5.3. Hloubkový slovosled

Hloubkovým slovosledem rozumíme uspořádání slov ve větě podle vzrůstající výpovědní dynamičnosti (viz 9.3 - "Výpovědní dynamičnost"). Hloubkový slovosled se proto místy liší od slovosledu povrchového, a to především tehdy, když je povrchový slovosled určen gramatickými pravidly (například preponované shodné přívlastky jsou většinou dynamičtější než jejich řídící substantiva, proto se v hloubkovém slovosledu řadí za ně), nebo když jde o příznakové případy subjektivního pořadí (viz 9.1.1 - "Povrchový slovosled").

Hloubkový slovosled je v tektogramatickém stromě zachycen uspořádáním uzlů: každý uzel má v tektogramatickém stromě pevně určené pořadí. Uzly tektogramatického stromu jsou lineárně uspořádány (zleva doprava) tak, že je splněna podmínka projektivity (viz 9.3.4 - "Projektivita tektogramatického stromu").

Více viz 9 - "Aktuální členění".