6.12.2. Funktor pro apozici (APPS)

Definice funktoru APPS

Funktor APPS (apposition) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje apoziční spojení.

!!! Významový druh apozičního spojení není v tektogramatických stromech zachycen.

Základní souřadicí spojovací výrazy. Členy v apozičním vztahu jsou nejčastěji spojeny asyndeticky. Spojovacím výrazem je tu tedy interpunkce:

čárka (t_lemma=#Comma) Božena Němcová, autorka Babičky
dvojtečka (t_lemma=#Colon) Morová rána: Skuhravý zraněn.
lomítko (t_lemma=#Slash) Labe/Elbe.
pomlčka (t_lemma=#Dash) Tomu odpovídala cílová místa - Kypr, Kréta, Malta.
závorka (t_lemma=#Bracket) ODS (Občanská demokratická strana)

Pozor! V případě, že v závorce je zkratka, nebo naopak rozepsání zkratkového výrazu před závorkou, nezachycujeme obsah závorky jako parentezi, ale zkratku a její rozepsanou podobu zachycujeme jako apoziční spojení. K tomu viz i 7.19.2 - "Text v závorkách a mezi pomlčkami".

Apozice může být vyjádřena i některými souřadicími spojkami, které jsou většinou homonymní a používají se i pro koordinační spojení:

a Šampiónka z Anglie a třetí nasazená hráčka opět ukázala, co umí.
aneb Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky
či paviáni, či africké opice
čili paviáni, čili africké opice
jako moravská města jako Brno a Olomouc
jinak slečna Sollárová, jinak slovenská malířka
neboli jeden rok, neboli dva semestry
totiž Peníze získáváme z různých zdrojů, totiž od vlády nebo od sponzorů.

Vedle obvyklých souřadicích spojek se apozice vyjadřuje i některými výrazy, které typicky signalizují, že se jedná o apoziční spojení, zařazujeme je proto k souřadicím spojovacím výrazům a reprezentujeme je jako kořen souřadné struktury:

alias Olda alias Šemík vystoupil na Vyšehrad z vrtulníku.
a to Ve zdravotnictví přidávali, a to lékařům.
de facto funkce hlavního lékaře, de facto ministra zdravotnictví
to jest (a zkrácená podoba tj.) Právo je souhrnem norem, tj. předpisů, zákazů a sankcí.
to znamená (a zkrácená podoba tzn.) půdní režim, to znamená půdní vláha

K apozičním spojením s výrazem a to viz 5.6.2.1.2 - "Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním (pomocí výrazů "a to", "a sice")".

Příklad:

Právo je souhrnem norem, to jest.APPS předpisů, zákazů a sankcí. obr. 6.72

Výrazy modifikující význam souřadicích spojovacích výrazů. I při apozičních souřadicích spojkách (nebo v asyndetickém spojení) se často vyskytují modifikující výrazy (k tomu viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky"). K typickým modifikujícím výrazům souřadicích spojovacích výrazů ve významu funktoru APPS patří zejména:

Obrázek 6.72. Funktor APPS

Funktor APPS

Právo je souhrnem norem, to jest předpisů, zákazů a sankcí.

6.12.2.1. Hraniční případy u funktoru APPS

Hranice s funktorem CONJ. Sémanticky má funktor APPS blízko k funktoru CONJ. U obou těchto souřadných spojení stojí vedle sebe obsahy na stejné úrovni, prostě sloučené; u koordinace s funktorem CONJ je však referent každého obsahu jiný, u apozice je referent každého obsahu tentýž. Srov.:

 • Učíme se o českých panovnících, [#Comma.CONJ] o Divišovi a Křižíkovi.

 • Učíme se o českých panovnících, [#Comma.APPS] o Václavovi a Karlovi.

 • Šampiónka z Anglie a.APPS třetí nasazená hráčka opět ukázala, co umí.

 • Šampiónka z Anglie a.CONJ třetí nasazená hráčka opět ukázaly, co umějí.

Hranice s dalšími funktory pro koordinaci. Některé spojky a modifikující výrazy užívané pro vyjádření apozičních spojení jsou homonymní a mohou zároveň vyjadřovat i koordinační významy (spojka jinak, modifikující výrazy tudíž, tedy, totiž, respektive, sice). Je proto třeba vždy na základě ne/totožnosti referentů souřadně spojených obsahů rozhodnout, zda se jedná o spojení apoziční nebo koordinační. Srov.:

 • Ještě že jich bylo jen devět, jinak.CSQ by pravidla nevznikla.

 • Udělej to, jinak.DISJ bude zle.

 • slečna Sollárová, jinak.APPS slovenská malířka

 • Byl nemocný, [#Comma.CSQ] tudíž.CM nepřišel.

 • Přišel s tímto nápadem už koncem 60. let, [#Comma.APPS] tudíž.CM až po válce.

 • Podmínkou je mít sponzora, [#Comma.APPS] tedy.CM firmu, která to zaplatí.

 • Je to utajeno, a.CSQ tedy.CM chráněno.

 • Rybí maso musíme jíst čerstvé, podléhá totiž.REAS rychlému rozkladu.

 • Peníze získáváme z různých zdrojů, totiž.APPS od vlády nebo od sponzorů.

Modifikující výraz respektive má trojí význam: buď má význam slabé disjunkce, kterou zachycujeme funktorem DISJ u kořene souřadné struktury (viz i 6.12.1.6 - "DISJ"), nebo funguje jako výraz signalizující souvislost mezi dvěma skupinami souřadně spojených jevů, v tomto druhém významu má kořen souřadné struktury funktor CONJ (viz 6.12.1.3 - "CONJ"), nebo může být modifikujícím výrazem při apozičním souřadném spojení. Srov.:

 • Stálo to 300 USD, [#Comma.APPS] respektive.CM 9000Kč.

 • A je snad zbytečné dodávat, jak to skončí, pokud obrázkům nerozumíte alespoň tolik co prodávající, [#Comma.DISJ] respektive.CM kupující.

 • Letos v prvním čtvrtletí činily krátkodobé sazby v USA 3.0 a dlouhodobé 6.3 procenta, v Německu 5.8, [#Comma.CONJ] respektive.CM 5.6%.

Hranice mezi funktory způsobené multifunkčností spojky "jako". Funktor APPS může hraničit s funktorem CONJ (viz 6.12.1.3 - "CONJ"), a dokonce i s funktory pro závislá doplnění: s funktorem pro srovnání (CPR; viz 6.6.2 - "CPR") a s funktorem pro doplněk (COMPL; viz 6.11 - "Funktor pro doplněk (COMPL)"). Často i velmi neostrá hranice je způsobena multifunkčností spojovacího výrazu jako, který se užívá pro realizaci všech zmíněných funktorů. Více viz 7.17.4 - "Spojky "než" a "jako"".