4.6.4. Sémantická slovesa

sempos = v

Do sémantických sloves patří všechny uzly reprezentující slovesný finitní tvar, infinitiv, participium nebo přechodník.

Na tektogramatické rovině se počítá se sedmi slovesnými gramatémy. Jsou to:

4.6.4.1. Hodnoty gramatému slovesné modality

Některé ze základních hodnot (ind, cdn, imp) nabývá gramatém slovesné modality (verbmod; viz 4.5.9 - "Gramatém slovesné modality (verbmod)") u uzlů, které reprezentují finitní slovesnou formu.

Hodnoty gramatému zpravidla korespondují s hodnotami morfologické kategorie slovesného způsobu. Například:

Studenti přišli na schůzi včas. [verbmod=ind]

Přišli včas? [verbmod=ind]

Přijďte na schůzi včas! [verbmod=imp]

My bychom přišli určitě včas. [verbmod=cdn]

Pozor! U uzlů reprezentujících infinitiv, participium nebo přechodník je v gramatému slovesné modality vyplňována hodnota nil. Například:

Každý má povinnost poskytnout člověku první pomoc. [verbmod=nil]

Hlasitě naříkajíc, odcházela. [verbmod=nil]

!!! Jde o prozatímní řešení.

4.6.4.2. Hodnoty gramatému deontické modality

Některé ze základních hodnot (deb, hrt, vol, poss, perm, fac, decl) nabývá gramatém deontické modality (deontmod; viz 4.5.10 - "Gramatém deontické modality (deontmod)") u všech uzlů, které reprezentují finitní slovesnou formu, infinitiv, participium nebo přechodník (tj. u všech sémantických sloves).

Gramatém postihuje fakt, zda je děj prezentován jako možný nebo nutný apod.

Hodnota gramatému se řídí se podle přítomného modálního slovesa:

 • "muset" → deb.

  U uzlů reprezentujících modální predikát složený ze slovesa muset a plnovýznamového slovesa nastává hodnota deb.

  Příklady:

  Musíme zaplatit fakturu včas. [deontmod=deb]

  Ty musíš přijít [deontmod=deb]

 • "mít" → hrt.

  U uzlů reprezentujících modální predikát složený ze slovesa mít (s modálním významem "mít uloženo", nikoli mít jako "vlastnit") a plnovýznamového slovesa nastává hodnota hrt.

  Příklady:

  Petr ti měl podklady poslat už včera. [deontmod=hrt]

 • "chtít" nebo "hodlat" → vol.

  U uzlů reprezentujících modální predikát složený ze slovesa chtít nebo hodlat a plnovýznamového slovesa (nikoli chtít s akuzativním substantivem ani chtít se závislou klauzí, jejíž agens není totožný s agentem slovesa chtít) nastává hodnota vol.

  Příklady:

  Chtěl na sebe upozornit. [deontmod=vol]

  Chtíc odejít, rozloučila se. [deontmod=vol]

  Hodlá odjet na dovolenou. [deontmod=vol]

 • "moct" nebo "dát se" → poss.

  U uzlů reprezentujících modální predikát složený ze slovesa moct nebo dát se (má-li modální význam) a plnovýznamového slovesa nastává hodnota poss.

  Příklady:

  Můžete odejít. [deontmod=poss]

  Moct tak odejít! [deontmod=poss]

  To se dá zjistit [deontmod=poss]

 • "smět" → perm.

  U uzlů reprezentujících modální predikát složený ze slovesa smět a plnovýznamového slovesa nastává hodnota perm.

  Příklad:

  Nesmíš kouřit. [deontmod=perm]

 • "dovést" nebo "umět" → fac.

  U uzlů reprezentujících modální predikát složený ze slovesa dovést nebo umět a plnovýznamového slovesa (nikoli dovést / umět bez plnovýznamového slovesa) nastává hodnota fac.

  Příklady:

  Dovede skvěle vyprávět pohádky. [deontmod=fac]

  Umí se výborně přetvařovat [deontmod=fac]

 • žádné modální sloveso → decl.

  U uzlů, které nereprezentují modální predikát, nastává hodnota decl.

  Příklady:

  Přišel na schůze včas. [deontmod=decl]

  Přijď na schůzi včas! [deontmod=decl]

  Přicházet včas je samozřejmostí. [deontmod=decl]

  Přicházeje na schůzi. [deontmod=decl]

Vztahuje-li se modální sloveso ke dvěma / více koordinovaným nebo aponovaným plnovýznamovým slovesům, je táž hodnota vyplněna u uzlů reprezentující oba / všechny slovesné tvary (modální predikáty). Například:

Můžeš si to rozmyslet [deontmod=poss] a přijít [deontmod=poss] za námi.

Na rozdíl od vyjmenovaných modálních sloves, která zpravidla nejsou reprezentována samostatným uzlem a přímo ovlivňují hodnotu gramatému deontické modality, odpovídá ostatním slovesům, u nichž je modalita součástí lexikálního významu (například: lze, dokázat), samostatný uzel a v gramatému deontmod mají vyplněnu hodnotu decl. Tak jsou zpracována také vyjmenovaná modální slovesa v případech, kdy jsou reprezentována samostatným uzlem.

K modálním predikátům viz 5.9.1.1 - "Modální predikáty".

!!! Prozatím nejsou zachyceny například sémantické rozdíly související s negací modálního slovesa. Například u uzlu reprezentujícího slovesný tvar ve větě: Nemusíš tam chodit. je podle slovesa muset hodnota deb, stejně jako u uzlu pro sloveso ve větě: Musíš tam jít. (ačkoli jde v první větě zřejmě o vyjádření možnosti, zachycované hodnotou poss).

4.6.4.3. Hodnoty gramatému dispoziční modality

Jedna z uvedených základních hodnot (disp0, disp1) je v gramatému dispoziční modality (dispmod; viz 4.5.11 - "Gramatém dispoziční modality (dispmod)") vyplněna u uzlů reprezentujících neimperativní finitní slovesnou formu (tj. u uzlů, které mají v gramatému verbmod vyplněnu hodnotu ind nebo cdn).

Hodnota disp1 náleží uzlu, který reprezentuje predikát ve větách vyjadřujících vztah / postoj agentu k ději (ve větách vyjadřujících tzv. dispoziční modalitu). V češtině je dispoziční modalita nesena specifickým typem konstrukcí: jejich povrchová podoba zpravidla sestává z reflexivní formy pasiva, adverbiále způsobu (pouze takového, které je schopně vyjádřit vztah / postoj agentu k ději, například: dobře, lehce, špatně, nikoli anglicky) a dativního tvaru s funkcí agentu, který za jistých podmínek nemusí být v povrchové podobě věty přítomen. Rovněž modální adverbiále může být ve větách zvolacích (nebo podobně zabarvených větách) elidováno, dispozice agentu k ději je implikována (například: Jemu se pracuje!).

Hodnoty disp1 nabývá uvedený gramatém tedy pouze u uzlů reprezentujících slovesný predikát vět typu:

Tato studie se studentům četla dobře. [dispmod=disp1]

Spalo se nám tu výborně. [dispmod=disp1]

Tato studie se čte dobře. [dispmod=disp1]

Nám se tu spalo! [dispmod=disp1]

Jinak je hodnota tohoto gramatému disp0.

Pozor! U uzlů reprezentujících imperativ, infinitiv, participium nebo přechodník je v gramatému dispoziční modality vyplněna hodnota nil.

4.6.4.4. Hodnoty gramatému vidu

Jedné ze základních hodnot (proc, cpl) nabývá gramatém vidu (aspect; viz 4.5.12 - "Gramatém vidu (aspect)") u všech uzlů, které reprezentují finitní formu, infinitiv, participium nebo přechodník (tj. u všech sémantických sloves).

Hodnota gramatému zpravidla koresponduje s hodnotou odpovídající morfologické kategorie.

