2.7. Komplexní uzly

nodetype = complex

Komplexní uzly jsou uzly reprezentující autosémantická slova (substantiva, adjektiva, slovesa, adverbia, také číslovky a zájmena). Autosémantická slova vyjadřují morfologické kategorie (na rozdíl od synsémantik, která jsou reprezentována uzly jiných typů). K tektogramatické reprezentaci autosémantických slov je vedle t-lematu a funktoru zapotřebí také gramatémů (jakožto tektogramatických korelátů morfologických kategorií, viz zvl. 4.5 - "Gramatémy"), popřípadě dalších atributů. Tím, že komplexním uzlům náležejí gramatémy, se tyto uzly odlišují od všech ostatních typů uzlů.

T-lematem komplexních uzlů, které reprezentují slovo přítomné v povrchové podobě věty, je zpravidla lexikální hodnota daného slova (reprezentovaná jako řetězec grafémů základní formy slova). Výjimkou jsou komplexní uzly reprezentující osobní nebo posesivní zájmena: jejich t-lematem je zástupné t-lema #PersPron (viz 3.4 - "Zástupná t-lemata").

Mezi komplexní uzly jsou dále řazeny nově vytvořené uzly, které jsou kopiemi uzlů reprezentujících povrchově vyjádřená slova (t-lema zkopírovaného uzlu se neliší od t-lemat uzlů nesoucích povrchově realizovaná slova), a nově vytvořené uzly se zástupným t-lematem #PersPron a se zástupným t-lematem #EmpNoun.

Nově vytvořený uzel s t-lematem #PersPron (t-lema nově vytvořeného uzlu a uzlu reprezentujícího povrchově přítomné zájmeno se neliší) vystupuje v pozici povrchově nerealizovaného (elidovaného) osobního zájmena (zpravidla plnícího funkci aktantu). Hodnotami gramatémů tohoto nově vytvořeného uzlu zachycujeme některé (z hlediska tektogramatické roviny relevantní) kategorie, které byly v povrchové podobě věty vyjádřeny slovesem, které však na tektogramatické rovině u slovesa zaznamenány nejsou (došlo by tak ke ztrátě této informace; jde hlavně o informaci o čísle a rodu).

Nově vytvořený uzel s t-lematem #EmpNoun vystupuje jako řídící uzel uzlu nesoucího nesubstantivizované adjektivum. V gramatémech tohoto nově vytvořeného uzlu je zachycena informace o některých kategoriích závislého adjektiva (jde o číslo a rod, viz 4.6.1.2 - "Určitá pronominální sémantická substantiva ukazovací"). Nově vytvořené uzly s jiným zástupným t-lematem než s t-lematy #PersPron nebo #EmpNoun patří mezi uzly kvazikomplexní (viz 2.8 - "Uzly kvazikomplexní").

Komplexní uzly jsou rozřazeny do čtyř základních skupin, tzv. sémantických slovních druhů, které jsou dále vnitřně strukturovány (viz 4.2 - "Sémantické slovní druhy"). Přináležitost komplexního uzlu k sémantickému slovnímu druhu je zaznamenána v atributu sempos (viz 4.3 - "Atributy nadřazené gramatémům"). Z příslušnosti uzlu k sémantickému slovnímu druhu vyplývá, které gramatémy jsou pro daný uzel relevantní (tj. hodnotou atributu sempos je jednoznačně vymezena množina gramatémů náležejících danému uzlu).

Komplexní uzel může být rozvíjen jak jiným komplexním uzlem, tak všemi ostatními typy uzlů s výjimkou technického kořene stromu (viz 2.1 - "Technický kořen tektogramatického stromu") a uzlů s funktorem FPHR (viz 2.5 - "Uzly reprezentující cizojazyčné výrazy"). Pořadí uzlů závisejících na komplexním uzlu se řídí pravidly pro hloubkový slovosled (viz 9.3 - "Výpovědní dynamičnost").