8.3.1. Typy textové koreference

V rámci textové koreference rozlišujeme tři základní typy odkazování:

8.3.1.1. Explicitní koreferovaný člen

O explicitním koreferovaném členu hovoříme v případech, kdy lze za koreferovaný člen zájmena označit konkrétní podstrom nebo list tektogramatického stromu dané věty nebo některé z vět okolních.

Srovnej:

 • Dobiaš skoro všechno dělá s námi, jeho pověstná impulzivnost se přenáší i na nás, a to je dobře.

  Dobiaš skoro všechno dělá s námi, jeho pověstná impulzivnost se přenáší i na nás, a to je dobře.

  Koreferovaným členem zájmena jeho (t_lemma=#PersPron) je výraz Dobiaš (list stromu). Koreferovaným členem zájmena to je celá klauze jeho pověstná impulzivnost se přenáší i na nás (podstrom). Srov. obr. 8.89.

Explicitní koreferovaný člen je zachycen pomocí atributu coref_text.rf, ve kterém jsou uvedeny identifikátory cílových uzlů (viz 8.1 - "Zachycení koreference v tektogramatických stromech").

Podle možností odkazovat k různým částem tektogramatického stromu se setkáváme s následujícími případy explicitního koreferovaného členu (viz i 8.1 - "Zachycení koreference v tektogramatických stromech"):

 • koreferovaným členem je list tektogramatického stromu. Srov.:

  • Myslíte, že rozhodnutí NATO, zda se {#PersPron} rozšíří, či nikoli, bude záviset na postoji Ruska?

   Koreferovaným členem elidovaného osobního zájmena pro subjekt, reprezentovaného uzlem t-lematem #PersPron, je list stromu, uzel pro slovo NATO. Srov. obr. 8.90.

 • koreferovaným členem je kořen podstromu.

  Za koreferovaný člen je označen řídící uzel podstromu ve třech případech:

  • koreferovaným členem je jen kořen podstromu (bez potomků);

  • koreferovaným členem je celý podstrom;

  • koreferovaným členem je kořen podstromu a pouze některé potomky tohoto řídícího uzlu (nikoli celý podstrom).

  Jsme si vědomi sémantických posunů, které tímto mohou vzniknout, a přistupujeme k tomuto řešení z důvodu nedostatku adekvátnějších prostředků.

  Srovnej příklady:

  • Ale je něco jiného, když je někdo podnikatel a pak jde do politiky, anebo jestli někoho politické změny vynesou na špičku a on toho pak využívá k hospodářské činnosti a zastává vysoké funkce ve velkých firmách.

   Koreferovaným členem zájmena toho je závislá klauze jestli někoho politické změny vynesou na špičku. Za koreferovaný člen je označen efektivní kořen této závislé klauze, uzel pro sloveso vynést. Srov. obr. 8.91.

  • Generál připravuje nařízení, podle něhož se na něj budou moci obrátit všichni, kterým se děje bezpráví; hodlá tím předejít nedorozuměním.

   Koreferovaným členem zájmena tím je celá věta Generál připravuje nařízení, podle něhož se na něj budou moci obrátit všichni, kterým se děje bezpráví. Za koreferovaný člen je označen efektivní kořen této věty, uzel pro sloveso připravovat. Srov. obr. 8.92.

 • koreferovaným členem jsou dva uzly tektogramatického stromu. Srov.:

  • Marie vzala Vlastu do divadla, kde na ně čekal Marek.

   Koreferovaným členem osobního zájmena na ně (reprezentovaného v tektogramatickém stromě uzlem s t-lematem #PersPron) jsou dva uzly (Marie, Vlasta), ke kterým je nutno odkázat jednotlivě. Srov. obr. 8.93.

  Jde o prozatímní technické řešení, které je obvyklé také v konstrukcích s hypotaktickými koordinacemi typu tatínek s maminkou, viz 8.5.2.1 - "Odkazování k doplnění s funktorem ID".

Obrázek 8.89. Explicitní koreferovaný člen

Explicitní koreferovaný člen

Dobiaš skoro všechno dělá s námi, jeho pověstná impulzivnost se přenáší i na nás, a to je dobře.

