5.12.1. Elipsa řídícího členu

Elipsa řídícího členu je takový případ elipsy, kdy v povrchové podobě věty není přítomen řídící člen těch závislých doplnění nebo klauzí, která ho ze své povahy (na tektogramatické rovině) vyžadují.

Nepřítomný řídící člen je v tektogramatickém stromě vždy doplněn.

Jedná se zejména o následující případy, které popisujeme dále v samostatných sekcích:

5.12.1.1. Elipsa řídícího slovesa

Neobsahuje-li klauze, kterou interpretujeme jako slovesnou (k tomu viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze") řídící sloveso, liší se zachycení elipsy řídícího slovesa klauze podle toho, zda se jedná o aktuální elipsu (viz 5.12.1.1.1 - "Aktuální elipsa řídícího slovesa"), nebo o elipsu gramatickou (viz 5.12.1.1.2 - "Gramatická elipsa řídícího slovesa").

5.12.1.1.1. Aktuální elipsa řídícího slovesa

V případech, ve kterých je jednoznačné a v kontextu snadno dohledatelné, jaké sloveso bylo v povrchové podobě věty vypuštěno (jde o případ aktuální elipsy), je na místo vypuštěného řídícího slovesa do tektogramatického stromu doplněn nový uzel, který je kopií uzlu reprezentujícího stejnou lexikální jednotku jako elidovaný člen.

Nově vytvořený, zkopírovaný uzel pro řídící sloveso má vždy vyplněný valenční rámec. Při doplňování nepřítomných závislých valenčních doplnění platí pravidla uvedená zde v 5.12.2 - "Elipsa závislého členu".

Srovnej:

 • (Jirka navštívil Marii.) Honza Jiřinu.

  = (Jirka navštívil Marii.) Honza navštívil Jiřinu.

  V druhé větě je aktuálně elidováno řídící sloveso navštívit (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného slovesa zkopírován uzel reprezentující vyjádřené sloveso navštívit z předcházející věty (z předcházejícího tektogramatického stromu). Srov. obr. 5.199.

Další příklad:

Jirka prozradil, že on navštívil Marii a Honza {navštívit} Jiřinu. obr. 5.200

Negace. Pozor na negaci kopírovaného a zkopírovaného uzlu. Uzel pro syntaktickou negaci (t_lemma=#Neg; viz 5.13 - "Modalita a negace") se nekopíruje, ale pod zkopírovaný uzel se doplní, nebo nedoplní nově vytvořený uzel pro syntaktickou negaci podle významu predikátu. Srov.:

 • Pavel nepřinesl nic, Hanka čokoládu.

  = Pavel nepřinesl nic, Hanka přinesla čokoládu.

  V druhé klauzi je aktuálně elidováno řídící sloveso přinést (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného slovesa zkopírován uzel reprezentující vyjádřené sloveso přinést z předcházející klauze (z předcházejícího podstromu). Uzel reprezentující syntaktickou negaci nebude pod zkopírovaný uzel doplněn.

 • V sobotu pracovali všichni, ale v neděli nikdo.

  = V sobotu pracovali všichni, ale v neděli nepracoval nikdo.

  V druhé klauzi je aktuálně elidováno řídící sloveso nepracovat (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného slovesa zkopírován uzel reprezentující vyjádřené sloveso pracovat z předcházející klauze (z předcházejícího podstromu). Pod zkopírovaný uzel bude doplněn uzel reprezentující syntaktickou negaci.

Aktuální elipsa víceslovného predikátu. Je-li aktuálně elidován víceslovný predikát (viz 5.9 - "Víceslovné predikáty"), který zachycujeme pomocí dvou uzlů, jsou na pozici elidovaného členu zkopírovány vždy oba uzly reprezentující víceslovný predikát. Platí tedy:

 • je-li aktuálně elidován slovesný frazém (viz 5.8.2 - "Slovesná frazeologická spojení"), je do tektogramatického stromu na tuto elidovanou pozici zkopírován jak uzel reprezentující řídící část slovesného frazému, tak uzel reprezentující závislou část slovesného frazému (s funktorem DPHR). Například:

  • (Jirkovi běhá mráz po zádech.) Honzovi také.

