Příloha C. Sekundární předložky

Příloha obsahuje seznam spojení, která mohou být v konkrétním textu sekundární předložkou. Seznam je třeba vnímat jako pomocný. Spojení obsažená v tomto seznamu nejsou sekundární předložkou vždy (k tomu viz i 7.17.1 - "Sekundární předložky"), a naopak jako sekundární předložka mohou být v datech zachycena i jiná spojení, která nejsou obsažená v tomto seznamu; o jejich platnosti jako sekundární předložky je třeba vést ještě diskuzi.

Tabulka C.1. Seznam sekundárních předložek

předložka funktor příklad
bez ohledu na+4 REG Badatel pracuje s nadšením bez ohledu na plat.
bez zřetele k+3 REG Úkoly byly zadávány bez zřetele k věku.
blízko+2 LOC Jsou blízko nás.
DIR3 Položil to blízko vázy.
DIR2 Prošli blízko Chrudimi.
cestou+2 MEANS cestou experimentů
co do+2 REG heslo prázdné co do obsahu
do čela+2 DIR3 do čela kandidátky
doprostřed+2 DIR3 Pokutový kop proměnil dělovkou doprostřed branky.
dovnitř+2 DIR3 Soustředění na detail vtahuje posluchače dovnitř zvukového prostoru.
formou+2 MANN Doktorandský stupeň lze studovat na fakultě formou stipendia.
jménem+2 SUBS jménem naší firmy
koncem+2 TWHEN koncem roku
konče+7 TTILL konče večeří
končíc+7 TTILL končíc večeří
ku prospěchu+2 BEN Bylo by to ku prospěchu věci.
na místo+2 SUBS Dělá to na místo žádoucího zdůrazňování kvality života.
namísto+2 SUBS Dělá to namísto žádoucího zdůrazňování kvality života.
na počest+2 AIM Slavili na počest vítězství.
na roveň+2 DIR3 Staví slovenské samoplátce na roveň ostatních cizinců.
naroveň+2 DIR3 Staví slovenské samoplátce naroveň ostatních cizinců.
na rozdíl od+2 CPR Finanční úřady neočekávají letos na rozdíl od minulého roku návaly při podávání přiznání k dani z příjmů.
následkem+2 CAUS Přivolaný lékař konstatoval smrt, která nastala následkem mnohačetných zlomenin.
na téma+2 REG setkání básníků v belgickém Li na téma Poezie - láska
na účet+2 BEN Přijímají práci na účet domorodců.
na úkor+2 BEN Zvýhodňoval zaměstnance na úkor státní pokladny.
na úrovni+2 LOC na úrovni ministerstev
RSTR dohoda na úrovni pražských organizací
na vrub+2 BEN Na vrub reformy lze přičíst osm procent.
na základě+2 CRIT na základě dohody
CAUS Získal medaili na základě vítězství.
na závěr+2 TWHEN Vystoupil na závěr diskuse.
nedaleko+2 LOC Jsou nedaleko nás.
DIR3 Položil to nedaleko vázy.
DIR2 Prošli nedaleko Chrudimi.
nezávisle na+6 REG Komunikační systém musí umožňovat využití všech součástí software nezávisle na umístění pracoviště.
ohledně+2 REG Obdobný pocit mám ohledně demonopolizovaného rozhlasu.
oproti+3 CPR Oproti tobě je starý.
REG imunní oproti žloutence
CNCS oproti očekávání; oproti všem zásadám
poblíž+2 LOC Jsou poblíž nás.
DIR3 Položil to poblíž vázy.
DIR2 Prošli poblíž Chrudimi.
po boku+2 LOC Vystupuje často při řešení resortních problémů po boku ministrů.
počátkem+2 TWHEN počátkem dvacátého století
počínaje+7 TSIN Počínaje dneškem přinese časopis popis několika hranic současného poznání.
počínajíc+7 TSIN Počínajíc dneškem přinese časopis popis několika hranic současného poznání.
po dobu+2 THL Zranění si vyžádá léčení po dobu čtyř týdnů.
pomocí+2 MEANS Nejmenovaná firma provádí pod silnicí průraz pomocí vody.
po stránce+2 REG po stránce právních předpisů
postupem+2 TWHEN postupem času
po vzoru+2 CRIT po vzoru Norů
pro případ+2 AIM pro případ potřeby
prostřed+2 LOC prostřed náměstí
TWHEN prostřed léta
prostřednictvím+2 MEANS Označil podporu středního podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za neprůhlednou.
průběhem+2 TPAR Průběhem času (léta) nastaly změny.
přiměřeně+3 CRIT Poslancování se stalo placenou činností a nároky na jeho vykonávání přiměřeně tomu vzrostly.
při příležitosti+2 TWHEN Papež by měl v příštím roce navštívit Olomouc při příležitosti svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra.
ruku v ruce s+7 ACMP ODS řešila tento problém ruku v ruce s opozicí.
se zřetelem k+3 REG Pravidla pro volbu prezidenta ale nelze měnit se zřetelem k momentální politické situaci.
se zřetelem na+4 REG Pravidla pro volbu prezidenta ale nelze měnit se zřetelem na momentální politickou situaci.
směrem do+2 DIR2 Vydali se směrem do Prahy.
DIR3 Postav se směrem do místnosti.
směrem k+3 DIR2 Vydali se směrem ku Praze.
LOC Leží směrem k oknu.
DIR3 Odešel směrem ke dveřím.
MANN Působí směrem k poklesu výroby.
REG Reprezentovali ho směrem k centru.
směrem na+4 DIR2 Vydali se směrem na Prahu.
DIR3 Podívej se směrem na východ.
směrem od+2 DIR1 směrem od Prahy
směrem proti+3 DIR3 Postavil se směrem proti oknu.
DIR2 Prošel směrem proti radnici.
LOC Leží směrem proti oknu.
s ohledem k+3 REG Vars vyvíjel od počátku s ohledem k zájmům jeho tří společníků různorodou činnost.
s ohledem na+4 REG To jsem jí nezaručil s ohledem na pochodující nervy.
souběžně s+7 TPAR Souběžně s přednáškou probíhaly semináře.
DIR2 Souběžně se železnicí vedla silnice.
současně s+7 TPAR Současně s pokračováním mírových jednání však Palestinci chtějí zahájit velkou propagační kampaň.
společně s+7 ACMP Vodička přepadl společně s neznámým spolupachatelem jednu listonošku.
spolu s +7 ACMP Vodička přepadl spolu s neznámým spolupachatelem jednu listonošku.
s pomocí+2 MEANS Většinou fungují normálně s pomocí silných brýlí či dalších speciálních pomůcek.
s přihlédnutím k+3 REG Žáci jsou na různé předměty různě přeskupeny s přihlédnutím ke schopnostem.
stran+2 REG Jednali stran dodávek.
s výjimkou+2 RESTR S výjimkou Alžírska a Egypta dluhy takřka žádný z dlužníků nesplácí.
tváří v tvář+3 DIR3 Postavil se tváří v tvář Bohu.
LOC Stojí tváří v tvář problému.
úměrně k+3 CRIT Hlad koupěchtivých sběratelů po nich roste úměrně k růstu bohatství ve společnosti.
úměrně s+7 CRIT Hlad koupěchtivých sběratelů po nich roste úměrně s růstem bohatství ve společnosti.
uprostřed+2 LOC uprostřed náměstí
TWHEN uprostřed léta
u příležitosti+2 TWHEN Tiskovinu vydalo město u příležitosti svého 850. výročí.
uvnitř+2 LOC Novináři jsou nezávislý kontrolní orgán uvnitř státu.
