6.8.2. DPHR

Definice funktoru DPHR

Funktor DPHR (dependent part of phraseme) je funktor pro závislou část frazému.

K frazémům viz 5.8 - "Frazémy".

Výraz (výrazy) reprezentovaný uzlem s funktorem DPHR vytváří ve spojení s výrazem reprezentovaným rodičem tohoto uzlu jednu lexikální jednotku (frazém), která má jako celek přenesený význam, přičemž význam celé jednotky není zpravidla rozložitelný ve významy svých jednotlivých částí.

Uzly, kterým přiřazujeme funktor DPHR, vyčleňujeme jako zvláštní typ uzlu (nodetype=dphr). Viz k tomu 2.6 - "Uzly reprezentující závislé části frazeologických spojení".

Formy. Výraz reprezentovaný uzlem s funktorem DPHR může mít různou formu.

Příklady:

Jde mi na nervy.DPHR obr. 6.48

široko daleko.DPHR

křížem krážem.DPHR

Obrázek 6.48. Funktor DPHR

Funktor DPHR

Jde mi na nervy.

6.8.2.1. Hraniční případy u funktoru DPHR

Hranice s funktorem CPHR. Funktory DPHR a funktory CPHR si často vzájemně konkurují. Rozhodování mezi oběma funktory úzce souvisí s hranicemi mezi jednotlivými typy víceslovných predikátů. K tomu viz 5.9.4 - "Hraniční případy u víceslovných predikátů".