   = (Jirkovi běhá mráz po zádech.) Honzovi také běhá mráz po zádech.

   V druhé větě je aktuálně elidován řídící slovesný frazém běhá mráz po zádech (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného slovesného frazému zkopírován uzel reprezentující řídící sloveso běhat i uzel reprezentující závislou část frazému mráz po zádech (který má funktor DPHR).

 • je-li aktuálně elidován složený predikát (viz 5.9.3 - "Složené predikáty"), je do tektogramatického stromu na tuto elidovanou pozici zkopírován jak uzel reprezentující slovesnou část složeného predikátu, tak uzel reprezentující jmennou část složeného predikátu (s funktorem CPHR). Například:

  • (Jirka má zájem studovat.) Honza také.

   = (Jirka má zájem studovat.) Honza také zájem studovat.

   V druhé větě je aktuálně elidován řídící složený predikát mít zájem (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného složeného predikátu zkopírován uzel reprezentující řídící sloveso mít i uzel reprezentující jmennou část složeného predikátu plán (který má funktor CPHR).

 • je-li aktuálně elidován verbonominální predikát (viz 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)"), je do tektogramatického stromu na tuto elidovanou pozici zkopírován jak uzel reprezentující sponové sloveso být, tak uzel reprezentující neslovesnou část verbonominálního predikátu (s funktorem PAT). Například:

  • (Jirka je veselý.) Honza také.

   = (Jirka je veselý.) Honza je také veselý.

   V druhé větě je aktuálně elidován řídící verbonominální predikát být veselý (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného verbonominálního predikátu zkopírován uzel reprezentující sponové sloveso být i uzel reprezentující neslovesnou část verbonominálního predikátu veselý (který má funktor PAT).

  Pozor! Pouze ve výjimečných případech (v konstrukcích se srovnáním) není neslovesná část verbonominálního predikátu zkopírována, ale je nahrazena nově vytvořeným uzlem se zástupným t-lematem #Some (více viz 7.4 - "Konstrukce s významem "srovnání"").

  Pozor! Vzhledem k tomu, že predikát jako být veselý a šťastný zachycujeme jako jeden verbonominální predikát s koordinací neslovesných částí, je v případě aktuální elipsy takového verbonominálního predikátu třeba zkopírovat všechny uzly: uzel reprezentující sponové sloveso být, uzel představující kořen koordinační struktury i uzly reprezentující koordinované neslovesné části.

 • je-li aktuálně elidován modální predikát, který zachycujeme jako dva uzly (viz 5.9.1.1 - "Modální predikáty"), je do tektogramatického stromu na tuto elidovanou pozici zkopírován jak uzel reprezentující modální sloveso, tak uzel reprezentující infinitiv plnovýznamového slovesa (s funktorem PAT). Například:

  • (Jirka nemůže nepřijít) Honza také.

   = (Jirka nemůže nepřijít) Honza také nemůže nepřijít.

   V druhé větě je aktuálně elidován řídící modální predikát nemůže nepřijít (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného modálního predikátu zkopírován uzel reprezentující modální sloveso moci i uzel reprezentující infinitiv plnovýznamového slovesa přijít (který má funktor PAT).

   Více k zachycování modálních predikátů viz 5.9.1.1 - "Modální predikáty".

!!! Pravidla o kopírování všech uzlů reprezentujících víceslovný predikát nebyla zavedena pro fázové predikáty a pro predikáty kvazifázové a kvazimodální. V těchto případech je při aktuální elipse (pokud takový případ nastal) zkopírována jen řídící část a závislá část predikátu je zachycena podle pravidel uvedených v 5.12.2 - "Elipsa závislého členu".

