7.6.1. Význam "omezení"

Konstrukce s významem omezení (omezovací konstrukce) jsou takové konstrukce, které omezují platnost nějakého totalizujícího výrazu (každý, celý, všechen, nic, nikam apod.), nebo které uvádějí výjimku z nějakého stavu obvyklosti, normálnosti, pravidelnosti. Například:

Máme všechno až na to nejdůležitější. obr. 7.105

Nemám nikoho kromě tebe.

Vyjma soboty všechno probíhalo normálně.

Proto budou rovněž i výsledky obchodování zveřejňovány denně, kromě pondělí a neděle.

Efektivní kořen omezovací konstrukce dostane funktor RESTR a v tektogramatickém stromě závisí na uzlu pro totalizátor, nebo jiný výraz vyjadřující celkové množství, stav normálnosti, pravidelnosti, obvyklosti.

Zástupný totalizátor. Není-li v povrchové podobě věty totalizující výraz vyjádřen, je do tektogramatického stromu doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Total. Uzel se zástupným t-lematem #Total zastupuje jakýkoliv nepřítomný totalizátor kladný (všichni, všechno, každý, všude, vždycky) i záporný (nic, nikdo, žádný, nikam, nikdy). Doplněný uzel pro totalizátor má funktor, který odpovídá pozici, do které byl doplněn.

Další příklady:

Mimo tebe.RESTR nepřišel nikdo. obr. 7.103

Mimo datum.RESTR se píší {#Total.RSTR} řadové číslice slovy. obr. 7.104

Obrázek 7.103. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Mimo tebe nepřišel nikdo.

Obrázek 7.104. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Mimo datum se píší řadové číslice slovy.

Konstrukce s významem omezení rozdělujme do tří skupin:

!!! Pravidla pro zachycování konstrukcí s významem omezení a výjimečného slučování vznikala postupně během anotace. Před uzavírkou anotací PDT 2.0 nebylo možné všechny anotované stromy zpětně podle finálních pravidel opravit. Lze se spolehnout na přiřazení funktoru RESTR, ale již ne na strukturu tektogramatického stromu. Efektivní kořen konstrukce s významem omezení nezávisí ve většině případů na uzlu pro totalizující výraz, ale přímo na řídícím slovese nadřazené klauze.

7.6.1.1. Konstrukce s významem omezení připojené pomocí předložek

Konstrukce s významem omezení bývají připojeny pomocí předložek:

kromě
mimo
vedle
vyjma
až na
s výjimkou

U omezovacích konstrukcí připojených pomocí předložky rozlišujeme:

 • omezení přímé.

  Efektivním kořenem omezovací konstrukce je uzel reprezentující řídící (syntaktické) substantivum předložkové skupiny.

 • omezení s elipsou slovesa.

  Efektivním kořenem omezovací konstrukce není uzel reprezentující řídící (syntaktické) substantivum předložkové skupiny, ale nově doplněný uzel pro sloveso.

 • omezení připojené výrazem "kromě/vedle/mimo toho, že".

Přímé omezení. Uzel reprezentující řídící (syntaktické) substantivum předložkové skupiny je efektivním kořenem omezovací konstrukce tehdy, je-li toto substantivum v tom pádě, který předložka vyžaduje. (Odkaz na předložku je uložen v atributu a/aux.rf u uzlu řídícího substantiva.)

Po předložkách až na, s výjimkou je uzel reprezentující řídící substantivum předložkové skupiny vždy efektivním kořenem omezovací konstrukce. Substantiva po těchto předložkách jsou vždy v pádě, který tato předložka vyžaduje. Například:

Máme všechno až na to.RESTR nejdůležitější. obr. 7.105

Po předložkách kromě, mimo, vedle, vyjma je efektivním kořenem omezovací konstrukce uzel reprezentující řídící substantivum předložkové skupiny jen tehdy, je-li toto substantivum v tom pádě, který předložka vyžaduje; tedy: kromě+2, mimo+4(v textech nenoremně často též genitiv), vedle+2, vyjma+2. Například:

Kromě tohoto týdne.RESTR budu učit pravidelně. obr. 7.106

Kromě otevření.RESTR hranic nebyly vytvořeny žádné stimulující podmínky pro cestovní ruch. obr. 7.107

Kromě Jihočeské keramiky.RESTR nepatří {#Total.RSTR} tyto firmy mezi nejsilnější. obr. 7.108

Omezení s elipsou slovesa. Nově doplněný uzel pro sloveso je efektivním kořenem omezovací konstrukce tehdy, je-li řídící (syntaktické) substantivum předložkové skupiny v jiném pádě než v tom, který předložka vyžaduje, nebo následuje-li po předložce kromě, mimo, vedle nebo vyjma další předložková skupina. (Odkaz na předložku je uložen v atributu a/aux.rf u doplněného uzlu pro sloveso.)

