6.5.1. AIM

Definice funktoru AIM

Funktor AIM (aim) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje cíl, zamýšlený výsledek, ke kterému směřuje děj vyjádřený řídícím slovem, nebo pro nějž je určena entita vyjádřená řídícím slovem.

Pozor! Z široké skupiny účelových doplnění vydělujeme sémanticky úže vymezenou skupinu doplnění s funktorem INTT (viz 6.5.5 - "INTT").

Doplnění s funktorem AIM vyjadřuje nějaký děj nebo stav, jehož chce někdo dosáhnout a jehož uskutečnění závisí na uskutečnění děje vyjádřeného řídícím slovem. Z toho plyne, že jde v podstatě o vztah dvou dějů a že doplnění s funktorem AIM je primárně vyjadřováno závislou klauzí, a to nejčastěji závislou klauzí připojenou podřadicí spojkou aby. Při sémantické kondenzaci však v pozici doplnění s funktorem AIM mohou vystupovat i substantiva v předložkových pádech.

Z definice funktoru AIM též plyne, že doplnění s funktorem AIM rozvíjí primárně slovesa (a jejich nominalizované podoby). Doplnění s funktorem AIM může však vyjadřovat i účel, ke kterému je určen nějaký předmět, nebo pro který trvá nějaký jev, a pak takové doplnění s funktorem AIM může záviset i na primárním (od slovesa neodvozeném) substantivu (například: kapky na trávení; voda k pití; kniha pro radost).

Formy. K základním formám doplnění s funktorem AIM tedy patří:

Funktor AIM mají i řídící slovesa tzv. nepravých závislých klauzí účelových (k tomu viz 5.5.4.2 - "Nepravé závislé klauze spojkové").

Obrázek 6.24. Funktor AIM

Funktor AIM

Jsem tu pro to, abych vám pomohl.

6.5.1.1. Hraniční případy u funktoru AIM

Hranice s funktorem INTT. Doplnění s funktorem AIM hraničí velmi úzce zejména s funktorem INTT (viz 6.5.5 - "INTT"). K tomu viz více 6.5.5.1 - "Hraniční případy u funktoru INTT".

Hranice s funktorem BEN. Sémanticky (a též formálně) má doplnění s funktorem AIM blízko k doplněním s funktorem BEN (viz 6.9.1 - "BEN"). Zamýšleným cílem, výsledkem nějaké činnosti může být i prospěch nějaké osoby či instituce. U jedné činnosti však může být vyjádřeno jak to, v čí prospěch je činnost konána, tak i účel, pro který se vykonává; například:

Vždy pracoval pro firmu.BEN , aby nebyl propuštěn.AIM

Tedy tam, kde je přítomen význam "ve prospěch někoho" dáváme přednost funktoru BEN před funktorem AIM. Srov.:

  • Vzdal se svých zálib ve prospěch svých dětí.BEN

    Funktoru je BEN je u doplnění ve prospěch svých dětí dána přednost před funktorem AIM.

Hranice s funktorem ACMP. Doplnění s funktorem AIM se může křížit s funktorem ACMP (viz 6.6.1 - "ACMP"). K tomu viz 6.6.1.1 - "Hraniční případy u funktoru ACMP".