Aktuální elipsa plnovýznamového slovesa k slovesu modálnímu nebo pomocnému. K případům aktuální elipsy řídícího slovesa přiřazujeme i případy elipsy plnovýznamového slovesa k slovesu pomocnému, nebo modálnímu (kdy celý predikát reprezentujeme jedním uzlem). Srov.:

 • (Budeš se učit?) Budu.

  = (Budeš se učit?) Budu se učit.

  V druhé větě je aktuálně elidováno plnovýznamové sloveso učit se (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného slovesa zkopírován uzel reprezentující vyjádřené sloveso učit se z předcházející věty (z předcházejícího tektogramatického stromu). Celý predikát budu se učit reprezentujeme jedním (v tomto případě zkopírovaným) uzlem. Význam pomocného slovesa je zachycen hodnotami gramatémů (viz 4 - "Komplexní uzly a gramatémy"). Srov. obr. 5.201.

 • (Měl bys už cvičit?) Měl bych.

  = (Měl bys už cvičit?) Měl bych cvičit.

  V druhé větě je aktuálně elidováno plnovýznamové sloveso cvičit (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného slovesa zkopírován uzel reprezentující vyjádřené sloveso cvičit v předcházející větě (v předcházejícím tektogramatickém stromě). Celý predikát měl bych cvičit reprezentujeme jedním (v tomto případě zkopírovaným) uzlem. Významy pomocných a modálních sloves jsou zachyceny hodnotami gramatémů (viz 4 - "Komplexní uzly a gramatémy").

  Další příklad:

  (Musíš už jít?) <Musím> {jít}. obr. 5.202

Obrázek 5.199. Aktuální elipsa řídícího slovesa

Aktuální elipsa řídícího slovesa

(Jirka navštívil Marii.) Honza Jiřinu.

Obrázek 5.200. Aktuální elipsa řídícího slovesa

Aktuální elipsa řídícího slovesa

Jirka prozradil, že on navštívil Marii a Honza Jiřinu.

Obrázek 5.201. Aktuální elipsa řídícího slovesa

Aktuální elipsa řídícího slovesa

(Budeš se učit?) Budu.

Obrázek 5.202. Aktuální elipsa řídícího slovesa

Aktuální elipsa řídícího slovesa

(Musíš už jít?) Musím.

Pozor! Kopírujeme vždy jen uzel reprezentující řídící sloveso. Uzly reprezentující závislá doplnění tohoto slovesa se nekopírují, ale jejich elipsa se zachytí pomocí nově vytvořených uzlů se zástupnými t-lematy podle pravidel uvedených zde v 5.12.2 - "Elipsa závislého členu".

Elidované závislé doplnění elidovaného řídícího slovesa kopírujeme pouze v případě, jde-li zároveň o aktuální elipsu řídícího členu. Srov.:

 • (Petr opravuje auto.) Jirka také.

  = (Petr opravuje dědovo auto.) Jirka také opravuje auto.

  V druhé větě je aktuálně elidováno řídící sloveso opravovat (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného slovesa zkopírován uzel reprezentující vyjádřené sloveso opravovat v předcházející větě. Elidovaný patiens tohoto slovesa (auto) nebude zkopírován, ale bude zachycen nově vytvořeným uzlem se zástupným t-lematem #PersPron (který bude koreferenčním vztahem spojen s uzlem reprezentujícím vyjádřený patiens v předcházející větě).

 • (Petr opravuje dědovo auto.) Jirka otcovo.

  = (Petr opravuje dědovo auto.) Jirka opravuje otcovo auto.

  V druhé větě je aktuálně elidováno řídící sloveso opravovat (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného slovesa zkopírován uzel reprezentující vyjádřené sloveso opravovat v předcházející větě (v předcházejícím tektogramatickém stromě). Elidovaný patiens tohoto slovesa (auto) bude také zkopírován, protože je zároveň řídícím členem pro vyjádřené doplnění otcovo.

