

Šel jen <tam>, kam.DIR3 ho pozvali.DIR3 obr. 5.58

Díval se <odtamtud>, odkud.DIR1 se vždycky dívám.DIR1 já. obr. 5.59

Šel <tam>, kam.DIR3 ho nohy nesly.DIR3

pozvánka <tam>, kam.DIR3 nikdy nepojedeme.DIR3

Viděl jsem ho <tam>, <co> jsem ho potkal.LOC minule.

Obrázek 5.58. Zájmenné příslovce místa ve funkci odkazovacího slova

Zájmenné příslovce místa ve funkci odkazovacího slova

Šel jen tam, kam ho pozvali.

Obrázek 5.59. Zájmenné příslovce místa ve funkci odkazovacího slova

Zájmenné příslovce místa ve funkci odkazovacího slova

Dívala se odtamtud, odkud se vždycky dívám já.

Zájmenné příslovce místa není odkazovacím slovem. Tam, kde je funkce obou příslovečných výrazů (v řídící konstrukci a v závislé klauzi) rozdílná, zájmenné příslovce v řídící konstrukci za odkazovací slovo nepovažujeme, každý z příslovečných výrazů je reprezentován samostatným uzlem. Efektivní kořen závislé klauze závisí na uzlu pro zájmenné příslovce v řídící konstrukci a má funktor RSTR.

Příklad:

Dívala se tam.DIR3, odkud.DIR1 ses ozval.RSTR obr. 5.60

Obrázek 5.60. Zájmenné příslovce místa není odkazovacím slovem

Zájmenné příslovce místa není odkazovacím slovem

Dívala se tam, odkud ses ozval.

5.5.3.4. Korelativní dvojice se zájmennými příslovci času

Zájmenná příslovce času vytvářejí korelativní dvojice jak se vztažnými slovy, tak se spojkami. Jedná se zejména o následující korelativní dvojice:

 • zájmenné příslovce času v korelativní dvojici se vztažným slovem:

  • funkce zájmenného příslovce a vztažného slova je stejná:

   tehdy - kdy
   dotehdy - dokdy
   odtehdy - odkdy
   potud - pokud
  • funkce zájmenného příslovce a vztažného slova je odlišná:

   odtehdy - kdy
   dotehdy -kdy
 • zájmenné příslovce času v korelativní dvojici se spojkou:

  tehdy - když
  odtehdy - když
  dotehdy - když
  předtím - než
  poté - co

Za odkazovací slovo považujeme zájmenné příslovce času v řídící konstrukci tehdy, je-li jeho funkce stejná jako funkce vztažného příslovce v závislé klauzi nebo je-li závislá klauze připojená spojkou. V těchto případech závisí efektivní kořen závislé klauze na efektivním kořenu řídící konstrukce a má některý z časových funktorů (viz 6.3 - "Časové funktory").

Příklady:

Šli tam <tehdy>, kdy.TWHEN už tam nikdo nebyl.TWHEN obr. 5.61

Bydleli tam <odtehdy>, odkdy.TSIN jim to bylo dovoleno.TSIN obr. 5.62

Udělala to <předtím>, <než> šla.TWHEN do nemocnice.

Navštívíme vás jen <tehdy>, <když> nás pozvete.TWHEN

naše pozvání jedině <tehdy>, <když> vy pozvete.TWHEN nás

Odkazovací slovo "poté". Za odkazovací slovo s časovým významem považujeme i výraz poté. Výraz co je v korelativní dvojici s výrazem poté podřadicí spojkou (připojuje adverbiální klauzi; viz i 5.5.2.1 - "Závislé klauze připojené výrazem "co"").

Příklad:

Odjela <poté>, <co> všechno vyřídila.TWHEN

Korelativní dvojice poté - co, ale i jiné korelativní dvojice bývají součástí časových syntagmat (například: krátce předtím, než; dva dny poté, co). V souladu s pravidly uvedenými v 5.11.3 - "Vzájemný vztah dvou a více místních nebo časových doplnění" může závislá klauze rozvíjet i předcházející časové doplnění (měrový nebo časový akuzativ, časové adverbium). Srov.:

 • Odjela dva měsíce.TWHEN <poté>, <co> porodila.TWHEN

  Závislá adverbiální klauze připojená korelativní dvojicí poté -co rozvíjí časové doplnění dva měsíce (srov. obr. 5.63).

