Kapitola 8. Koreference

Naše pojetí koreference vychází z pojmu reference.

Referencí se obecně rozumí vztah výrazů k předmětům nebo situacím reálného světa. Rozlišuje se reference:

Pozor! Jsme si vědomi toho, že termín koreference implikuje pouze endoforickou referenci, přesto pro zjednodušení užíváme termínu koreference i pro případy mimotextového (deiktického) odkazování.

Z hlediska prostorového umístění výrazů v textu se rozlišuje anaforické a kataforické odkazování. Při odkazování k předcházejícímu výrazu nebo výpovědi se hovoří o anaforickém odkazování. Výraz, k němuž se poukazuje, je běžně označován jako antecedent. Kataforické odkazování poukazuje na následující výpovědi nebo jejich části, zde se tedy analogicky jedná o postcedent.

Kromě těchto již zavedených pojmů používáme také dvojici pojmů koreferující člen - koreferovaný člen. Je obecnější a zanedbává prostorové umístění slov v textu - koreferovaným členem může být antecedent i postcedent.

Ve shodě s běžným přístupem české lingvistiky rozdělujeme koreferenci na:

Na tektogramatické rovině zpracováváme obě tyto oblasti odkazování. Rozdělení koreference na gramatickou a textovou považujeme za základní a podle výše uvedených hledisek vydělujeme jednotlivé podtypy uvnitř gramatické a textové koreference.