 • (Petr má plán studovat matematiku.) Jirka také.

  = (Petr má plán studovat matematiku.) Jirka také plán studovat matematiku.

  V druhé větě je aktuálně elidován řídící složený predikát mít plán (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného složeného predikátu zkopírován uzel reprezentující řídící sloveso mít i uzel reprezentující jmennou část složeného predikátu plán (který má funktor CPHR). Elidovaný patiens jmenné části tohoto predikátu (studovat) nebude zkopírován, ale bude zachycen nově vytvořeným uzlem se zástupným t-lematem #PersPron (který bude koreferenčním vztahem spojen s uzlem reprezentujícím vyjádřený patiens v předcházející větě).

 • (Petr má plán studovat matematiku / v Brně.) Jirka fyziku / v Praze.

  = (Petr má plán studovat matematiku.) Jirka plán studovat fyziku / v Praze.

  V druhé větě je aktuálně elidován řídící složený predikát mít plán (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného složeného predikátu zkopírován uzel reprezentující řídící sloveso mít i uzel reprezentující jmennou část složeného predikátu plán (který má funktor CPHR). Elidovaný patiens jmenné části tohoto predikátu (studovat) bude také zkopírován, protože je zároveň řídícím členem pro vyjádřené doplnění fyzika / v Praze.

5.12.1.1.2. Gramatická elipsa řídícího slovesa

Jako gramatickou elipsu řídícího slovesa hodnotíme všechny případy, kdy v klauzi, kterou interpretujeme jako slovesnou (viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze"), není řídící sloveso vyjádřeno a nejedná se přitom o aktuální elipsu řídícího slovesa, tj. sloveso nelze doplnit z kontextu (jde o konstrukce s tzv. prázdným slovesem; viz 5.4.1 - "Slovesné klauze").

V případě gramatické elipsy řídícího slovesa je na tuto pozici do tektogramatického stromu doplněn nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #EmpVerb (uzel pro prázdné sloveso). Srov.:

 • Nač {#EmpVerb.PRED} ten spěch?

  Klauzi Nač ten spěch? interpretujeme jako slovesnou. Nejedná-li se o aktuální elipsu, bude na pozici nepřítomného řídícího predikátu doplněn uzel se zástupným t-lematem #EmpVerb. Srov. obr. 5.203.

Uzlu pro prázdné sloveso se nepřiřazuje (a tudíž se ani nevyplňuje) žádný valenční rámec. Pro uzly závislé na prázdném slovesu platí pravidla uvedená v 5.12.2 - "Elipsa závislého členu".

Další příklady:

Zeptal se: Nač {#EmpVerb.PAT} ten spěch? obr. 5.204

{#EmpVerb.PRED} Samozřejmě. obr. 5.205

Obrázek 5.203. Gramatická elipsa řídícího slovesa

Gramatická elipsa řídícího slovesa

Nač ten spěch?

Obrázek 5.204. Gramatická elipsa řídícího slovesa

Gramatická elipsa řídícího slovesa

Zeptal se: Nač ten spěch?

Obrázek 5.205. Gramatická elipsa řídícího slovesa

Gramatická elipsa řídícího slovesa

Samozřejmě.

Specifické případy gramatické elipsy řídícího slovesa. Uzel pro prázdné sloveso se dále doplňuje:

5.12.1.2. Elipsa řídícího substantiva

Pokud u doplnění, která mají na tektogramatické rovině adjektivní povahu (u syntaktických adjektiv), chybí v povrchové podobě věty jejich řídící člen (substantivum), je na tuto pozici do tektogramatického stromu vždy doplněn nový uzel, který tento řídící člen představuje. Anotace se liší podle toho, zda se jedná o aktuální elipsu (viz 5.12.1.2.1 - "Aktuální elipsa řídícího substantiva"); nebo o elipsu gramatickou (viz 5.12.1.2.2 - "Gramatická elipsa řídícího substantiva").

