2.4. Kořeny seznamových struktur

nodetype = list

Kořeny seznamových struktur jsou uzly s t-lematy #Idph a #Forn.

Funkcí těchto uzlů je shromáždit několik uzlů do seznamu. Kořeny seznamových uzlů nemají protějšek v povrchové podobě věty, jde vždy o nově vytvořené uzly, kterým je přidělen funktor vyjadřující funkci závislých uzlů seznamu (chápaných jako celek) ve struktuře věty.

Uzel s t-lematem #Idph vystupuje jako kořen struktury, která plní funkci názvu (knihy, skladby apod.). Více viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura".

Uzel s t-lematem #Forn shromažďuje do seznamu členy cizojazyčného výrazu. Uzly reprezentující členy cizojazyčného výrazu vystupují jako sesterské uzly s funktorem FPHR (nodetype=fphr; viz 2.5 - "Uzly reprezentující cizojazyčné výrazy") a jejich pořadí odpovídá pořadí v povrchovém slovosledu (více viz 7.9 - "Cizojazyčné výrazy"). Uzly s t-lematem #Forn se tím liší od uzlů s t-lematem #Idph, jejichž závislé uzly zpravidla vytvářejí stromovou strukturu.

Kořeny seznamových struktur jsou charakterizovány t-lematem, funktorem a dalšími atributy. Kořenům seznamových struktur nenáležejí gramatémy.

Pod kořeny seznamových struktur mohou viset uzly dvojího typu: