5.9.1. Modální a fázové predikáty

Modálními (5.9.1.1 - "Modální predikáty") a fázovými (5.9.1.2 - "Fázové predikáty") predikáty rozumíme spojení modálního nebo fázového slovesa s infinitivem slovesa plnovýznamového. Zachycení těchto dvou typů v tektogramatickém stromě se liší.

5.9.1.1. Modální predikáty

Modálním predikátem rozumíme víceslovný predikát složený z modálního slovesa, které ve větě vedle aktualizačních slovesných významů vyjadřuje modální význam predikátu, a z infinitivu slovesa plnovýznamového, který nese hlavní lexikální význam celého spojení.

U jednotlivých modálních predikátů rozlišujeme:

 • modální sloveso.

  K modálním slovesům řadíme:

  dát se
  dovést
  hodlat
  chtít
  mít
  moci / moct
  muset
  smět
  umět
 • infinitiv plnovýznamového slovesa.

Základní způsob anotace modálních predikátů. Modální predikát je reprezentován jediným uzlem s t-lematem infinitivu plnovýznamového slovesa. Informace o modalitě tohoto predikátu, která je vyjádřena modálním slovesem, je zachycena hodnotou gramatému deontické modality (deontmod; viz 4.5.10 - "Gramatém deontické modality (deontmod)").

Příklady:

Petr <chce> přijít na koncert. [deontmod=vol] obr. 5.133

Karel <musí> udělat zkoušky. [deontmod=deb]

Základním způsobem jsou zachyceny (s využitím kopírování uzlů) následující kombinace:

 • (negované) modální sloveso + kladný infinitiv plnovýznamového slovesa.

  Příklady:

  Karel <může> získat knihu. [deontmod=poss]

  Karel <nemůže> získat knihu. [deontmod=poss]

 • (negované) modální sloveso + souřadné spojení kladných infinitivů plnovýznamových sloves.

  Příklady:

  Karel může získat a vrátit knihu.

  Karel <může> získat [deontmod=poss] a vrátit [deontmod=poss] knihu.

  Karel nemůže získat a vrátit knihu.

  Karel <nemůže> získat [deontmod=poss] a vrátit [deontmod=poss] knihu.

 • souřadné spojení (negovaných) modálních sloves + kladný infinitiv plnovýznamového slovesa.

  Příklady:

  Karel může a chce získat knihu.

  Karel <může> {získat} [deontmod=poss] a <chce> získat [deontmod=vol] knihu.

  Karel nemůže, ale chce získat knihu.

  Karel <nemůže> {získat} [deontmod=poss] , ale <chce> získat [deontmod=vol] knihu.

 • souřadné spojení (negovaných) modálních sloves + souřadné spojení kladných infinitivů plnovýznamových sloves.

  Příklad:

  Karel může a chce získat a vrátit knihu.

  Karel <může> {získat} [deontmod=poss] a <chce> získat [deontmod=vol] a {vrátit} [deontmod=poss] a vrátit [deontmod=vol] knihu.

  Karel nemůže, ale chce získat a vrátit knihu.

  Karel <nemůže> {získat} [deontmod=poss] , ale <chce> získat [deontmod=vol] a {vrátit} [deontmod=poss] , ale vrátit [deontmod=vol] knihu.

  Karel nemůže a nechce získat a vrátit knihu.

  Karel <nemůže> {získat} [deontmod=poss] a <nechce> získat [deontmod=vol] a {vrátit} [deontmod=poss] a vrátit [deontmod=vol] knihu.

Obrázek 5.133. Modální predikát

Modální predikát

Petr chce přijít na koncert.

Negace (viz 5.9.1.1.1 - "Negace modálních predikátů") a souřadnost (viz 5.9.1.1.2 - "Souřadnost v modálních predikátech") zachycování modálních predikátů značně komplikují. V následujících dílčích sekcích proto tyto komplikované typy popisujeme podrobněji, včetně pravidel anotace typů, které základním způsobem anotace zachytit nelze. Jsou to:

 • všechny modální predikáty s negovaným infinitivem plnovýznamového slovesa (viz 5.9.1.1.1 - "Negace modálních predikátů"). Tedy kombinace:

  • (negované) modální sloveso + negovaný infinitiv plnovýznamového slovesa.

   Příklad:

   Karel může nezískat knihu.

   Karel nemůže nezískat knihu.

   Modální sloveso je v tomto případě vždy reprezentováno samostatným uzlem (nikoli gramatémem).

 • případy vrstvení modálních významů v jednom modálním predikátu (viz 5.9.1.1.3 - "Vrstvení modálních významů"). Tedy kombinace:

  • modální sloveso + modální sloveso + infinitiv plnovýznamového slovesa.

   Příklad:

   Karel může <chtít> získat knihu.

   První modální sloveso je v tomto případě vždy reprezentováno samostatným uzlem (nikoli gramatémem).

5.9.1.1.1. Negace modálních predikátů

Modální predikát lze pochopitelně negovat. Tato negace se může uskutečňovat buď na modálním slovese, nebo na infinitivu plnovýznamového slovesa. Modální predikát lze negovat i dvojnásobně: negováním obou jeho částí.

Syntaktickou negaci (vyjádřenou morfémem ne- u slovesa) zachycujeme jako samostatný uzel s t-lematem #Neg a s funktorem RHEM. Podrobná pravidla o umístění tohoto uzlu v tektogramatickém stromě viz 9.6.2 - "Základní pravidla o umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě".

Pro anotaci modálních predikátů je určující kladná nebo záporná podoba infinitivu plnovýznamového slovesa. Z hlediska negace rozdělujeme proto modální predikáty do dvou základních typů kombinací:

 • (negované) modální sloveso + kladný infinitiv plnovýznamového slovesa.

  Příklady:

  Karel <může> přijít na koncert. [deontmod=poss]

  Karel <nemůže> přijít na koncert. [deontmod=poss] obr. 5.134

  Modální predikáty s kladnou podobou infinitivu plnovýznamového slovesa se zachycují základním způsobem (viz 5.9.1.1 - "Modální predikáty").

  Uzel reprezentující případnou syntaktickou negaci modálního slovesa je zachycen jako potomek uzlu reprezentujícího celý modální predikát.

 • (negované) modální sloveso + negovaný infinitiv plnovýznamového slovesa.

  Příklady:

  Karel může nepřijít na koncert. obr. 5.135

  Karel nemůže nepřijít na koncert. obr. 5.136

  V případech se zápornou podobou infinitivu plnovýznamového slovesa jsou modální sloveso i infinitiv slovesa plnovýznamového reprezentovány samostatnými uzly. V gramatému deontmod je u obou uzlů vyplněna hodnota decl. Uzel reprezentující infinitiv slovesa plnovýznamového má funktor PAT a závisí na uzlu reprezentujícím modální sloveso.

  Uzel reprezentující syntaktickou negaci plnovýznamového slovesa je zachycen jako potomek uzlu reprezentujícího infinitiv slovesa plnovýznamového. Uzel reprezentující případnou syntaktickou negaci modálního slovesa je zachycen zpravidla jako přímý potomek uzlu reprezentujícího modální sloveso.

Obrázek 5.134. Negovaný modální predikát

Negovaný modální predikát

Karel nemůže přijít na koncert.

Obrázek 5.135. Modální predikát s negovaným plnovýznamovým slovesem

Modální predikát s negovaným plnovýznamovým slovesem

Karel může nepřijít na koncert.

Obrázek 5.136. Modální predikát s negovaným plnovýznamovým slovesem

Modální predikát s negovaným plnovýznamovým slovesem

Karel nemůže nepřijít na koncert.

5.9.1.1.2. Souřadnost v modálních predikátech

Komplikované typy modálních predikátů vznikají v případech koordinování (případně aponování) modálních sloves nebo infinitivů sloves plnovýznamových stojících při modálních slovesech. Modální význam je v povrchové podobě věty pro každé ze souřadně spojených plnovýznamových sloves vyjádřen jen jednou, jedním výskytem modálního slovesa. Podobně plnovýznamová slovesa se v povrchové podobě věty zpravidla neopakují u každého souřadně spojeného modálního slovesa.

Všechny možné typy, pokud v nich nedochází k negaci plnovýznamového slovesa (viz 5.9.1.1.1 - "Negace modálních predikátů"), jsou anotovány základním způsobem (viz 5.9.1.1 - "Modální predikáty"). Na místa v povrchové podobě věty nevyjádřených plnovýznamových sloves jsou v tektogramatickém stromě doplněny nové uzly (s využitím kopírování uzlů reprezentujících slovesa vyjádřená).

Anotace jednotlivých možných typů (bez negovaného infinitivu plnovýznamového slovesa) tedy vypadá takto:

 • (negované) modální sloveso + souřadné spojení kladných infinitivů plnovýznamových sloves.

  Příklady:

  Petr chce odpočívat a poslouchat hudbu.

  Petr <chce> odpočívat [deontmod=vol] a poslouchat [deontmod=vol] hudbu. obr. 5.137

  Petr nechce přijít a zůstat.

  Petr <nechce> přijít [deontmod=vol] a zůstat [deontmod=vol]. obr. 5.138

  Kombinaci: (negované) modální sloveso + souřadné spojení kladných infinitivů plnovýznamových sloves interpretujeme jako souřadné spojení dvou modálních predikátů se stejným modálním významem vyjádřeným v povrchové podobě věty jen jednou, jedním výskytem modálního slovesa. Každý modální predikát zachytíme samostatným uzlem s t-lematem příslušného infinitivu plnovýznamového slovesa. V gramatému deontmod bude u každého z těchto uzlů vyplněna hodnota modality odpovídající vyjádřenému modálnímu slovesu (v atributu a/aux.rf je odkaz na vyjádřené modální sloveso uložen u obou uzlů). Srov. obr. 5.137.

  V případě syntaktické negace modálního slovesa je uzel reprezentující syntaktickou negaci zachycen jako potomek obou uzlů reprezentujících modální predikáty (nikoli jako společné rozvití těchto predikátů; srov. obr. 5.138).

 • souřadné spojení (negovaných) modálních sloves + kladný infinitiv plnovýznamového slovesa.

  Příklady:

  Karel může a chce získat knihu.

  Karel <může> {získat} [deontmod=poss] a <chce> získat [deontmod=vol] knihu.

  Petr nemohl a nemůže přijít na koncert.

  Karel <nemohl> {přijít} [deontmod=poss] a <nemůže> přijít [deontmod=poss] na koncert. obr. 5.139

  Najednou mohl i chtěl pokračovat.

  Karel <mohl> {pokračovat} [deontmod=poss] i <chtěl> pokračovat [deontmod=vol].

  Kombinaci: souřadné spojení (negovaných) modálních sloves + kladný infinitiv plnovýznamového slovesa interpretujeme jako souřadné spojení dvou modálních predikátů s různými modálními významy nebo jen s různými aktualizačními významy plnovýznamového slovesa, které je v povrchové podobě věty vyjádřeno jen jednou. Každý modální predikát zachytíme samostatným uzlem se stejným t-lematem infinitivu plnovýznamového slovesa. Pro zachycení jednoho z modálních predikátů je do tektogramatického stromu zkopírován uzel reprezentující vyjádřené plnovýznamové sloveso. V gramatému deontmod bude u každého z těchto uzlů vyplněna hodnota modality odpovídající vždy jednomu vyjádřenému modálnímu slovesu (v atributu a/aux.rf je u každého uzlu uveden odkaz na jedno vyjádřené modální sloveso).

  V případě syntaktické negace modálního slovesa je uzel reprezentující syntaktickou negaci zachycen jako potomek uzlu reprezentujícího ten modální predikát, jehož hodnotu deontické modality negované modální sloveso ovlivňuje.

 • souřadné spojení (negovaných) modálních sloves + souřadné spojení kladných infinitivů plnovýznamových sloves.

  Příklady:

  Karel může a chce získat a vrátit knihu.

  Karel <může> {získat} [deontmod=poss] a <chce> získat [deontmod=vol] a {vrátit} [deontmod=poss] a vrátit [deontmod=vol] knihu.

  Takže to nemohli a nemohou potvrdit ani vyvrátit.

  Takže to <nemohli> {potvrdit} [deontmod=poss] a <nemohou> potvrdit [deontmod=poss] ani {vyvrátit} [deontmod=poss] a vyvrátit [deontmod=poss]. obr. 5.140

  Kombinaci: souřadné spojení (negovaných) modálních sloves + souřadné spojení kladných infinitivů plnovýznamových sloves interpretujeme jako koordinaci koordinací (případně jako apozici koordinací a jiné varianty) dvou modálních predikátů s různými modálními nebo jen aktualizačními významy plnovýznamového slovesa, které je v povrchové podobě věty vyjádřeno jen jednou. Ve větě interpretujeme tedy čtyři modální predikáty. Každý modální predikát zachytíme samostatným uzlem se t-lematem infinitivu příslušného plnovýznamového slovesa. Pro zachycení jednoho z dvojice modálních predikátů je do tektogramatického stromu zkopírován uzel reprezentující vyjádřené plnovýznamové sloveso. V gramatému deontmod bude u každého z dvojice uzlů se stejným t-lematem vyplněna hodnota modality odpovídající vždy jednomu vyjádřenému modálnímu slovesu (odkaz na jedno z vyjádřených modálních sloves je uložen v atributu a/aux.rf vždy u dvou uzlů).

  V případě syntaktické negace modálního slovesa je uzel reprezentující syntaktickou negaci zachycen jako potomek uzlu reprezentujícího ten modální predikát, jehož hodnotu deontické modality negované modální sloveso ovlivňuje. (Uzel syntaktické negace se vytváří pro každý modální predikát zvlášť, nezachycuje se jako společné rozvití).

Obrázek 5.137. Souřadnost v modálních predikátech

Souřadnost v modálních predikátech

Petr chce odpočívat a poslouchat hudbu.

Obrázek 5.138. Souřadnost v modálních predikátech

Souřadnost v modálních predikátech

Petr nechce přijít a zůstat.

Obrázek 5.139. Souřadnost v modálních predikátech

Souřadnost v modálních predikátech

Petr nemohl a nemůže přijít na koncert.

Obrázek 5.140. Souřadnost v modálních predikátech

Souřadnost v modálních predikátech

Takže to nemohli a nemohou potvrdit ani vyvrátit.

Souřadnost a negovaný infinitiv plnovýznamového slovesa. Případy s negovaným infinitivem plnovýznamového slovesa jsou anotovány analogicky, s tím rozdílem, že modální predikát - (negované) modální sloveso + negovaný infinitiv plnovýznamového slovesa - je vždy reprezentován dvěma uzly: uzlem reprezentujícím modální sloveso a uzlem reprezentujícím infinitiv slovesa plnovýznamového (viz 5.9.1.1.1 - "Negace modálních predikátů"):

 • (negované) modální sloveso + souřadné spojení infinitivů plnovýznamových sloves, z nichž některý (případně všechny) je negovaný.

  Srovnej:

  • Petr má dovolenou, takže může odpočívat a nepracovat.

   Kombinaci interpretujeme opět jako souřadné spojení dvou modálních predikátů se stejným modálním významem vyjádřeným v povrchové podobě věty jen jednou, jedním výskytem modálního slovesa. Modální predikát může odpočívat zachytíme samostatným uzlem s t-lematem příslušného infinitivu plnovýznamového slovesa (odpočívat). V gramatému deontmod bude u tohoto uzlu vyplněna hodnota modality odpovídající vyjádřenému modálnímu slovesu (deontmod=poss). Modální predikát může nepracovat zachytíme dvěma samostatnými uzly: uzlem reprezentujícím modální sloveso (moci) a uzlem reprezentujícím infinitiv slovesa plnovýznamového (pracovat). V atributu deontmod bude u obou uzlů vyplněna hodnota decl. Uzel reprezentující syntaktickou negaci infinitivu nepracovat bude zachycen jako potomek uzlu reprezentujícího tento infinitiv. Srov. obr. 5.141.

 • souřadné spojení (negovaných) modálních sloves + záporný infinitiv plnovýznamového slovesa.

  Srovnej:

  • Petr mohl a může nepřijít na koncert.

   Kombinaci interpretujeme jako souřadné spojení dvou modálních predikátů s různými modálními významy nebo jen s různými aktualizačními významy plnovýznamového slovesa, které je v povrchové podobě věty vyjádřeno jen jednou. Každý modální predikát (mohl nepřijít a může nepřijít) zachytíme dvěma samostatnými uzly: uzly reprezentujícími vyjádřená modální slovesa (moci a moci) a uzly reprezentujícími slovesa plnovýznamová, které budou mít stejné t-lema infinitivu vyjádřeného plnovýznamového slovesa (přijít a přijít). Pro zachycení jednoho z modálních predikátů je do tektogramatického stromu zkopírován uzel reprezentující vyjádřené plnovýznamové sloveso. V gramatému deontmod bude u každého z uzlů vyplněna hodnota decl. Uzly reprezentující syntaktickou negaci infinitivů nepřijít budou zachyceny jako potomci uzlů reprezentujících tyto infinitivy. Srov. obr. 5.142.

 • souřadné spojení (negovaných) modálních sloves + souřadné spojení infinitivů plnovýznamových sloves, z nichž některý (případně všechny) je negovaný.

  Srovnej:

  • Karel může a chce získat a nevrátit knihu.

   Kombinaci interpretujeme jako koordinaci koordinací (případně jako apozici koordinací a jiné varianty) dvou modálních predikátů s různými modálními nebo jen aktualizačními významy plnovýznamového slovesa, které je v povrchové podobě věty vyjádřeno jen jednou. Ve větě interpretujeme tedy čtyři modální predikáty (může získat, chce získat, může nevrátit a chce nevrátit).

   Modální predikáty s kladným infinitivem plnovýznamového slovesa zachytíme samostatným uzlem se t-lematem infinitivu příslušného plnovýznamového slovesa. V gramatému deontmod bude u každého uzlu vyplněna hodnota modality odpovídající vždy jednomu vyjádřenému modálnímu slovesu.

   Modální predikáty se záporným infinitivem plnovýznamového slovesa zachytíme dvěma samostatnými uzly: uzly reprezentujícími modální slovesa a uzly reprezentujícími infinitivy sloves plnovýznamových. Pro zachycení jednoho z dvojice modálních predikátů je do tektogramatického stromu vždy zkopírován uzel reprezentující vyjádřené plnovýznamové sloveso. V gramatému deontmod bude u každého uzlu vyplněna hodnota decl.

   Uzly reprezentující syntaktickou negaci infinitivů nevrátit budou zachyceny jako potomci uzlů reprezentujících tyto infinitivy.

   Srov. obr. 5.143.

Obrázek 5.141. Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem

Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem

Petr má dovolenou, takže může odpočívat a nepracovat.

Obrázek 5.142. Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem

Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem

Petr mohl a může nepřijít na koncert.

Obrázek 5.143. Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem

Souřadnost v modálních predikátech s negovaným plnovýznamovým slovesem

Karel může a chce získat a nevrátit knihu.

Podrobná pravidla o umístění uzlu syntaktické negace v tektogramatickém stromě viz 9.6.2 - "Základní pravidla o umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě".

5.9.1.1.3. Vrstvení modálních významů

Modální významy se v modálních predikátech mohou vrstvit na sebe. Vzniká kombinace:

 • modální sloveso + modální sloveso + infinitiv plnovýznamového slovesa.

  Příklady:

  Karel může chtít získat knihu.

V pořadí první modální sloveso je vždy reprezentováno samostatným uzlem s t-lematem infinitivu tohoto modálního slovesa. V gramatému deontické modality je u tohoto uzlu vyplněna hodnota decl (modální význam prvního modálního slovesa není reprezentován gramatémem, ale lexikálním významem uzlu daného modálního slovesa).

V pořadí druhé modální sloveso a infinitiv slovesa plnovýznamového jsou reprezentovány (pokud infinitiv plnovýznamového slovesa není negovaný) jediným uzlem s t-lematem infinitivu plnovýznamového slovesa. V gramatému deontické modality je zachycen modální význam, který nese toto druhé modální sloveso. Uzel reprezentující v pořadí druhé modální sloveso a infinitiv slovesa plnovýznamového má funktor PAT a je zachycen jako přímý potomek uzlu reprezentujícího první modální sloveso.

Příklady:

Petr může [deontmod=decl] <chtít> přijít.PAT [deontmod=vol] na koncert. obr. 5.144

Petr musí [deontmod=decl] <umět> kreslit.PAT [deontmod=fac].