K rozhodování mezi syntaktickým (sémantickým) substantivem a syntaktickým (sémantickým) adjektivem viz 7.1 - "Rozhodování mezi substantivem a adjektivem".

O elipsu řídícího substantiva se nejedná, je-li adjektivum:

 • ve valenční pozici patientu nebo efektu, ve které je adjektivum ve vztahu shody s jiným valenčním doplněním (pozice patientu nebo efektu je tu analogická pozici nevalenčního doplňku):

  Příklady:

  Zůstal spokojený.PAT

  Pokládali ho za mrtvého.EFF

 • v pozici neslovesné části verbonominálního predikátu (viz 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)"):

  Příklad:

  To je hloupé.PAT

 • v pozici doplňku (COMPL; viz 5.10 - "Doplněk (dvojí závislost)").

  Příklad:

  Pavel spí jako zabitý.COMPL

K syntaktickým adjektivům v těchto pozicích se uzel pro řídící substantivum do tektogramatického stromu nedoplňuje.

Výjimka: Výjimkou jsou případy, kdy některá z výše uvedených pozic je realizována dvěma (a více) postupně se rozvíjejícími adjektivy. Pak je uzel reprezentující řídící substantivum do tektogramatického stromu doplněn. Například:

 • Jediné možné je konsensuální řešení.

  = Jediné možné řešení je konsensuální řešení.

 • Olomoucká kolekce grafiky je třetí největší u nás.

  = Olomoucká kolekce grafiky je třetí největší kolekce u nás.

 • Olomoucká kolekce grafiky zůstane třetí největší u nás.

  = Olomoucká kolekce grafiky zůstane třetí největší kolekcí u nás.

5.12.1.2.1. Aktuální elipsa řídícího substantiva

V případech, ve kterých je jednoznačné a v kontextu snadno dohledatelné, jaké substantivum bylo v povrchové podobě věty vypuštěno (jde o případ aktuální elipsy), je na místo vypuštěného řídícího substantiva do tektogramatického stromu doplněn nový uzel, který je kopií uzlu reprezentujícího stejnou lexikální jednotku jako elidovaný člen.

Srovnej:

 • Modré pantofle jsou maminky, zelené jsou bratrovy.

  = Modré pantofle jsou maminky, zelené pantofle jsou bratrovy.

  V klauzi je aktuálně elidováno řídící substantivum pantofle k vyjádřenému adjektivu zelený (neopakuje se z předcházejícího kontextu). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného substantiva zkopírován uzel reprezentující vyjádřené substantivum pantofle z předcházejícího textu (z předcházejícího podstromu). Srov. obr. 5.206.

Další příklad:

nejlepší {student} ze studentů obr. 5.207

Obrázek 5.206. Aktuální elipsa řídícího substantiva

Aktuální elipsa řídícího substantiva

Modré pantofle jsou maminky, zelené bratrovy.

Obrázek 5.207. Aktuální elipsa řídícího substantiva

Aktuální elipsa řídícího substantiva

nejlepší ze studentů

Aktuální elipsa řídícího substantiva u členských souřadných spojení. Elipsu řídícího substantiva k syntaktickému adjektivu zachycujeme také v případech aktuální elipsy u souřadnosti členské (viz 5.6.1.2 - "Souřadnost členská, větná a smíšená"). Jedná se o taková souřadná spojení, kdy hovoříme o dvou a více kvalitativně odlišných entitách, přičemž tyto entity v souřadném spojení pojmenujeme pouze jednou.

Jako elipsu však chápeme jen zjevné případy, ve kterých je obsahově zcela jasné, že se nejedná o rozvíjení jedné entity, ale o dvě nebo několik kvalitativně odlišných entit. V takovém případě je na místo (v povrchové podobě věty nepřítomného) pojmenování entity doplněn nový uzel, který je kopií uzlu reprezentujícího povrchově realizované pojmenování entity. Srov.:

 • modrý a červený inkoust

  = modrý inkoust a červený inkoust.

  V souřadném spojení je aktuálně elidováno řídící substantivum inkoust k vyjádřenému adjektivu modrý (jde o dva kvalitativně odlišné předměty, nikoli o jediný předmět). V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto elidovaného substantiva zkopírován uzel reprezentující vyjádřené substantivum inkoust.

Stejně postupujeme i tehdy, je-li rozvíjené substantivum v plurálu, tedy:

 • modré a červené inkousty

  = modré inkousty a červené inkousty.

Další příklady:

červené {víno} a bílé víno obr. 5.208

střední {Evropa} a východní Evropa

ministerstva práce a sociálních věcí a {ministerstvo} zdravotnictví

Tam, kde není sémantika jednoznačná, dáváme přednost jednodušší struktuře: souřadné spojení je zachyceno, jako by se jednalo o jednu entitu, koordinace adjektiv závisí na uzlu reprezentujícím vyjádřené substantivum; například:

staří a nemocní lidé obr. 5.209

obchody s dámskou {konfekce} a pánskou konfekcí

Obrázek 5.208. Aktuální elipsa řídícího substantiva u členských souřadných spojení

Aktuální elipsa řídícího substantiva u členských souřadných spojení

Koupil červené a bílé víno.

Obrázek 5.209. Členské souřadné spojení, ve kterém je dána přednost jednodušší struktuře

Členské souřadné spojení, ve kterém je dána přednost jednodušší struktuře

staří a nemocní lidé

5.12.1.2.2. Gramatická elipsa řídícího substantiva

Nelze-li chybějící řídící člen syntaktických adjektiv jednoznačně určit v kontextu (jde o případ gramatické elipsy), je elipsa zachycena pomocí nově vytvořeného uzlu se zástupným t-lematem #EmpNoun. Srov.:

 • Přišli jen {#EmpNoun.ACT} mladší.

  V klauzi není vyjádřeno řídící substantivum k vyjádřenému adjektivu mladší. V tektogramatickém stromě bude na pozici tohoto substantiva (pokud se nejedná o aktuální elipsu) doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #EmpNoun. Srov. obr. 5.210.

Další příklad:

Uvolněte místa {#EmpNoun.ACT} starším.

Obrázek 5.210. Gramatická elipsa řídícího substantiva

Gramatická elipsa řídícího substantiva

Přišli jen mladší.

5.12.1.3. Elipsa řídící klauze

Pokud u klauze, kterou interpretujeme jako závislou (viz k tomu 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze" a 5.5 - "Závislé slovesné klauze"), není v povrchové podobě věty vyjádřena klauze řídící, je na tuto pozici do tektogramatického stromu vždy doplněn nový uzel, který tuto řídící klauzi reprezentuje. Anotace se liší podle toho, zda se jedná o aktuální elipsu, nebo o elipsu gramatickou, a podle toho, zda je závislá klauze vztažná, nebo obsahová či adverbiální.

Pozor! Za elipsu řídící klauze považujeme i případy osamostatněné závislé klauze.

K obsahovým, adverbiálním a vztažným klauzím viz 5.5 - "Závislé slovesné klauze".

Elipsa řídící klauze k závislé klauzi obsahové a adverbiální. Elipsu řídící klauze k závislé klauzi obsahové a adverbiální zachycujeme obdobně jako elipsu řídícího slovesa. Na místo řídícího uzlu závislé klauze je doplněn nový uzel podle pravidel v 5.12.1.1 - "Elipsa řídícího slovesa" (uzel je buď kopií uzlu slovesa z předcházejícího nebo následujícího kontextu, nebo nejde-li o případ aktuální elipsy, má doplněný uzel t-lema #EmpVerb). Efektivní kořen závislé klauze dostane příslušný funktor podle významu podřadicí spojky.

Srovnej:

 • Co {#EmpVerb.PRED} <když> narazí.COND na padělek?

