7.14. Výrazy "se" a "si"

V této sekci shrnujeme pravidla pro anotaci výrazů se a si vyjádřených v povrchové podobě věty. Výrazy se a si mohou mít ve větě různé významy a v závislosti na těchto významech se liší i jejich anotace.

Rozlišujeme:

 1. výrazy "se" a "si" jako součást slovesa.

  Jako součást slovesa jsou výrazy se a si:

  1. u zvratných sloves (u reflexiv tantum).

   Výrazy se a si jsou nemotivovanou součástí slovesa. Slovesa nelze užít bez těchto výrazů.

   Příklady: bát se, usmát se, snažit se, stěžovat si.

  2. u sloves inherentně recipročních.

   U sloves inherentně recipročních lze vždy předpokládat míru aktivního zapojení na ději u druhého aktantu. Slovesa tu nelze užít jinak než s výrazem se, si. K inherentně recipročním slovesům viz i 5.2.4.2 - "Reciprocita".

   Příklady: setkat se, hádat se, prát se.

  3. u sloves inherentně reflexivních.

   V daném významu si nelze u těchto sloves představit externího původce děje, slovesa vyjadřují bezděčné děje konané na sobě sama. Slovesa lze užít bez výrazů se, si, pak ale nemají význam bezděčného děje. Srov.:

   • Vlny se šíří prostorem.

    Rozhlas šíří vlny prostorem.

   Příklady:

   Spadl do vody a utopil se.

   Větev se zlomila.

   Pytel se roztrhl.

   Vlny se šíří prostorem.

   Celý rok se trápil.

  4. výrazy "se" a "si" spoluvytvářející některé způsoby slovesného děje.

   Výrazy se a si se uplatňují často ve spojení s dalšími prostředky (s předponami) při utváření specifických významů sloves.

   Příklady: natahat se, napracovat se, zalyžovat si, zatančit si, zaposlouchat se, dočíst se, rozepsat se, upít se, vyběhat se, pospat si.

  Anotace. Výrazy se a si, které jsou součástí slovesa, zachycujeme jako součást t-lematu těchto sloves. T-lema těchto sloves je víceslovné, výraz se nebo si je do t-lematu připojen pomocí podtržítka. Viz 3.3.1 - "Víceslovné t-lema". Odkaz na analytický uzel reprezentující povrchově vyjádřené se nebo si je uveden v atributu a/aux.rf (viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám").

 2. výraz "se" jako formální prostředek pro vyjádření zvratného pasiva.

  Příklady:

  Přirozený jazyk se popisuje formálními prostředky.

  Tancovalo se až do rána.

  Diskutovalo se o novém objevu.

  Anotace. Základním pravidlem anotace vět se zvratným pasivem je doplňování uzlu pro všeobecného aktora. Do tektogramatického stromu je doplněn nový uzel s t-lematem #Gen a s funktorem ACT. Na analytický uzel reprezentující povrchově vyjádřené se nevede z tektogramatického stromu žádný odkaz (viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám").

 3. výraz "se" jako formální prostředek pro vyjádření dispoziční modality.

  Dispoziční modalita je popsána v 4.5.11 - "Gramatém dispoziční modality (dispmod)".

  Příklady:

  Matematika se mu studuje dobře.

  V téhle troubě se mi dobře peče.

  Anotace. Dispoziční modalita je reprezentována hodnotou disp1 v gramatému dispmod u uzlu reprezentujícího řídící sloveso klauze. Na analytický uzel reprezentující povrchově vyjádřené se nevede z tektogramatického stromu žádný odkaz (viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám").

 4. výrazy "se" a "si" jako formální prostředek pro vyjádření reciprocity.

  U sloves s akuzativní vazbou je reciproční vztah v povrchové podobě věty pravidelně signalizován výrazem se. Srov.:

  • Petr potkal Pavla.

   Petr a Pavel se potkali.

  Více viz 5.2.4.2 - "Reciprocita".

  Anotace. Základním pravidlem anotace vět s recipročním vztahem je vytvoření nového uzlu s t-lematem #Rcp. Na analytický uzel reprezentující povrchově vyjádřené se je u tohoto nově vytvořeného uzlu v atributu a/lex.rf (případně i a/aux.rf) uložen odkaz (viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám").

 5. výraz "se" jako formální důsledek vyjádření patientu předložkovou skupinou "s+7".

  U sloves, u kterých si konkuruje vyjádření patientu (respektive adresátu) akuzativem a předložkovou skupinou s+7 (tj. u tranzitivních sloves), chápeme povrchové se jako formální důsledek vyjádření patientu předložkovou skupinou s+7. Srov.:

  • Petr potkal Pavla.

   Petr se potkal s Pavlem.

  Více viz 5.2.4.2 - "Reciprocita".

  Anotace. Na analytický uzel reprezentující povrchově vyjádřené se (a též na předložku s) je uveden odkaz v atributu a/aux.rf u uzlu reprezentujícího předložkovou skupinu s+7. Viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám".

 6. výrazy "se" a "si" jako doplnění.

  Výrazy se a si mohou ve větě být i doplněním řídícího děje (slovesa, substantiva, adjektiva). Vyjadřují reflexivizaci děje. Vyjadřují, že (nejbližší) subjekt děje zaměřuje děj na sebe sama, že děj je vykonáván v ne/prospěch tohoto subjektu.

  Příklady:

  Nakreslil se.

  Viděl se v zrcadle.

  Zaměřuje se jen na sebe.

  Oholil se.

  Koupil si auto.

  Anotace. Výrazy se a si, které jsou ve větě doplněním, jsou v tektogramatickém stromě reprezentovány samostatnými uzly se zástupným t-lematem #PersPron. V atributu a/lex.rf (případně i a/aux.rf) u tohoto uzlu je uložen odkaz na analytický uzel reprezentující povrchově vyjádřený výraz se nebo si (viz 1.1 - "Vztah tektogramatické roviny k nižším rovinám").

!!! Mezi jednotlivými typy jsou široká přechodná pásma. Do budoucna budou proto potřeba přesnější kritéria rozlišování.