Příloha E. Slovesa a substantiva kontroly

V této příloze uvádíme seznamy sloves a substantiv kontroly (viz 8.2.4 - "Kontrola"). Jedná se o slovesa a substantiva doposud shromážděná na základě anotovaných dat. U sloves a substantiv uvedených v těchto seznamech jsou v anotovaných datech také zachyceny vztahy kontroly (pokud nastávají). U ostatních sloves a substantiv (a adjektiv), neuvedených v těchto seznamech, jsou vztahy kontroly zachyceny nedůsledně, často pak nejsou zachyceny vůbec.