Obrázek 8.90. Explicitní koreferovaný člen

Explicitní koreferovaný člen

Myslíte, že rozhodnutí NATO, zda se rozšíří, či nikoli, bude záviset na postoji Ruska?

Obrázek 8.91. Explicitní koreferovaný člen

Explicitní koreferovaný člen

Ale je něco jiného, když je někdo podnikatel a pak jde do politiky, anebo jestli někoho politické změny vynesou na špičku a on toho pak využívá k hospodářské činnosti a zastává vysoké funkce ve velkých firmách.

Obrázek 8.92. Explicitní koreferovaný člen

Explicitní koreferovaný člen

Generál připravuje nařízení, podle něhož se na něj budou moci obrátit všichni, kterým se děje bezpráví, hodlá tím předejít nedorozuměním.

Obrázek 8.93. Explicitní koreferovaný člen

Explicitní koreferovaný člen

Marie vzala Vlastu do divadla, kde na ně čekal Marek.

8.3.1.2. Odkazování k segmentu

O odkazování k segmentu hovoříme v případech, kdy zájmeno odkazuje k většímu úseku textu.

Odkazování k segmentu je zachyceno pomocí atributu coref_special, ve kterém je vyplněna hodnota segm.

Jedná se o tyto případy:

 • koreferovaným členem jsou dvě a více konkrétních vět. Jde zejména o prostý výčet jednotlivostí, soubor za sebou jdoucích vět. Neodkazujeme zvlášť ke každé z nich, ale ke všem dohromady jako celku. Srov.:

  • Rozprava o podobě reformy veřejných financí bude zahájena ve středu. Všechna jednání proběhnou za zavřenými dveřmi. Lidovým novinám to sdělil včera ministr financí.

   Zájmeno to v poslední klauzi odkazuje k oběma předcházejícím větám. V atributu coref_special bude u uzlu pro zájmeno to vyplněna hodnota segm.

  Další příklad:

  Podle Kohla nelze zapomenout na to, že Německo přepadlo 22. června 1941 Sovětský svaz. Němci jménem Německa přivodili ruskému lidu nesmírné utrpení. Stejně tak nelze zapomenout, co Rusové později způsobili Němcům. Z toho [coref_special=segm] všeho si chceme vzít společné poučení.

 • koreferovaný člen není možno určit jako konkrétní uzel, ale lze jej inferencí vyvodit z úseku textu na základě kontextu. Srov.:

  • Předsedové a ekonomové družstev už jsou nachystaní na likvidaci dlužníků. Řekněme, že přijdou za vlastníkem 25 ha v družstvu. Každý ten hektar má hodnotu okolo 100 tisíc. Banka nabídne 10 tisíc za hektar a vlastníkovi nezbude nic jiného než to prodat, protože nazítří mu banka nabídne už třeba jen 8 tisíc. Chci tím říci, že nebude všechno v transformačním procesu úplně čisté.

   Zájmeno tím v poslední klauzi odkazuje k předcházejícímu úseku textu. V atributu coref_special bude u uzlu pro zájmeno tím vyplněna hodnota segm.

  Další příklad:

  Potentáti v bance koupí za deset, prodají si za patnáct. Ale povede to k rychlému přerodu. Zmizí výměry kolem 25 ha, přibude vlastníků kolem 500. Odhaduji, že do dvou let budou schopni splatit bance dluh a třetím rokem už budou dělat na sebe. A na práci najmou jen schopné lidi, bude to v jejich zájmu. Kdo to pochopil, má náskok. [coref_special=segm]

8.3.1.3. Exofora

U exofory poukazuje zájmeno k mimotextové situaci či skutečnostem.

Exoforické odkazování je zachyceno pomocí atributu coref_special, ve kterém je vyplněna hodnota exoph.

Srov.:

 • V období vrcholícího léta roku 1939 již málokdo v Evropě mohl uvěřit nadějeplným slovům britského ministerského předsedy Chamberlaina, proneseným z balkonu Buckinghamského paláce po návratu z Mnichova: Myslím, že je to mír na celou naši dobu.

  Zájmeno to v poslední klauzi odkazuje k mimotextové skutečnosti, k Mnichovské dohodě. V atributu coref_special bude u uzlu pro zájmeno to vyplněna hodnota exoph.