5.4.1. Slovesné klauze

Explicitně jsou vymezeny klauze, které považujeme za neslovesné (viz 5.4.2 - "Neslovesné klauze"). Všechny ostatní klauze jsou hodnoceny jako slovesné.

Efektivním kořenem slovesné klauze je uzel reprezentující řídící predikát (zpravidla sloveso) dané klauze. Není-li v povrchové podobě věty takové sloveso vyjádřeno a nejedná-li se o aktuální elipsu slovesa (uzel pro sloveso nelze zkopírovat) a ani nelze za řídící predikát považovat vyjádřené interpunkční znaménko (viz dále), je efektivní kořen slovesné klauze reprezentován nově vytvořeným uzlem s t-lematem #EmpVerb (viz i 5.12.1.1 - "Elipsa řídícího slovesa").

Efektivní kořen nezávislé slovesné klauze má funktor PRED (viz i 6.1.1 - "PRED"). Je-li nezávislá slovesná klauze vsuvkou, má její efektivní kořen funktor PAR (viz 6.1.5 - "PAR"). Efektivní kořeny závislých slovesných klauzí mají funktor popisující vztah závislosti k řídícímu uzlu.

Efektivním kořenem slovesné klauze (predikátem) může být uzel reprezentující:

K elipse řídícího slovesa viz více 5.12.1.1 - "Elipsa řídícího slovesa".

Parcelace. Jako slovesné klauze zpravidla s aktuální elipsou slovesa jsou zachyceny i případy parcelace, kdy parcelovaným členem je nějaké doplnění, které má morfologii (je tvořeno různými tvary slovních druhů: nenominativním tvarem substantiva, předložkovou skupinou, adverbiem). Je-li řídícím členem parcelovaného výrazu výraz odpovídající syntaktickému nominativu, je parcelovaný člen zachycen jako neslovesná nominativní klauze (viz 5.4.2 - "Neslovesné klauze"). Srov.:

!!! Případy parcelace nejsou tedy v PDT žádným zvláštním způsobem označeny.

Obrázek 5.21. Slovesná klauze

Slovesná klauze

Kam jít?

Obrázek 5.22. Slovesná klauze

Slovesná klauze

Ale proč o tom uvažovat!

Obrázek 5.23. Slovesná klauze

Slovesná klauze

Sparta poražena!

Obrázek 5.24. Slovesná klauze

Slovesná klauze

Doprava: vlastní.

Obrázek 5.25. Slovesná klauze

Slovesná klauze

Nač ten spěch?

Obrázek 5.26. Slovesná klauze

Slovesná klauze

V Praze, v pět hodin.

Obrázek 5.27. Slovesná klauze

Slovesná klauze

Jenže...