4.2. Sémantické slovní druhy

V důsledku zachycování vztahů syntaktické a lexikální derivace mohou konkrétnímu slovnímu tvaru odpovídat t-lema (na rovině tektogramatické) a m-lema (na rovině analytické), jejichž podoba je rozdílná.

Uzly komplexního typu se na základě t-lematu a funktoru seskupují do čtyř základních skupin, které jsou dále vnitřně členěny. Tyto čtyři základní skupiny nazýváme sémantickými slovními druhy. Sémantické slovní druhy jsou kategoriemi tektogramatické roviny a odpovídají základním onomaziologickým kategoriím (substance, vlastnost, okolnost, událost). Jsou to:

Přináležitost komplexního uzlu k sémantickému slovnímu druhu je zaznamenána v atributu sempos. Viz dále 4.3.1 - "Atribut sempos".

Sémantické slovní druhy nejsou totožné se slovními druhy "tradičními" (viz 4.2.1 - "Vztah sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním").

Tradiční slovní druhy. V češtině se tradičně rozlišuje deset slovních druhů: substantiva, adjektiva, zájmena, číslovky, slovesa, adverbia, předložky, spojky, částice a citoslovce. Přináležitost slova k některému z tradičních slovních druhů je určována (morfologickými, syntaktickými a sémantickými) charakteristikami m-lematu, které tomuto slovu odpovídá. Slovní druh m-lematu je zaznamenán v morfologickém tagu. K objasnění vztahu mezi sémantickými slovními druhy a slovními druhy tradičními (viz 4.2.1 - "Vztah sémantických slovních druhů ke slovním druhům tradičním") budeme užívat také pojem slovních druhů syntaktických.

Syntaktické slovní druhy. Syntaktický slovní druh slova postihuje funkci slova ve větě. Přináležitost slova k syntaktickému slovnímu druhu není zaznamenána v žádném atributu, tento pojem zavádíme v textu jako pomocný pro popis vztahu mezi sémantickými a tradičními slovními druhy. Rozlišujeme celkem čtyři syntaktické slovní druhy:

K terminologickému rozlišení sémantických a tradičních slovních druhů: sémantické slovní druhy budeme důsledně uvádět přívlastkem "sémantický " (tedy: "sémantická substantiva", "sémantický slovní druh substantiv", "sémantická adjektiva"), tradiční slovní druhy přívlastkem "tradiční" důsledně uvádět nebudeme (tedy: "substantiva", "tradiční substantiva", "slovní druh substantiv" apod.).