10.5.2. Sémantika zápisu rámce

V tomto oddíle je stručně vysvětleno, co znamená, že zapsaný rámec vyhovuje množině uzlů (ve formě podstromu) tektogramatického stromu.

Uzel tektogramatického stromu koresponduje s uzlem analytického stromu, pokud prostřednictvím identifikátorů v atributech a/lex.rf a a/aux.rf (či jinak) na něj odkazuje a přitom neodkazuje na žádný z jeho nadřízených uzlů.

Realizace (členu rámce) RN je zápisem seznamu analytických (pod)stromů s neúplným ohodnocením N. Každý uzel těchto analytických stromů je specifikován jedním nebo více z následujících údajů: lema, slovní druh (zpravidla pouze tehdy, není-li uvedeno lema), rod, číslo, pád a stupeň, přičemž posledních pět údajů v zásadě odpovídá hodnotám na příslušných pozicích morfologické značky. Může být uveden též příznak gramatické shody.

Řekneme, že uzel U analytického stromu S splňuje podmínky realizace RN (tj. analytického stromu N s neúplným ohodnocením), pokud existuje homomorfismus H zobrazující analytický strom N s neúplným ohodnocením do analytického stromu S, zobrazující kořen stromu N na uzel U, přičemž homomorfismus je zobrazení, které zachovává ohodnocení a relaci otec - syn. Obsahují-li navíc podmínky realizace RN u některého uzlu S (pod)stromu N požadavek na shodu s rodičem (agreement), musí mít uzel H(S) přiřazený uvedeným homomorfismem uzlu S shodné ohodnocení v čísle, rodě a pádu jako jeho rodič, vyjma těch kategorií, které nejsou u rodiče vyplněny (morfologická značka v PDT obsahuje na příslušné pozici pomlčku) a/nebo jsou pro uzel H(S) předepsány (neúplným) ohodnocením uzlu S. (Poznámka: jelikož v morfologické značce předložky zaujímá rekce stejnou pozici jako pád, lze mechanismus shody beze změny použít i na kontrolu rekce.)

Člen rámce vyhovuje uzlu T tektogramatického stromu s n (sesterskými) (pod)stromy uvedenými v realizaci členu rámce, pokud je tomuto uzlu přiřazen funktor příslušný členu rámce a současně alespoň n podstromů analytického stromu takových, že jejich kořeny korespondují s T, splňuje podmínky alespoň jedné realizace příslušné členu rámce (symbol * v zápisu rámce zastupuje všechny typické realizace příslušné danému funktoru - jejich bližší specifikace není předmětem tohoto textu). V rámci jedné alternativy realizace musí tyto podmínky splňovat kořeny všech (pod)stromů. (Poznámka: ve většině případů je n = 1, jedná se tedy o seznam složený z právě jedné realizace, resp. její jedné alternativy.)

Alternace členů rámce vyhovuje uzlu T tektogramatického stromu, vyhovuje-li danému uzlu libovolný z alternovaných členů rámce.

Rámec vyhovuje podstromu tektogramatického stromu, je-li lema rámce rovno atributu lemma (alespoň jednomu) uzlu analytického stromu korespondujícího s kořenem tohoto podstromu a každý obligatorní člen rámce (případně alternace) vyhovuje nějakému uzlu nebo více uzlům (podle délky seznamu realizace z předchozí definice), závislému na kořeni tohoto podstromu, přičemž aktanty jsou realizovány nejvýše jednou a mezi uzly závislými na kořeni se nenachází žádný uzel s funktorem ACT, PAT, EFF, ORIG, ADDR, který by nevyhovoval nějakému členu rámce (případně alternaci).