6.3.7. TPAR

Definice funktoru TPAR

Funktor TPAR (temporal parallel, contemporaneous) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající na otázku "během jaké doby?", nebo "současně s čím?".

Doplnění s funktorem TPAR vyjadřuje časový rozsah platnosti děje nebo stavu vyjádřeného řídícím slovem, a to buď přímým udáním času (během pěti hodin, po celou hodinu), nebo udáním časového vztahu k jinému ději nebo události, v tomto případě pak vyjadřuje paralelnost, současné probíhání dvou dějů, nebo událostí (během snídaně, souběžně s přednáškou).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem TPAR jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; viz k tomu 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") může doplnění s funktorem TPAR být vyjádřeno i shodným tvarem adjektiva (zřídka).

Příklad:

současné.TPAR zrušení clearingového zúčtování a dovozní přirážky

Obrázek 6.16. Funktor TPAR

Funktor TPAR

Zatímco spala, přemýšlel jsem.

6.3.7.1. Hraniční případy u funktoru TPAR

Hranice s ostatními časovými funktory. Řada předložek, zejména sekundárních, vyjadřuje jednoznačně význam funktoru TPAR (současně_s, během), diferencovanější vhled do kontextu pro odlišení významu funktoru TPAR od jiných časových významů je třeba tam, kdy je časové určení vyjádřeno pomocí předložky primární, která může vyjadřovat více významů. Srov.:

  • Napsal to za dvě hodiny.THL

  • Za dvě hodiny.TPAR nic neudělal.

Podobná situace jako u víceznačných předložkových skupin je i u časových doplnění vyjádřených adverbii. Srov.:

  • Zamlada.TPAR byl neustále veselý.

  • Napsal to ještě zamlada.TWHEN.

Hranice s funktorem ACMP. Funktor TPAR se sémanticky i formálně stýká s funktorem ACMP (viz 6.6.1 - "ACMP"), a to zvláště ve významu "současně s čím?". V těch konstrukcích, ve kterých nelze předložkovou skupinu jednoznačně interpretovat jako časové doplnění s významem paralelnosti dvou dějů, dáváme přednost zachycení předložkové skupiny s funktorem ACMP (význam doprovodné okolnosti). Srov.:

  • Souběžně s přednáškou.TPAR probíhaly i semináře.

  • Souběžně s hřebíky.ACMP vyráběli i matky.

Hranice s funktorem CONTRD. Spojka zatímco může vedle závislé klauze s významem funktoru TPAR, připojovat také závislou klauzi s významem funktoru CONTRD (viz 6.9.2 - "CONTRD"). K tomu viz 6.9.2.1 - "Hraniční případy u funktoru CONTRD".