7.11.2. Intervaly

Intervaly rozumíme konstrukce vyjadřující hranice (rozmezí, interval) nejen nějakého pevně uchopitelného časového, prostorového, číselného úseku, ale i taková spojení, která vymezují nějaký interval významový. Například:

od dvou do pěti let

od zeleniny po drogerii

Intervaly zachycujeme dvojím způsobem:

7.11.2.1. Časové intervaly zachycené pomocí časových funktorů

Pomocí závislých uzlů s příslušnými časovými funktory (zejména TSIN a TTILL, ale i TWHEN; viz 6.3 - "Časové funktory") a subfunktory (viz 6.13.1 - "Subfunktory") jsou zachyceny:

 • konstrukce s významem: "odkdy -dokdy".

  Příklady:

  Sněžilo od Vánoc.TSIN do Velikonoc.TTILL obr. 7.203

  Konalo se to od 9.TSIN do 10 hodin.TTILL obr. 7.204

  Výsledky byly stále stejné, počínaje 5. červnem.TSIN do 10. června.TTILL obr. 7.205

  Pracoval od rána.TSIN po tu chvíli.TTILL

  Pracoval na tom od 5. {června.TSIN} do 10. června.TTILL

 • konstrukce s významem "v době mezi".

  Příklady:

  Konalo se to mezi 5. {červnem.TWHEN [subfunctor=betw]} a 10. červnem.TWHEN [subfunctor=betw] obr. 7.206

  Stalo se to mezi pondělkem.TWHEN [subfunctor=betw] a středou.TWHEN [subfunctor=betw]

Obrázek 7.203. Časový interval zachycený pomocí časových funktorů

Časový interval zachycený pomocí časových funktorů

Sněžilo od Vánoc až do Velikonoc.

Obrázek 7.204. Časový interval zachycený pomocí časových funktorů

Časový interval zachycený pomocí časových funktorů

Konalo se to od 9 až do 10 hodin.

Obrázek 7.205. Časový interval zachycený pomocí časových funktorů

Časový interval zachycený pomocí časových funktorů

Výsledky byly stále stejné, počínaje 5. červnem až do 10. června.

Obrázek 7.206. Časový interval zachycený pomocí časových funktorů

Časový interval zachycený pomocí časových funktorů

Konalo se to mezi 5. a 10. červnem.

7.11.2.2. Prostorové intervaly zachycené pomocí funktorů místa

Pomocí závislých uzlů s příslušnými funktory místa (zejména DIR1 a DI3, ale i DIR2 a LOC; viz 6.4 - "Funktory místa") a subfunktory (viz 6.13.1 - "Subfunktory") jsou zachyceny:

 • konstrukce s významem "odkud - kudy - kam".

  Příklady

  Znám to od Aše.DIR1 přes Prahu.DIR2 po Brno.DIR3 obr. 7.207

  Cesta vedla od Aše.DIR1 přes Prahu.DIR2 do Brna.DIR3

 • konstrukce s významem "na území mezi".

  Příklad:

  Dálnice vede mezi Prahou.LOC [subfunctor=betw] a Brnem.LOC [subfunctor=betw] obr. 7.208

Obrázek 7.207. Prostorový interval zachycený pomocí funktorů místa

Prostorový interval zachycený pomocí funktorů místa

Znám to od Aše přes Prahu až po Brno.

Obrázek 7.208. Prostorový interval zachycený pomocí funktorů místa

Prostorový interval zachycený pomocí funktorů místa

Dálnice vede mezi Prahou a Brnem.

7.11.2.3. Intervaly zachycené jako souřadná struktura

Časové a prostorové intervaly, které nelze zachytit pomocí příslušných časových a místních funktorů, aniž by se přitom ztratil význam intervalu, a všechny ostatní konstrukce s významem intervalu (které nemají časový prostorový význam) jsou zachyceny jako souřadná struktura s funktorem OPER u kořene této struktury. Kořenem souřadné struktury je uzel reprezentující příslušný operátor (k operátorům viz 7.16.2 - "Operátory").

Uzly pro výrazy vymezující hranice intervalu (pro operandy) jsou terminálními členy souřadné struktury. V atributu is_member mají vyplněnou hodnotu 1. Uzly, které nejsou operandem matematické operace, nebo které nevymezují interval, mají v atributu is_member vyplněnou hodnotu 0 (viz i 5.4 - "Hodnoty atributu is_member").

Funktory operandů odpovídají pozici intervalu ve větě a jejich hodnoty jsou zpravidla u všech stejné.

Do okruhu konstrukcí s významem "interval" (které zachycujeme jako souřadnou strukturu) řadíme následující typy:

 • udání časového rozmezí, které nelze zachytit pomocí časových funktorů, aniž by se přitom ztratil význam intervalu.

  Tyto časové intervaly jsou vyjádřeny zejména pomlčkou nebo výrazem .

  Příklady:

  V období 1995 až 1999 jsem studoval na gymnáziu. obr. 7.209

  Konalo se to 4. - 9. června.

  zprávy (pondělí - pátek)

 • udání prostorového rozmezí, které nelze zachytit pomocí funktorů místa, aniž by se přitom ztratil význam intervalu.

  Tyto prostorové intervaly jsou vyjádřeny zejména pomlčkou nebo výrazem .

  Příklady:

  Na trase Praha - Brno došlo k nehodě. obr. 7.210

  Brno až Praha

 • udání kvantitativního rozmezí.

  Příklady:

  trest od tří do pěti let obr. 7.211

  Nájem se o dvě, tři stovky zvýší. obr. 7.212

  Přijedou na čtyři, pět, šest dní.

  Přinesl 5 až 10 knih.

  Přišlo tam 100 až 200 členů.

  od 10 do 20 žáků

  mezi 10 a 20 žáky

  10 - 20 žáků

  vklad na čtrnáct dnů až jeden rok

 • udání rozmezí s významem "škály".

  Příklady:

  Sledovali to všichni, od dětí přes mládež až po dospělé. obr. 7.213

  od hlavních bodů do nejmenších detailů

  od hlavních bodů přes příklady do nejmenších detailů

  od hlavních bodů po nejmenší detaily

  Mimoevropskou rytmiku najdeme v řadě skladeb počínaje úvodním Come talk to me přes Love to be loved až po závěrečný Secret word.

 • uvedení výčtu, ve kterém záleží na pořadí uváděných položek.

  Příklad:

  Firmy byly vybrány v pořadí: Metrostav, Konstruktiva a Telecom. obr. 7.214

Obrázek 7.209. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

V období 1995 až 1999 jsem studoval na gymnáziu.

Obrázek 7.210. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Na trase Praha - Brno došlo k nehodě.

Obrázek 7.211. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

trest od tří do pěti let

Obrázek 7.212. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Nájem se o dvě, tři stovky zvýší.

Obrázek 7.213. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Sledovali to všichni, od dětí přes mládež až po dospělé.

Obrázek 7.214. Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Interval zachycený jako souřadná struktura (OPER)

Firmy byly vybrány v pořadí: Metrostav, Konstruktiva a Telecom.