5.8. Frazémy

Frazémem (frazeologickým spojením) rozumíme spojení dvou nebo více slov s ustáleným lexikálním obsazením, které vytváří jednu lexikální jednotku, která má jako celek přenesený význam a jejíž význam není rozložitelný na významy jednotlivých částí spojení.

U frazeologických spojení rozlišujeme dvě části:

Zachycení frazémů v tektogramatickém stromě. Frazeologická spojení reprezentujeme vždy pomocí dvou uzlů, které jsou zachyceny jako rodič a přímý potomek. Rodič reprezentuje řídící část frazému a má funktor podle pozice celého frazeologického spojení ve větné struktuře. Závislá část frazému je reprezentována jedním uzlem-přímým potomkem, který má funktor DPHR (nodetype=dphr; viz 2.6 - "Uzly reprezentující závislé části frazeologických spojení") jako indikaci toho, že tento uzel společně se svým rodičem představuje frazeologické spojení. V t-lematu uzlu s funktorem DPHR vystupují formy všech závislých částí frazému (včetně předložek) spojené podtržítky v pořadí, v jakém se vyskytly v povrchové podobě věty (viz 3.3 - "T-lema víceslovných lexikálních jednotek").

!!! Jako frazém je tedy v tektogramatickém stromě možné zachytit pouze ta frazeologická spojení, která mají na tektogramatické rovině alespoň dva potenciální uzly (bez ohledu na počet uzlů na analytické rovině). Případné frazeologické výrazy jednoslovné (jednouzlové) nejsou v tektogramatickém stromě jako frazémy zachyceny. Například ve spojení chlapec k pohledání má předložková fráze funktor RSTR, v anotaci není zatím nikde signalizováno, že jde o frazeologické vyjádření.

!!! Frazeologické spojení chápeme jako jednu lexikální jednotku, v tektogramatickém stromě ji prozatím zachycujeme pomocí dvou uzlů. Ideálně by frazeologické spojení mělo být ve stromě zachyceno jako jeden uzel. K tomuto řešení však zatím přistupujeme pouze při zachycování závislé části frazému.