  K závislé klauzi podmínkové je v konstrukci elidována její klauze řídící. Na pozici řídícího uzlu efektivního kořene závislé klauze bude proto doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #EmpVerb.

Další příklady:

(Neodešla.)

{odejít.PRED} <Protože> by to nestihla.CAUS obr. 5.211

(Nebudu se s tebou o tom bavit.)

{bavit.PRED} Aspoň <pokud> budeš.COND takový.

A co {stát_se.PRED} <kdyby> Maastricht v neděli neprošel.COND? (Evropa s úlevou vítá výsledek galského referenda, pro samé ulehčení si však zapomíná zodpovědět důležitou otázku. Co by se stalo, kdyby ve Francii Maastricht neprošel?)

Elipsa řídící klauze k závislé klauzi vztažné. Elipsu řídící klauze k závislé klauzi vztažné zachycujeme obdobně jako elipsu řídícího substantiva. Na místo řídícího uzlu závislé klauze (respektive jejího efektivního kořene) je doplněn nový uzel podle pravidel v 5.12.1.2 - "Elipsa řídícího substantiva" (uzel je buď kopií uzlu substantiva z předcházejícího, případně následujícího kontextu klauze, nebo nejde-li o případ aktuální elipsy, má doplněný uzel t-lema #EmpNoun). Efektivní kořen závislé klauze dostane funktor RSTR.

Příklad:

(Čtu všechny knihy).

{kniha.DENOM} Které jsou.RSTR dobrodružné. obr. 5.212

Pozor! Elipsa řídícího členu k závislé klauzi vztažné může být spojena s elipsou řídícího slovesa (klauze). Pak je do tektogramatického stromu doplněn jak uzel pro řídící substantivum, tak uzel pro řídící sloveso. Srov.:

 • Přijde o možnost získávat nesrovnatelně vyšší úroky, než jakými jsou úročeny srovnatelné vklady ostatních klientů.

  = Přijde o možnost získávat nesrovnatelně vyšší úroky, než jsou úroky, jakými jsou úročeny srovnatelné vklady ostatních klientů.

  Do konstrukce bude doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #EmpVerb pro řídící sloveso závislé srovnávané klauze (functor=CPR); nejedná se o aktuální elipsu. Zároveň bude zkopírován uzel pro vyjádřené substantivum úroky na pozici řídícího substantiva závislé vztažné klauze. Zkopírovaný uzel dostane funktor ACT a bude záviset na doplněném uzlu pro prázdné sloveso.

Obrázek 5.211. Elipsa řídící klauze k závislé klauzi adverbiální

Elipsa řídící klauze k závislé klauzi adverbiální

(Neodešla.) Protože by to nestihla.

Obrázek 5.212. Elipsa řídící klauze k závislé klauzi vztažné

Elipsa řídící klauze k závislé klauzi vztažné

(Čtu všechny knihy). Které jsou dobrodružné.

5.12.1.4. Elipsa řídícího členu při zachycování významové struktury některých konstrukcí

Při zachycování některých složitějších konstrukcí interpretujeme v hloubkové struktuře těchto konstrukcí doplnění, které v povrchové podobě věty mohou, ale nemusí být realizována, do tektogramatického stromu jsou však vždy doplněna z důvodu úplného zachycení významové struktury věty (případ gramatické elipsy). Nejsou-li tedy tato doplnění v povrchové podobě věty přítomna, nahrazujeme je v tektogramatickém stromě nově vytvořenými uzly se zástupnými t-lematy. Jedná se o následující případy, které jsou blíže popsány v příslušných sekcích o jednotlivých konstrukcích:

K těmto případům elipsy volně přiřazujeme:

 • doplňování uzlu se zástupným t-lematem #Forn při zachycování cizojazyčných frází (více viz 7.9 - "Cizojazyčné výrazy").

 • doplňování uzlu se zástupným t-lematem #Separ při zachycování souřadných spojení (více viz 5.6 - "Souřadnost").