Další příklady:

Vrátila se 5 minut.TWHEN <poté>, <co> Jirka odešel.TWHEN

Odjela dva měsíce.TWHEN <od toho>, kdy.TWHEN porodila.TWHEN.

Obrázek 5.61. Zájmenné příslovce času ve funkci odkazovacího slova

Zájmenné příslovce času ve funkci odkazovacího slova

Šli tam tehdy, kdy už tam nikdo nebyl.

Obrázek 5.62. Zájmenné příslovce času ve funkci odkazovacího slova

Zájmenné příslovce času ve funkci odkazovacího slova

Bydleli tam odtehdy, odkdy jim to bylo dovoleno.

Obrázek 5.63. Výraz "poté" ve funkci odkazovacího slova

Výraz poté ve funkci odkazovacího slova

Odjela dva měsíce poté, co porodila.

Zájmenné příslovce času není odkazovacím slovem. Tam, kde je závislá klauze připojena vztažným příslovcem a funkce obou příslovečných výrazů (v řídící konstrukci a v závislé klauzi) je rozdílná, zájmenné příslovce v řídící konstrukci za odkazovací slovo nepovažujeme. Každý z obou zájmenných výrazů je reprezentován samostatným uzlem. Efektivní kořen závislé klauze má funktor RSTR a závisí na uzlu pro zájmenné příslovce v řídící konstrukci.

Příklad:

Bydleli tam odtehdy.TSIN, kdy.TWHEN se jim narodila.RSTR dcera. obr. 5.64

Obrázek 5.64. Zájmenné příslovce času není odkazovacím slovem

Zájmenné příslovce času není odkazovacím slovem

Bydleli tam odtehdy, kdy se jim narodila dcera.

5.5.3.5. Korelativní dvojice s jinými zájmennými příslovci

Za odkazovací slova považujeme i celou řadu dalších zájmenných příslovcí v korelativních dvojicích jak se vztažným slovem, tak se spojkou. Jde zejména o následující dvojice:

 • zájmenná příslovce v korelativní dvojici se vztažným slovem:

  tak - jak
  tolik - kolik
  tolikrát - kolikrát
 • zájmenná příslovce v korelativní dvojici se spojkou:

  proto - aby
  proto - že
  tak - aby
  tak - že
  tehdy - kdyby

Zájmenná příslovce v korelativní dvojici se vztažným slovem. Pro odkazovací slovo v korelativní dvojici se vztažným slovem platí, že zájmenné příslovce ve funkci odkazovacího slova má stejnou funkci jako vztažné slovo v závislé klauzi.

Příklady:

Udělal to <tak>, jak.MANN sis přál.MANN obr. 5.66

Dostal <tolik>, kolik.PAT chtěl.PAT

Zájmenná příslovce v korelativní dvojici se spojkou. Pro odkazovací slovo v korelativní dvojici se spojkou platí, že spojka připojuje závislou klauzi obsahovou nebo adverbiální (tj. ne vztažnou), jejíž funkci (funktor efektivního kořene) zřetelně vymezuje právě zájmenné příslovce v řídící konstrukci, které zde má jen tuto jedinou funkci - odkazovat ke klauzi závislé.

Příklady:

Udělal něco <proto>, <aby> přišla.AIM obr. 5.65

Pracoval <tak>, <aby> nikdo nic nenamítal.MANN

Mohla by jet <tehdy>, <kdyby> nebyla nemocná.COND.

Pozor! Příslovečné výrazy tolik, natolik, tak uvozující závislou klauzi účinkovou za odkazovací slova nepovažujeme, efektivní kořen závislé klauze s funktorem RESL závisí právě na uzlech pro tyto příslovečné výrazy (více viz 7.7 - "Konstrukce se závislou klauzí účinkovou").

Obrázek 5.65. Zájmenné příslovce ve funkci odkazovacího slova

Zájmenné příslovce ve funkci odkazovacího slova

Udělal něco proto, aby přišla.

Obrázek 5.66. Zájmenné příslovce ve funkci odkazovacího slova

Zájmenné příslovce ve funkci odkazovacího slova

Udělal to tak, jak sis přál.