Petr může [deontmod=decl] <nechtít> přijít.PAT [deontmod=vol] na koncert. obr. 5.145

Petr nemůže [deontmod=decl] <nechtít> přijít.PAT [deontmod=vol] na koncert. obr. 5.146

Musím [deontmod=decl] <dovést> začít.PAT [deontmod=fac] přestat.PAT kouřit.PAT

Výše popsaným způsobem nezachycujeme typ s negovaným infinitivem plnovýznamového slovesa:

 • (negované) modální sloveso + (negované) modální sloveso + negovaný infinitiv plnovýznamového slovesa.

  Příklady:

  Petr může chtít nepřijít na koncert.

  Petr nemůže chtít nepřijít na koncert. obr. 5.147

  Petr může nechtít nepřijít na koncert.

  Petr nemůže nechtít nepřijít na koncert. obr. 5.148

V případech s negovaným infinitivem plnovýznamového slovesa jsou obě modální slovesa i infinitiv slovesa plnovýznamového reprezentovány samostatnými uzly. V gramatému deontmod je u všech tří uzlů vyplněna hodnota decl. Uzel reprezentující v pořadí druhé modální sloveso má funktor PAT a je zachycen jako přímý potomek uzlu reprezentujícího první modální sloveso. Uzel reprezentující infinitiv slovesa plnovýznamového má též funktor PAT a závisí na uzlu reprezentujícím druhé modální sloveso:

Petr nemůže chtít.PAT nepřijít.PAT na koncert. obr. 5.147

Petr nemůže nechtít.PAT nepřijít.PAT na koncert. obr. 5.148

Obrázek 5.144. Kombinace modálních sloves

Kombinace modálních sloves

Petr může chtít přijít na koncert.

Obrázek 5.145. Kombinace modálních sloves

Kombinace modálních sloves

Petr může nechtít přijít na koncert.

Obrázek 5.146. Kombinace modálních sloves

Kombinace modálních sloves

Petr nemůže nechtít přijít na koncert.

Obrázek 5.147. Kombinace modálních sloves

Kombinace modálních sloves

Petr nemůže chtít nepřijít na koncert.

Obrázek 5.148. Kombinace modálních sloves

Kombinace modálních sloves

Petr nemůže nechtít nepřijít na koncert.

Podrobná pravidla o umístění uzlu syntaktické negace v tektogramatickém stromě viz 9.6.2 - "Základní pravidla o umístění rematizátorů v tektogramatickém stromě".

5.9.1.1.4. Bližší specifikace modálních významů

Modální význam může být blíže specifikován přímým rozvitím modálního slovesa (nikoli infinitivu plnovýznamového slovesa) nějakým adverbiálním výrazem. Například:

On vážně.ATT nemohl přijít. obr. 5.149

Zoufale.ATT chtěl reagovat.

Rozdíl mezi doplněním vztahujícím se pouze k modálnímu slovesu a doplněním vztahujícím se k celému modálnímu predikátu (Musí to udělat pečlivě.MANN) zachycujeme pomocí různých funktorů: uzel reprezentující doplnění vztahující se pouze k modálnímu slovesu má zpravidla funktor ATT, uzel reprezentující doplnění, které se vztahuje k celému modálnímu predikátu, má zpravidla funktor MANN. (Jsme si vědomi toho, že v některých případech však rozdíl tímto způsobem zachytit nelze.) Uzel reprezentující doplnění vztahující se pouze k modálnímu slovesu je (v případech zachycení modálního predikátu jedním uzlem) zachycen jako uzel závislý na uzlu pro celý modální predikát.

Obrázek 5.149. Rozvití modálního slovesa

Rozvití modálního slovesa

On vážně nemohl přijít.

5.9.1.1.5. Elipsa v modálních predikátech (hraniční případy modálních predikátů)

V 5.9.1.1.2 - "Souřadnost v modálních predikátech" jsme popsali elipsy v modálních predikátech způsobené souřadností. Elipsu (elipsu infinitivu plnovýznamového slovesa) lze však v modálních predikátech interpretovat i mimo konstrukce se souřadností.

