6.2.2. PAT

Definice funktoru PAT

Funktor PAT (patiens) je primárně funktor pro druhý aktant. V těch případech, ve kterých ohodnocení aktantu funktorem nepodléhá pravidlům o posouvání aktantů, označuje funktor PAT v širokém smyslu předmět dějem zasažený.

Pravidla o posouvání aktantů viz 5.2.1.4 - "Kritéria určování aktantů (princip posouvání)".

Přes primárně syntaktické vymezení (patiens jako druhý aktant) lze patiens charakterizovat i sémanticky. Funktor PAT dostávají doplnění, která vyjadřují v širokém smyslu předmět dějem zasažený, a to:

Pozor! Funktor PAT přiřazujeme také uzlu reprezentujícímu neslovesnou (jmennou) část verbonominálního predikátu (například: být hodný.PAT). K tomu viz 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)".

Formy patientu u slovesa. Formy doplnění s funktorem PAT se liší podle toho, na jakém slovním druhu je lexikální jednotka, které funktor přidělujeme, závislá. Základní formy patientu slovesa jsou:

Formy patientu u substantiva. Základní formy patientu substantiva jsou:

Formy patientu u adjektiva. Patiens závislý na adjektivu se vyjadřuje prostými nebo předložkovými pády.

Příklady:

oficiální doktrína zaměřená proti homosexuálům.PAT

lidé odpovědní za deportace.PAT Židů

Moskvě.PAT nesympatická nabídka

6.2.2.1. Hraniční případy u funktoru PAT

Hranice s funktorem APP a MAT. Funktor PAT hraničí, pokud jde doplnění substantiva, s funktorem APP a MAT (viz 6.10 - "Specifické substantivní funktory"). K této hranici viz 5.2.3.2.3.3 - "Hranice mezi patientem a substantivními valenčními doplněními MAT a APP".

Hranice s funktorem ACT. Při určování prvního a druhého aktantu (funktor ACT a PAT) může v případě vyjádření jednoho z aktantů dativní formou hraničit funktor PAT s funktorem ACT. K tomu viz 5.2.1.4 - "Kritéria určování aktantů (princip posouvání)". Přesná pravidla určování funktoru je však třeba teprve stanovit.

Hranice s funktorem DIR1. U sloves vyjadřujících změnu z jednoho stavu do jiného hraničí funktor PAT s funktorem DIR1 (viz 6.4.1 - "DIR1"). K této hranici viz 5.2.3.1.3.4 - "Hranice mezi aktanty s funktory PAT/ORIG a EFF a volnými doplněními s funktory DIR1 a DIR3".