7.9. Cizojazyčné výrazy

Cizojazyčnými výrazy rozumíme části textu zapsané jiným jazykem než českým. S textem zacházíme jako s cizojazyčným výrazem tehdy, pokud je v textu jedno a více cizích slov vedle sebe nesklonných (podle české morfologie).

Seznamová struktura pro cizojazyčné výrazy. Cizojazyčné výrazy jsou zachyceny jako seznamová struktura (viz i 2.4 - "Kořeny seznamových struktur"). Kořenem seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy je nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #Forn (nodetype=list). Kořen seznamové struktury má funktor, který odpovídá funkci daného cizojazyčné výrazu (jako celku) ve větné struktuře.

Všechny výrazy cizojazyčného textu i všechny interpunkční a jiné znaky v cizojazyčném textu obsažené jsou v tektogramatickém stromě reprezentovány samostatnými uzly, které jsou přímými potomky kořene seznamové struktury. Jsou tedy zachyceny jako sesterské uzly, v pořadí, které odpovídá povrchové podobě. Tyto uzly (představující prvky seznamu) mají funktor FPHR (nodetype=fphr; viz i 2.5 - "Uzly reprezentující cizojazyčné výrazy"). Jako t-lemata těchto uzlů slouží nezměněné tvary cizích slov z textu.

Příklady:

Nenahraditelný je pro sledování {#Forn.PAT} cash.FPHR flow.FPHR obr. 7.173

firma {#Forn.ID} Eagle.FPHR Group.FPHR V.FPHR . [#Period.FPHR] A.FPHR . [#Period.FPHR] obr. 7.174

ubytování typu {#Forn.ID} bed.FPHR and.FPHR breakfast.FPHR

Rozvití seznamu. Cizojazyčný výraz může být jako celek rozvit českým výrazem. Rozvití seznamu (respektive kořen rozvití) je přímým potomkem kořene seznamové struktury. Srov.:

Konkurence seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy a identifikační struktury. Jako s cizojazyčným výrazem zacházíme i s cizími názvy (kromě jednoslovných cizojazyčných názvů v pozici nominativu jmenovacího). V případě, že si konkurují dvě možnosti zachycení nějakého výrazu pomocí seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy, nebo pomocí identifikační struktury (viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura"), dáváme přednost zachycení pomocí seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy (viz i 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen").

Příklady cizojazyčných názvů zachycených jako seznamová struktura :

Z {#Forn.DIR1} Uyuni.FPFR je to 22 km. obr. 7.176

v deníku {#Forn.ID} Financial.FPFR Times.FPFR

Jako seznamovou strukturu pro cizojazyčný výraz nezachycujeme:

Ve sporných případech (tedy například i tehdy, kdy není možné poznat, zda bylo slovo použito sklonně, či nesklonně), dáváme přednost zachycení výrazu jako seznamové struktury.

Obrázek 7.173. Cizojazyčný výraz

Cizojazyčný výraz

Nenahraditelný je pro sledování cash flow.

Obrázek 7.174. Cizojazyčný výraz

Cizojazyčný výraz

firma Eagle Group V. A.

Obrázek 7.175. Cizojazyčný výraz

Cizojazyčný výraz

Přispíval do britských Financial Times.

Obrázek 7.176. Cizojazyčný výraz

Cizojazyčný výraz

Z Uyuni je to 22 km.

Obrázek 7.177. Cizojazyčný výraz

Cizojazyčný výraz

čínský císař Tung chun Chou