9.3.3. Pořadí uzlů v substantivní skupině

V této sekci popisujeme pravidla pro řazení sesterských uzlů reprezentujících kontextově zapojené a nezapojené výrazy, jejichž řídícím uzlem je uzel reprezentující substantivum.

Povrchový slovosled substantivních skupin se řídí slovoslednými pravidly češtiny (například shodné přívlastky stojí v povrchovém pořadí před substantivem, neshodné za ním), která nesouvisí s výpovědní dynamičností - substantivní skupina má značně gramatikalizovaný slovosled. V hloubkovém slovosledu však přeřazujeme jednotlivá doplnění substantiva v souladu s rostoucí výpovědní dynamičností.

Výpovědní dynamičnost doplnění substantiva úzce souvisí s tím, v jak úzkém významovém vztahu je dané doplnění k řídícímu substantivu. Těsnost vztahu jednotlivých doplnění k řídícímu substantivu je signalizována velmi často morfologicky: nejtěsněji působí nominativ jmenovací, pak doplnění v genitivu, poměrně volně působí shodná adjektivní doplnění a ještě volněji doplnění realizovaná předložkovými skupinami. U závislých vztažných klauzí záleží na tom, zda je daná klauze restriktivní, nebo nerestriktivní - nerestriktivní vztažná klauze je nejvolnějším substantivním doplněním.

Předpokládáme, že pro kontextově nezapojené doplnění substantiva platí: čím méně těsné doplnění, tím je výpovědně dynamičtější; řadíme je tedy odleva doprava podle klesající těsnosti. Pro pořadí kontextově nezapojených substantivních doplnění platí:

Pořadí kontextově zapojených doplnění substantiva se řídí povrchovým slovosledem:

Pokud je uzlů v některém z výše uvedených typů 1 - 7 více, vycházíme z povrchového slovosledu, který je v rámci jednotlivých typů volný, a tedy významově relevantní. Pokud je postavení uzlů vůči řídícímu uzlu v hloubkovém slovosledu nezměněné oproti povrchovému postavení, necháváme v rámci jednotlivých typů hloubkové pořadí stejné jako v povrchovém slovosledu. Pokud uzly v hloubkovém slovosledu přeřazujeme z pozice před substantivem za něj nebo naopak, je slovosled hloubkový zrcadlově obrácený proti povrchovému.

Srovnej: