7.19.1. Text v uvozovkách

Do tektogramatických stromů se při zpracování textu v uvozovkách a mezi apostrofy použitými ve funkci uvozovek (dále jen "text v uvozovkách") doplňují dva typy informace:

Oba typy informace jsou uloženy v atributu quot, který je tvořen seznamem, jehož každý prvek je struktura s atributy quot/type a quot/set_id. Každému textu v uvozovkách, jehož je výraz reprezentovaný uzlem součástí (výraz může být součástí více textů v uvozovkách), odpovídá v atributu quot u tohoto uzlu jeden prvek seznamu.

Dosah uvozovek. Pro každý text v uvozovkách je zvolen jednoznačný identifikátor. Všechny uzly reprezentující výrazy příslušného textu v uvozovkách mají v atributu quot/set_id zapsán tento jednoznačný identifikátor. Jeden uzel může být členem žádné, jedné, případně i více takto vyznačených množin uzlů (vnořené uvozovky). Viz i 7.3 - "Hodnoty atributu quot/set_id".

Tabulka 7.3. Hodnoty atributu quot/set_id

libovolný řetězec

identifikátor jednoznačně označující množinu uzlů reprezentujících část textu v uvozovkách

Při anotaci dosahu uvozovek jsou zohledněny i následující skutečnosti:

Typ užití uvozovek. Informace o typu užití uvozovek je uvedena v atributu quot/type. Každý uzel reprezentující výraz, který je součástí textu v uvozovkách, má vedle atributu quot/set_id, který seskupuje množinu uzlů reprezentujících jeden text v uvozovkách, vyplněnou i některou z možných hodnot v atributu quot/type (možné hodnoty atributu quot/type viz 7.4 - "Hodnoty atributu quot/type"). Typ užití uvozovek se stanovuje pro celý text v uvozovkách. Platí proto, že uzly se stejným identifikátorem v atributu quot/set_id mají i stejnou hodnotu v atributu quot/type.

Tabulka 7.4. Hodnoty atributu quot/type

citation

uzel reprezentuje výraz, který je součástí citace označené uvozovkami

dsp

uzel reprezentuje výraz, který je součástí přímé řeči označené uvozovkami

meta

uzel reprezentuje výraz, který je součástí metajazykově užitého spojení označeného uvozovkami

title

uzel reprezentuje výraz, který je součástí vlastního jména nebo názvu označeného uvozovkami

other

uzel reprezentuje výraz, který je součástí textu v uvozovkách, a uvozovky tu nemají žádnou z výše uvedených funkcí

Jednotlivé typy užití uvozovek jsou dále popsány v dílčích sekcích.

!!! Prozatím jsou atributem quot/type rozlišeny čtyři typy užití uvozovek. Ve všech ostatních typech užití (ironie, metafora apod.) je v této fázi anotace přiřazena hodnota other.

7.19.1.1. Uvozovky označující přímou řeč a citaci

Označují-li uvozovky část textu, která je citována z nějakého mluveného nebo psaného projevu, nebo která reprodukuje něčí myšlenky, mají uzly reprezentující jednotlivé výrazy tohoto textu v uvozovkách v atributu quot/type vyplněnou hodnotu dsp nebo citation. Přitom platí, že:

 • hodnota dsp je vyplněna u uzlů reprezentujících výrazy takového textu v uvozovkách, který označuje ucelený citovaný projev, přímou řeč (vymezení přímé řeči viz 7.3 - "Přímá řeč"). Srov.:

  • "Vybrali si," komentoval ministr jejich počínaní, "to správné místo."

   Uvozovky označují přímou řeč. Všechny uzly reprezentující výrazy tohoto textu v uvozovkách budou mít v atributu quot/set_id stejný identifikátor a v atributu quot/type budou mít hodnotu dsp.

  Další příklady:

  "Máme několik set členů." [pro každý uzel platí: quot/type=dsp]

  Martina Hingisová: "Hráčky mě akceptovaly." [quot/type=dsp]

  Prý se zabarikádovali za formulí "Žádné zvýšení platů bez snížení nákladů" a nepředkládají žádné konkrétní návrhy. [quot/type=dsp]

  "Jsem zklamaný z toho, že jsme prohráli," byla první slova F.Musila. [quot/type=dsp]

  Na otázku reprezentativního nezávislého průzkumu v rámci Media projektu, "kterou televizi jste včera sledovali," uvedlo asi 68% televizi Nova. [quot/type=dsp]

  Vhodnost těch nemalých investic obhajuje slovy: "Velká část budov je ve velmi zanedbaném stavu." [quot/type=dsp]

  Povídka Opatrně jakoby připomínala Carverovu radu žáku Mc Inerymu: "Zkuste psát o tom, co ještě prožít." [quot/type=dsp]

  Uslyšel povzdech prodavače: "Není nad starou mechaniku." [quot/type=dsp]

  Pravidla zachycování přímé řeči (nejen graficky označené) viz 7.3 - "Přímá řeč".

 • hodnota citation je vyplněna u uzlů reprezentujících citaci. Citací rozumíme takový text v uvozovkách, který označuje citovaný projev, který je do konstrukce formálně zapojen. Citovaná výpověď není ucelená, cituje se zpravidla jen část výpovědi, i jedno slovo. Srov.:

  • Tisk citoval prezidentku ústavu, podle níž "je dnes nutné uvažovat o změně."

   Uvozovky označují (neucelenou) citaci, která je do klauze formálně zapojena. Všechny uzly reprezentující výrazy tohoto textu v uvozovkách budou mít v atributu quot/set_id stejný identifikátor a v atributu quot/type budou mít hodnotu citation.

  Další příklady:

  Dodal, že SRN se nechce s Japonskem "tlačit", nýbrž "podporovat". [pro každý uzel platí: quot/type=citation]

  Řekl, že "to není nutné." [quot/type=citation]

  Pro anotaci formálně zapojených citací nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla.

Hraniční případy mezi přímou řečí a citací. Problematické pro volbu mezi hodnotou dsp a citation jsou zejména ty případy textů v uvozovkách, ve kterých formálně nezapojená přímá řeč je v uvozovkách jen částečně:

 • v uvozovkách je řídící člen přímé řeči (zpravidla sloveso), ale některé výrazy, které jsou součástí (formálně nezapojené) přímé řeči, již nejsou v dosahu uvozovek.

  V takovém případě je u všech uzlů reprezentujících výrazy, které jsou v dosahu uvozovek, v atributu quot/type vyplněna hodnota dsp.

  Příklad:

  Při sporu o odvolání "nedošlo ke kompromisu", uvedl Vrabec. [quot/type=dsp]

 • řídící člen přímé řeči (zpravidla sloveso) není v dosahu uvozovek. V dosahu uvozovek jsou některé níže zanořené výrazy, které jsou součástí (formálně nezapojené) přímé řeči.

  V takovém případě je u všech uzlů reprezentujících výrazy, které jsou v dosahu uvozovek, v atributu quot/type vyplněna hodnota citation.

  Příklady:

  Opel pracuje "s velkým nasazením", řekl mluvčí. [quot/type=citation]

  Tato fáze přesáhne datum "stanovený jako den odchodu z ČSOB" , uvádí se tam. [quot/type=citation]

 • přímá řeč není vůbec graficky označena.

  V takovém případě není atribut quot/type vyplněn u žádného uzlu.

  Příklad:

  Hráčky mě akceptovaly, prohlásila Hingisová.

Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím. K hraničním případům (nejen graficky označených) přímých řečí a meta-užití viz 7.3.3 - "Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím".

7.19.1.2. Uvozovky označující meta-užití

Vyznačují-li uvozovky metajazykově užitý výraz (vymezení viz 7.8.3 - "Výrazy užité metajazykově"), mají uzly reprezentující jednotlivé výrazy tohoto textu v uvozovkách v atributu quot/type vyplněnou hodnotu meta. Srov.:

 • Za výchozí význam považuje "hák, hákovitý předmět".

  Uvozovky označují meta-užití. Všechny uzly reprezentující výrazy tohoto textu v uvozovkách budou mít v atributu quot/set_id stejný identifikátor a v atributu quot/type budou mít hodnotu meta.

Další příklady:

cedule s nápisem "Romy neobsluhujeme" [pro každý uzel platí: quot/type=meta]

Germanismus klika se užívá ve významu "štěstí" [quot/type=meta] a znamená také "držadlo k otvírání dveří". [quot/type=meta]

Potetovaná kůže znamená "Já jsem tady kápo". [quot/type=meta]

Billboard s nápisem "Vpřed" [quot/type=meta]

Jazýček vah se brzy ustálil na starých hodnotách označených "nezájem" [quot/type=meta] a "přehlížení". [quot/type=meta]

Hráčky se omezí na "ahoj". [quot/type=meta]

Slovo "šebah" [quot/type=meta] znamená původně "sedm". [quot/type=meta]

Vyznání "miluji tě" [quot/type=meta] i slovo "odchod" [quot/type=meta] lidé zprofanovali.

s významem "tleskat" [quot/type=meta]

Výrobky obsahující freony budou podle zákona zřetelně opatřeny textem "Výrobek obsahuje látky ničící ozónovou vrstvu Země." [quot/type=meta]

V přídavném jménu "český" [quot/type=meta] se vyskytují dvě písmena mající dominantní význam, a to "č" [quot/type=meta] a "s". [quot/type=meta]

"Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně" stojí rusky a německy na desce. [quot/type=meta]

Pravidla anotace struktury meta-užití nějakého slova nebo celého spojení slov (nejen graficky označeného) viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů".

Hraniční případy mezi meta-užitím a názvem. Meta-užití a názvy (hodnoty title a meta) mají k sobě velmi blízko a v některých případech, ve významu identifikace, se stýkají. Hovoří-li se o slovech, nápisech, heslech apod. jako takových, lze konkrétní vyjádření slova, nápisu vnímat i jako pojmenování, název.

Srovnej:

 • heslo "stůj"

  stůj = heslo. V tomto případě volíme v atributu quot/type hodnotu title.

 • Slovo "stůj" se píše s kroužkem.

  stůj = slovo. V tomto případě ale volíme v atributu quot/type hodnotu meta. Nejde o užití slova v jeho běžném významu, mluví se o jeho grafické podobě.

Hodnotu meta vyplňujeme v atributu quot/type jen v těch jasných případech, kdy je meta-užití jasně naznačeno uvozovacím substantivem nebo slovesem. Nesignalizuje-li uvozovací slovo meta-užití, je v atributu quot/type vyplněna jiná hodnota. Srov.:

 • Nástup obou celků byl avizován transparentem "Vítejte v pekle".

  Substantivum transparent nesignalizuje meta-užití. V atributu quot/type bude u všech uzlů reprezentujících jednotlivé výrazy, které jsou v dosahu uvozovek, vyplněna hodnota title.

 • transparent s nápisem "Hnusný Slovan"

  Substantivum nápis považujeme za substantivum uvozující meta-užití. V atributu quot/type bude u všech uzlů reprezentujících jednotlivé výrazy, které jsou v dosahu uvozovek, vyplněna hodnota meta.

Rozdíl mezi meta-užitím a názvem se v anotaci struktury tektogramatického stromu neprojeví. Pro anotaci názvů i meta-užití platí stejná pravidla, uvedená v 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů".

Hraniční případy mezi meta-užitím a přímou řečí. K hraničním případům (nejen graficky označených) přímých řečí a meta-užití viz 7.3.3 - "Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím".

Pozor! Rozdíl mezi přímou řečí a meta-užitím se projeví i v anotaci struktury tektogramatického stromu. Pro anotaci přímé řeči platí pravidla uvedená v 7.3 - "Přímá řeč", pro anotaci meta-užití platí pravidla uvedená v 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů".

7.19.1.3. Uvozovky označující vlastní jméno nebo název

Označují-li uvozovky vlastní jméno nebo název (vymezení viz 7.8.2 - "Vlastní jména a názvy"), mají uzly reprezentující jednotlivé výrazy tohoto textu v uvozovkách v atributu quot/type vyplněnou hodnotu title. Srov.:

 • "Husova cesta do Kostnice" je název akce, kterou pořádá Praha1.

  Uvozovky označují název. Všechny uzly reprezentující výrazy tohoto textu v uvozovkách budou mít v atributu quot/set_id stejný identifikátor a v atributu quot/type budou mít hodnotu title.

Další příklady:

Lépe než "Otvíráme" [quot/type=title] měl pan ředitel svůj text nazvat "otevřená dlaň". [quot/type=title]

Vytvořit určitý prostor, později nazvaný "transformační polštář" [quot/type=title]

Říkali tomu "dialog". [quot/type=title]

...dokud se nenaplní úsloví "Na každého jednou dojde". [quot/type=title]

Do lázeňského města přijeli vyzváni motem turnaje "Kdo nebyl v Poděbradech, nemá rád tenis". [quot/type=title]

Hosty uvítá znělka "volá Londýn". [quot/type=title]

Staří čeští intelektuálové tehdy dostali nálepku "zrádné intelektuální reakce". [quot/type=title]

Pozdravujte všechny výletníky typu "ven z auta, šup na hrad a šup do auta". [quot/type=title]

Pro texty v uvozovkách s hodnotou title v atributu quot/type platí pravidla v 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů".

Hraniční případy mezi názvem a meta-užitím. Hraniční případy mezi názvem a meta-užitím (hodnotou meta a title) viz 7.19.1.2 - "Uvozovky označující meta-užití".