Nově doplněný uzel je zpravidla kopií uzlu slovesa z klauze nadřazené (případně je doplněn uzel se zástupným t-lematem #EmpVerb). O negaci doplněného slovesa platí: je-li v nadřazené klauzi sloveso s negací, je nově doplněné sloveso bez negace a naopak. Srov.:

 • Kromě do Prahy chtěli jet všude.

  = Kromě toho, že nechtěli jet do Prahy, chtěli jet všude.

  Efektivním kořenem omezovací konstrukce bude nově vytvořený uzel pro sloveso, který bude kopií uzlu slovesa z klauze nadřazené. Na doplněný uzel pro sloveso se doplní uzel pro syntaktickou negaci (t_lemma=#Neg; functor=RHEM). Srov. obr. 7.109.

Důvodem pro doplňovaní uzlu pro sloveso je fakt, že přítomná pádová forma substantivní skupiny není určována předcházející předložkou; tedy pouze doplnění elidovaného slovesa umožňuje vyložit pádovou formu substantivní skupiny v omezovací konstrukci a též přiřadit substantivní skupině odpovídající funktor, který by jinak byl překryt funktorem RESTR.

Srovnej:

 • kromě Pavla; kromě Prahy; kromě ledna; mimo tebe; vedle historie

  Tyto předložkové skupiny jsou reprezentovány jedním uzlem s funktorem RESTR (přímé omezení).

 • kromě mamince; kromě do Prahy; mimo do Prahy; vyjma od tebe; vedle do Prahy

  Tato spojení chápeme jako konstrukce s elipsou slovesa, na kterém substantivní skupina následující po předložkách kromě, mimo, vedle nebo vyjma závisí (omezení s elipsou slovesa).

!!! Konstrukce, ve kterých by po předložce (kromě, mimo, vedle) následovala jiná forma než ta, kterou předložka vyžaduje, se však v PDT nevyskytly.

Omezení připojené výrazem "kromě/vedle/mimo toho, že". V omezovacích konstrukcích připojených výrazem "kromě/vedle/mimo toho, že" chápeme výraz "toho" jako odkazovací slovo (viz 5.5.3 - "Odkazovací slova") a funktor RESTR přiřazujeme efektivnímu kořenu závislé klauze. Například:

<Kromě toho, že> krásně zpívá.RESTR, neumí nic. obr. 7.110

Pozor! Ne každá konstrukce, ve které je přítomný totalizující výraz, nese význam omezení. V konstrukci může stát totalizátor, aniž by byl omezován. Konstrukce má potom význam výjimečného slučování. Srov.:

 • Kromě historie studovala všechno.

  = Studovala všechno, jenom nestudovala historii.

  Konstrukce má význam omezení.

 • Kromě historie studovala i všechno ostatní.

  = Studovala historii i všechno ostatní.

  Konstrukci má význam výjimečného slučování.

Klauze může být i homonymní, pokud jde o význam omezení, nebo výjimečného slučování. Homonymie konstrukcí je při anotaci (na základě kontextu) odstraněna. Srov.:

 • Kromě ní přišla celá parta.

  • = Celá parta přišla, jen ona nepřišla.

   Význam omezení.

  • = Přišla ona i celá parta.

   Význam výjimečného slučování.

Obrázek 7.105. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Máme všechno až na to nejdůležitější.

Obrázek 7.106. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Kromě tohoto týdne budu učit pravidelně.

Obrázek 7.107. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Kromě otevření hranic nebyly vytvořeny žádné stimulující podmínky pro cestovní ruch.

Obrázek 7.108. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Kromě Jihočeské keramiky nepatří tyto firmy mezi nejsilnější.

Obrázek 7.109. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Kromě do Prahy chtěli jet všude.

Obrázek 7.110. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Kromě toho, že krásně zpívá, neumí nic.

7.6.1.2. Konstrukce s významem omezení připojené pomocí spojovacích výrazů

Konstrukce s významem omezení bývají připojeny pomocí spojovacích výrazů:

než
nežli
leda
ledaže

Konstrukce s významem omezení připojené pomocí spojovacích výrazů interpretujeme vždy jako závislé slovesné klauze (viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze").

Není-li tedy v povrchové podobě věty v omezovací konstrukci připojené nějakým spojovacím výrazem přítomné řídící sloveso konstrukce, je do tektogramatického stromu na místo tohoto nepřítomného slovesa doplněn nový uzel. Nový uzel je zpravidla kopií uzlu slovesa z klauze nadřazené (případně je doplněn uzel se zástupným t-lematem #EmpVerb). O negaci doplněného slovesa platí: je-li v nadřazené klauzi sloveso s negací, je nově doplněné sloveso bez negace a naopak.

Příklady:

To nikde na světě není než {být.RESTR} u nás doma. obr. 7.111

Maminka nechodí {#Total.DIR3} než {chodit.RESTR} k sousedkám. obr. 7.112

Není možné se soustředit na nic jiného než {soustředit_se.RESTR} na vše přehlušující hluk. obr. 7.113

Nepovím {#Total.EFF}, leda by na to přišli.RESTR sami. obr. 7.114

Nikoho tam nepouštěj, leda by přišel.RESTR někdo z úřadu. obr. 7.115

Důvodem pro doplňování slovesa je fakt, že spojka nevyžaduje konkrétní vazbu, tedy pouze doplnění elidovaného slovesa umožňuje vyložit pádovou formu substantiv v omezovací konstrukci a též přiřadit nominálním skupinám odpovídající funktor, který by jinak byl překryt funktorem RESTR.

