6.2.5. ORIG

Definice funktoru ORIG

Funktor ORIG (origin) je funktor pro takové doplnění (zpravidla aktant), které odpovídá kognitivní roli původu. V těch případech, ve kterých přiřazení funktoru podléhá pravidlům o posouvání aktantů, přiřazujeme funktor ORIG tehdy, má-li sloveso (substantivum, adjektivum) alespoň tři aktanty.

Pravidla o posouvání aktantů viz 5.2.1.4 - "Kritéria určování aktantů (princip posouvání)". Funktor ORIG je vymezen primárně sémanticky. V případech, ve kterých platí pravidla o posouvání aktantů, přiřazujeme funktor ORIG aktantu, který vyjadřuje-li kognitivní roli původu, pouze tehdy, má-li sloveso (substantivum, adjektivum) minimálně tři aktanty; má-li sloveso dva aktanty a druhý aktant vyjadřuje kognitivní roli původu, má tento aktant funktor PAT!

U substantiv, která neoznačují děj, má doplnění s významem původu (funktor ORIG) charakter volného doplnění. K tomu viz 5.2.3.2.3.2 - "Origo u substantiv".

Doplnění s funktorem ORIG vyjadřuje v širokém smyslu původ, a to zejména:

Formy. Aktant s funktorem ORIG je vymezen primárně sémanticky a jeho typickými formami jsou především předložkové pády, které se při derivaci nemění. Origo sloves, substantiv i adjektiv je proto v zásadě vyjadřováno stejnými formami. Základní formy doplnění s funktorem ORIG jsou:

6.2.5.1. Hraniční případy u funktoru ORIG

Hranice s funktorem DIR1. Sémanticky hraničí funktor ORIG zejména s funktorem DIR1 (viz 6.4.1 - "DIR1"). K této hranici viz 5.2.3.1.3.3 - "Hranice mezi origem a volným doplněním s funktorem DIR1". S funktorem DIR1 hraničí funktor ORIG též po slovesech vyjadřujících změnu z jednoho stavu do jiného. K této hranici viz 5.2.3.1.3.4 - "Hranice mezi aktanty s funktory PAT/ORIG a EFF a volnými doplněními s funktory DIR1 a DIR3".

Hranice s funktorem HER. Sémanticky hraničí funktor ORIG zejména s funktorem HER (viz 6.9.3 - "HER"). K této hranici viz 6.9.3.1 - "Hraniční případy u funktoru HER".