Nedokonavá slovesa. Uzlům reprezentujícím slovesa, která prezentují děj jako probíhající, přináleží hodnota proc.

Příklady:

Nejraději kupuje / nakupuje nábytek. [aspect=proc]

Na schůzky s přáteli mě Pavel nikdy nebral. [aspect=proc]

Dokonavá slovesa. Uzlům reprezentujícím slovesa, která děj prezentují s důrazem na jeho ucelenost / celistvost, popř. ukončenost, přináleží hodnota cpl.

Příklady:

Koupil / nakoupil už vše potřebné. [aspect=cpl]

Na schůzku s přáteli mě Pavel ještě nikdy nevzal. [aspect=cpl]

Obouvidová slovesa. Zvlášť jsou zpracována tzv. obouvidová slovesa, tj. slovesa, která mohou vystupovat jako dokonavá i nedokonavá. Jde hlavně o slovesa cizího původu, méně často o slovesa domácí (například: jmenovat, obětovat, věnovat). K některým obouvidovým slovesům se v češtině vytvořila prefigovaná podoba s dokonavým videm (například: zorganizovat, vydezinfikovat, zkonstruovat), to však neznamená, že se neprefigovaná podoba přestala v dokonavém užití používat (a nadále tedy disponuje oběma vidy).

Hodnota proc je u obouvidových sloves přidělena:

 • v případech, kdy je zdůrazněn průběh děje.

  Například:

  Právě tato operace byla i v některých západních zemích blokována až do konce 80. let. [aspect=proc]

 • v případech, kdy jde o opakování jednorázového děje.

  Například:

  Císaři tam po dosažení určitého věku dobrovolně abdikovali, vstupovali do mnišského stavu... [aspect=proc]

 • v případech, kdy je zřejmá časová neomezenost děje.

  Například:

  V případě asociace jde o sdružení firem v daném oboru, které chce garantovat serióznost vůči zákazníkům. [aspect=proc]

Hodnota cpl je u obouvidových sloves upřednostněna:

 • v případech, kdy jde o jednorázový děj.

  Například:

  Celkově lze konstatovat, že vnější podmínky budou působit na českou ekonomiku mírně příznivěji ve srovnání s rokem 1993. [aspect=cpl]

 • v případech, kdy je prezentován výsledek děje.

  Například:

  K 31. lednu 1995 registrovaly úřady práce v České republice celkem 75 659 nových pracovních míst. [aspect=cpl]

V případech, kdy volba mezi oběma hodnotami je obtížná, vystupuje v gramatému hodnota nr. Například:

Kniha je výborem z esejů, které autor publikoval v letech 1986-1991 v renomovaných periodikách. [aspect=nr]

Blažek odmítl návrh strany na své vystoupení komentovat s tím, že je to věcí vedení strany. [aspect=nr]

Podle předběžných informací by zájemci měli mít možnost investovat do 15 podniků. [aspect=nr]

4.6.4.5. Hodnoty gramatému času

Některé ze základních hodnot (sim, ant, post) nabývá gramatém času (tense; viz 4.5.13 - "Gramatém času (tense)") u těch uzlů, které reprezentují neimperativní finitní slovesnou formu nebo transgresiv.

Rozdíl mezi absolutním a relativním časem není zachycen hodnotami gramatému tense - zda jde o čas absolutní nebo relativní, vyplývá z pozice daného slovesného uzlu v tektogramatickém stromě. Uzlům reprezentujícím slovesný tvar jak s významem přítomnosti (vlastně: současnost s okamžikem promluvy; čas absolutní), tak s významem současnosti vzhledem k okamžiku jiného děje (čas relativní) je přidělena hodnota sim; uzlům reprezentujícím slovesný tvar s významem minulosti (tj. předčasnosti k okamžiku promluvy; čas absolutní) i s významem předčasnosti k jinému ději (čas relativní) náleží hodnota ant; uzlům reprezentujícím slovesný tvar s významem budoucnosti (tj. následnosti k okamžiku promluvy; čas absolutní) i s významem následnosti k jinému ději (čas relativní) náleží hodnota post.

Hodnota tohoto gramatému u jednotlivých uzlů přímo souvisí s hodnotou gramatému vidu: zatímco se u uzlů reprezentujících slovesa nedokonavá (aspect = proc) uplatňují všechny tři hodnoty (hodnota gramatému zpravidla koresponduje s odpovídající morfologickou kategorií), u sloves dokonavých (aspect = cpl) můžou nastat pouze hodnoty ant nebo post - forma prézentu těchto sloves má následný význam.

Příklady:

Píše dopis. [tense=sim]

Psal dopis. [tense=ant]

Bude psát dopis. [tense=post]

Napíše dopis. [tense=post]

Napsal dopis. [tense=ant]

Rozdíl mezi kondicionálem přítomným a minulým stejně jako mezi transgresivem přítomným a minulým je zachycován hodnotami sim a ant. Například:

Rád by se díval na tu inscenaci. [tense=sim]

Byl by se rád díval na tu inscenaci, ale usnul. [tense=ant]

Hlasitě naříkajíc, odcházela... [tense=sim]

Hlasitě zanaříkavši, odcházela... [tense=ant]

Pozor! U uzlů reprezentujících imperativní formu slovesa, participium nebo infinitiv je v gramatému času vyplněna hodnota nil.

!!! Prozatím nebyly identifikovány případy užití prézentního tvaru s funkcí futura (například: Zítra jedu do Brna.) - hodnota gramatému času se v těchto případech řídí podle formy. Tak je zpracován také tzv. historický prézens (tj. užití prézentní formy pro vyjádření minulého děje; přidělena je hodnota sim).

4.6.4.6. Hodnoty gramatému rezultativnosti

Jedné ze základních hodnot (res0, res1) nabývá gramatém rezultativnosti (resultative; viz 4.5.14 - "Gramatém rezultativnosti (resultative)") u všech uzlů, které reprezentují finitní slovesnou formu, infinitiv, participium nebo přechodník (tj. u všech sémantických sloves).

Hodnota res1 je přidělena pouze uzlům reprezentujícím tzv. posesivní pasivum (tj. formu složenou ze slovesa mít a trpného příčestí, například: měl uvařeno).

Ve všech ostatních případech je v gramatému rezultativnosti vyplněna hodnota res0.

Příklady:

Uvařil [resultative=res0] a uklidil. [resultative=res0]

Měl uvařeno [resultative=res1] a dokonce i uklidil. [resultative=res0]

Má uvařeno [resultative=res1] a je i uklizeno. [resultative=res0]

!!! Rezultativnost pravděpodobně vyjadřují ještě některé věty, jejichž predikát je ve tvaru opisného pasiva (například: bylo uvařeno), tyto případy však zatím nebyly identifikovány.

4.6.4.7. Hodnoty gramatému iterativnosti

Gramatém iterativnosti (iterativeness; viz 4.5.15 - "Gramatém iterativnosti (iterativeness)") rovněž nabývá jedné ze základních hodnot (it0, it1) u všech uzlů reprezentujících finitní slovesnou formu, infinitiv, participium nebo přechodník (tj. u všech sémantických sloves).

Hodnota it1 je vyplněna v případech, kdy je děj prezentován jako opakovaný / násobený - zatím byly identifikovány pouze případy iterativnosti vyjádřené slovesným sufixem (-ívat / -ávat, -ávávat / -ívávat).

Uzly reprezentující slovesa ve větách, v nichž je iterativnost vyjádřena jinak než slovesným sufixem (například lexikálně), dostanou stejně jako slovesa označující děj neopakovaný hodnotu it0.

Příklady:

Chodíval k nám často. [iterativeness=it1]

Chodí plavat pravidelně / každé pondělí. [iterativeness=it0]

Zaplaval si [iterativeness=it0] a odešel. [iterativeness=it0]

Plaval dvě hodiny. [iterativeness=it0]

!!! Jde o prozatímní řešení.