Význam "omezení" vs. význam "srovnání". Konstrukce s významem omezení se formálně (často i sémanticky) stýkají s jinými konstrukcemi připojenými stejnými spojovacími výrazy. Zejména některé omezovací konstrukce připojené spojkou než mají blízko ke konstrukcím s významem srovnání (viz 7.4 - "Konstrukce s významem "srovnání""). Konstrukce s výrazy jinak než, jindy než, jinde než, jiný než ap. jsou konstrukce, které (kromě ustálených frazeologických spojení, viz 7.6.1.3 - "Konstrukce s významem omezení typu "nezbývá než doufat"") zachycujeme jako konstrukce s významem srovnání. Jako omezení zachycujeme pouze konstrukce se skutečnými totalizátory: nikde než, nic než, nikam než. Konstrukce, ve kterých jsou oba typy výrazů zdvojené: nikam jinam, nikde jinde, nic jiného zachycujeme jako konstrukce s významem omezení. Srov.:

 • Nepůjdu nikam než do Prahy.

  V konstrukci je zachycen význam omezení. Srov. obr. 7.116.

 • Nepůjdu nikam jinam než do Prahy.

  V konstrukci je zachycen význam omezení. Srov. obr. 7.117.

 • Nepůjdu jinam než do Prahy.

  V konstrukci je zachycen význam srovnání.

Obrázek 7.111. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

To nikde na světě není než u nás doma.

Obrázek 7.112. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Maminka nechodí než k sousedkám.

Obrázek 7.113. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Není možné se soustředit na nic jiného než na vše přehlušující hluk.

Obrázek 7.114. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Nepovím, leda by na to přišli sami.

Obrázek 7.115. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Nikoho tam nepouštěj, leda by přišel někdo z úřadu.

Obrázek 7.116. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Nepůjdu nikam než do Prahy

Obrázek 7.117. Konstrukce s významem omezení

Konstrukce s významem omezení

Nepůjdu nikam jinam než do Prahy

7.6.1.3. Konstrukce s významem omezení typu "nezbývá než doufat"

Jako konstrukce s významem omezení jsou zachyceny též ustálené, frazeologické konstrukce:

 • nezbývá než + infinitiv,

 • nelze než + infinitiv,

 • další podobné konstrukce.

Příklady:

Nezbývá mi nic než doufat.RESTR obr. 7.118

Nelze {#Total.ACT} než věřit.RESTR obr. 7.119

Nezbývá mi jiný prostředek než použít.RESTR násilí. obr. 7.120

Nemohu nic než doufat.RESTR

Funktor RESTR zde má přímo uzel reprezentující infinitiv slovesa (do tektogramatického stromu není doplněna kopie uzlu slovesa z věty nadřazené - zbývat, lze apod.). Uzel pro vyjádřený infinitiv s funktorem RESTR závisí na totalizátoru nic (případně na jeho jiném synonymním vyjádření, například: jiná možnost, jiný prostředek, jiná věc). Není-li totalizátor v povrchové podobě věty vyjádřen, je do konstrukce doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Total.

Pozor! Za synonymní vyjádření totalizátoru nic považujeme pouze sémanticky vyprázdněná spojení. Ostatní konstrukce se spojením jiný než zachycujeme jako konstrukce s významem srovnání (viz 7.4 - "Konstrukce s významem "srovnání""). Srov.:

 • Nezbývá mi jiný prostředek než použít násilí.

  = Nezbývá mi nic než použít násilí.

  Spojení jiný prostředek je tu synonymní s totalizátorem nic, proto v konstrukci zachycujeme význam omezení. Srov. obr. 7.120.

 • Používám jiný prostředek/prášek na praní než Palmex.

  Spojení jiný prostředek tu není synonymní s totalizátorem nic; v konstrukci zachycujeme význam srovnání.

Pozor! Spojení nic+komparativ zachycujeme jako srovnání. Srov.:

 • Nenapadá mě nic logičtějšího než podat demisi.

  Efektivní kořen konstrukce připojené spojkou než má funktor CPR a závisí na uzlu reprezentujícím komparativ logičtější.

Obrázek 7.118. Konstrukce typu "nezbývá než doufat"

Konstrukce typu nezbývá než doufat

Nezbývá mi nic než doufat.

Obrázek 7.119. Konstrukce typu "nezbývá než doufat"

Konstrukce typu nezbývá než doufat

Nelze než věřit.

Obrázek 7.120. Konstrukce typu "nezbývá než doufat"

Konstrukce typu nezbývá než doufat

Nezbývá mi jiný prostředek než použít násilí.