Elipsa infinitivu plnovýznamového slovesa s významem "pohybu" v modálních predikátech. V PDT zachycujeme (pokud jde o modální konstrukce) chápeme jako eliptické pouze případy, kdy je vypuštěn infinitiv plnovýznamového slovesa s významem pohybu v modálních predikátech jako:

Kdo se bojí, <nesmí> {jít} do lesa. [deontmod=deb]

<Můžu> {jít/jet} do kina? [deontmod=poss]

<Musím> {jít/jet} domů. [deontmod=deb] obr. 5.150

Chtěli jet na Slovensko, ale také <chtěli> {jet} do Prahy. [deontmod=vol] obr. 5.151

Tyto konstrukce zachycujeme jako modální konstrukce s elipsou plnovýznamového slovesa (neuvažujeme tedy o lexikalizaci tohoto významu). Namísto elidovaného infinitivu plnovýznamového slovesa je do tektogramatického stromu doplněn nový uzel zpravidla s t-lematem #EmpVerb, nebo je zkopírován uzel reprezentující sloveso "pohybu" z kontextu.

Pozor! Uzel pro prázdné sloveso (t_lemma=#EmpVerb) je kvazikomplexní uzel (nodetype=qcomplex; viz 2.8 - "Uzly kvazikomplexní"), u kterého nejsou vyplňovány žádné gramatémy (tj. ani gramatém deontmod).

Obrázek 5.150. Modální predikát s elipsou plnovýznamového slovesa "pohybu"

Modální predikát s elipsou plnovýznamového slovesa pohybu

Musím domů.

Obrázek 5.151. Modální predikát s elipsou plnovýznamového slovesa "pohybu"

Modální predikát s elipsou plnovýznamového slovesa pohybu

Chtěli jet na Slovensko a také chtěli do Prahy.

Jako elipsu infinitivu plnovýznamového slovesa v modálním predikátu neinterpretujeme případy:

 • modální sloveso + jméno v akuzativu.

  Příklad: chtít hračku ( obr. 5.152).

 • modální sloveso + závislá klauze.

  Příklad: chtít, aby přišli.

V těchto případech zachycujeme modální slovesa samostatnými uzly. Uzel reprezentující jméno v akuzativu nebo efektivní kořen závislé klauze závisí na uzlu pro modální sloveso a má funktor PAT (srov. obr. 5.152).

Pozor! Souřadným spojením může dojít i ke zkombinování modálních predikátů, které zachycujeme jedním uzlem, a případů, které jako modální predikát nezachycujeme. V těchto případech postupujeme analogicky podle pokynů v 5.9.1.1.2 - "Souřadnost v modálních predikátech". Srov.:

 • Petr chtěl prosperovat, a aby se mu celkově dobře dařilo.

  V konstrukci zachytíme koordinaci modálního predikátu chtít prosperovat (zachyceného jedním uzlem s t-lematem prosperovat a s hodnotou vol v gramatému deontmod) a slovesa chtít (reprezentovaného nově vytvořeným (zkopírovaným) uzlem s t-lematem chtít). Závislá klauze aby se mu dobře dařilo bude reprezentována podstromem, jehož kořen s funktorem PAT (a t-lematem dařit_se) bude záviset na uzlu pro sloveso chtít. Srov. obr. 5.153.

Obrázek 5.152. Modální sloveso + jméno v akuzativu

Modální sloveso + jméno v akuzativu

Chci hračku.

Obrázek 5.153. Modální sloveso + závislá klauze

Modální sloveso + závislá klauze

Petr chtěl prosperovat, a aby se mu celkově dobře dařilo.

5.9.1.2. Fázové predikáty

Fázovým predikátem rozumíme víceslovný predikát složený z fázového slovesa, které ve větě vedle aktualizačních slovesných významů vyjadřuje fázi průběhu děje, a z infinitivu slovesa plnovýznamového, který nese hlavní lexikální význam celého spojení.

U jednotlivých fázových predikátů rozlišujeme:

 • fázové sloveso.

  K fázovým slovesům řadíme: začít, zahájit, přestat, skončit apod.

 • infinitiv plnovýznamového slovesa.

Pro zachycení fáze průběhu děje nebyly zavedeny žádné gramatémy. Fázové predikáty zachycujeme proto vždy pomocí dvou uzlů: uzlu reprezentujícího fázové sloveso a uzlu reprezentujícího infinitiv slovesa plnovýznamového. Uzel pro plnovýznamové sloveso má funktor PAT a závisí na uzlu pro fázové sloveso.

Příklad:

Začnu.PRED pracovat.PAT v pondělí. obr. 5.154

Obrázek 5.154. Fázový predikát

Fázový predikát

Začnu pracovat v pondělí.