7.3. Přímá řeč

Přímou řečí rozumíme citované mluvené nebo psané projevy, které nejsou do konstrukcí formálně zapojeny. Cituje se celá primární výpověď včetně časů a gramatických osob. Přímou řečí rozumíme všechny citované výpovědi bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou graficky označeny.

Kořen podstromu reprezentujícího přímou řeč má v atributu is_dsp_root vyplněnou hodnotu 1, a to i tehdy, není-li přímá řeč graficky označena (viz 7.1 - "Hodnoty atributu is_dsp_root").

Tabulka 7.1. Hodnoty atributu is_dsp_root

1

uzel je kořenem podstromu reprezentujícího přímou řeč

0

uzel není kořenem podstromu reprezentujícího přímou řeč

Není-li v atributu is_dsp_root žádná hodnota vyplněna, předpokládá se hodnota 0.

Pozor! Atribut is_dsp_root se vyplňuje u kořene podstromu přímé řeči, nikoli u efektivních kořenů. Tedy v tektogramatickém stromu reprezentujícím větu: Řekl: Jdi a už se nevracej. bude atribut is_dsp_root vyplněn hodnotou 1 u kořene koordinační struktury, tj. u uzlu pro spojku a.

Kořen podstromu reprezentujícího přímou řeč má i vlastní hodnotu v atributu sentmod (viz 4.7 - "Atribut sentmod").

Uzly reprezentující výrazy, které jsou součástí graficky označené přímé řeči, mají v atributu quot/type hodnotu dsp (viz 7.19.1 - "Text v uvozovkách").

Základní pravidla anotace přímé řeči se liší podle tohoto, zda přímá řeč stojí samostatně, nebo je zapojena do jiné konstrukce uvozovací klauzí:

V následujících sekcích popisujeme podrobněji zachycování konstrukcí s uvozenou přímou řečí. Popis lišíme podle toho, zda přímá řeč je doplněním nějakého slova v uvozovací klauzi (7.3.1 - "Přímá řeč jako doplnění uvozovací klauze"), nebo jím není (7.3.2 - "Přímá řeč není doplněním uvozovací klauze").

V poslední sekci (7.3.3 - "Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím") jsou popsány hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím.