7.4. Konstrukce s významem "srovnání"

Konstrukce s významem srovnání jsou konstrukce, ve kterých se srovnávají dva děje, stavy nebo entity. Zachycujeme je primárně jako srovnání dvou dějů.

Podle formy vyjádření rozlišujeme tři základní způsoby, kterými lze srovnání vyjádřit:

Základní pravidla anotace konstrukcí se srovnáním dvou dějů. V konstrukci s významem srovnání, ve které se porovnávají dva děje (nebo stavy), vyjadřuje závislá srovnávací klauze, čemu se děj (vyjádřený řídící klauzí) podobá, s čím se shoduje, od čeho se liší. V hloubkové struktuře konstrukcí se srovnáním dvou dějů je vždy přítomna nějaká vlastnost, míra shody/neshody/podobnosti/rozdílnosti, vzhledem k níž se děje srovnávají.

V konstrukci s významem srovnání dvou dějů rozlišujeme:

Příklad:

Efektivní kořen závislé srovnávané klauze reprezentuje řídící sloveso a má vždy funktor CPR (viz 6.6.2 - "CPR"). V pravidelných případech závisí na uzlu reprezentujícím výraz vyjadřující míru ne/shody/podobnosti/rozdílnosti, který je vyjádřený v řídící srovnávané klauzi. Pokud v povrchové podobě věty takový výraz chybí (bývá tomu tak v konstrukcích se spojkou "jako"), je do tektogramatického stromu na jeho pozici doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Equal. Odkaz na spojku je uložen v atributu a/aux.rf u efektivního kořene závislé srovnávané klauze.

Řídící sloveso závislé srovnávané klauze bývá v povrchové podobě věty často elidováno. Tato elipsa je způsobena zejména tím, že slovesa v řídící a závislé srovnávané klauzi jsou často stejná, mají stejnou lexikální hodnotu (případ aktuální elipsy; viz 5.12.1.1.1 - "Aktuální elipsa řídícího slovesa"). Není-li tedy řídící sloveso závislé srovnávané klauze přítomno v povrchové podobě věty, je na pozici efektivního kořene závislé srovnávané klauze podle pravidel uvedených v 5.12.1 - "Elipsa řídícího členu" doplněn nový uzel s funktorem CPR (zpravidla je zkopírován z podstromu srovnávané klauze řídící).

Důvodem pro doplňování nového uzlu pro řídící sloveso závislé srovnávané klauze i ve větách, ve kterých se doplnění tohoto uzlu může zdát trochu násilné, je i fakt, že při srovnání místních, časových, případně jiných doplnění by se přiřazením funktoru CPR přímo uzlům pro tato doplnění ztratil jejich místní, časový, případně jiný význam. Srov.:

Povrchová realizace konstrukcí se srovnáním je často velmi zkratkovitá, dochází zde k vypouštění (elidování) i několika lexikálních jednotek. Tektogramatická anotace konstrukcí se srovnáním je z tohoto důvodu poměrně složitá. V následujících dílčích sekcích proto jednotlivé typy konstrukcí se srovnáním popisujeme podrobněji.