DIR2 Hranice jdou uvnitř odvětví.
v blízkosti+2 LOC Nejméně dva minometné granáty vybuchly v neděli večer v blízkosti kostela.
v čele+2 LOC v čele průvodu
v čele s+7 ACMP připravený komisí v čele s Uhdem
v době+2 TWHEN v době konání konference
v duchu+2 CRIT Pokud jim jde o to, zda budou patřit pod Hradec nebo Pardubice, pak je to myšlení v duchu národních výborů.
v důsledku+2 CAUS cirhóza jater v důsledku alkoholismu
ve formě+2 MANN Nepřipadá v úvahu vymáhat rozdíl ve formě náhrady škody.
RSTR výhra ve formě zájezdu
ve prospěch+2 BEN Očekává se rozsudek ve prospěch Škodovky
ve shodě s+7 CRIT Mečiarovo HZDS ve shodě s průzkumy mínění ohlašuje svůj návrat k moci.
ve smyslu+2 CRIT Nebylo tedy cílem vybrat dodavatele stavby ve smyslu bývalé vyhlášky.
ve spojení s+7 ACMP Většina skvělých učitelů ve spojení se žvýkačkou ráda mluví o dobytku.
ve srovnání s+7 CPR V první půli letošního roku ve srovnání se stejným obdobím roku loňského stoupl o 47 procent počet útoků na policisty.
ve světle+2 CRIT Varovné hlasy se ve světle této zprávy zdají být lichými.
ve věci+2 REG Homosexuálové nebudou ve věci odškodnění nikterak diskriminováni.
ve vztahu k+3 REG Ve vztahu k majetku se chovají jinak.
ve znamení+2 MANN Centrální trh byl ve znamení akcií KB
RSTR Berlinale ve znamení debutů oslovilo diváky.
vinou+2 CAUS Stává se to vinou odesílatele, který uvede špatnou adresu.
vlivem+2 CAUS Sochy jsou vlivem ovzduší silně poškozovány.
v neprospěch+2 BEN Jeho saldo momentálně zní v neprospěch ČR.
v období+2 TWHEN V období dešťů mohou zůstávat vysoko v horách.
LOC Ocitl se v období rozpadu.
v oblasti+2 LOC Společnost působí v oblasti kapitálových trhů zhruba rok.
v oboru+2 LOC Podnikal v oboru kovoprůmyslu.
v otázce+2 REG v otázce vlastnictví
v podobě+2 MANN Dochovala se v podobě překrásného iluminovaného rukopisu.
RSTR bariéry v podobě státní správy
v poměru k+3 REG Částka vynakládaná na výplatu penzí prudce vzrostla v poměru k HDP.
v porovnání k+3 CPR Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Kanadou patřily v minulosti v porovnání k ostatním průmyslově vyspělým zemím k okrajovým.
v porovnání s+7 CPR Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Kanadou patřily v minulosti v porovnání s ostatními průmyslově vyspělými zeměmi k okrajovým.
v procesu+2 TWHEN Teprve v procesu legislativního projednávání hledaly, čeho vlastně chtějí věcně docílit.
LOC Nachází se v procesu rozpadu.
vprostřed+2 LOC vprostřed náměstí
TWHEN vprostřed léta
v protikladu k+3 CPR v protikladu k zahraniční turistice
v průběhu+2 TWHEN Stalo se to v průběhu cesty.
TPAR Dělo se to v průběhu cesty.
v případě +2 REG v případě Národní galerie
COND v případě nehody, nemoci
v rámci+2 REG Japonsko v rámci programu podpory telekomunikační infrastruktury vybuduje do roku 2010 celonárodní informační síť z optických vláken.
LOC Jde o ceny průměrné, které se začnou v rámci státu výrazně lišit podle druhu paliva.
TWHEN Její privatizace proběhla v rámci 1. vlny.
v rozporu s+7 CRIT Tento svazek však nebyl v rozporu s platnými předpisy registrován.
v řadě+2 TWHEN V řadě případů zapomínají na jednu věc.
LOC Působil v řadě redakcí.
v souhlase s+7 CRIT Česká televize bude v souhlase s tiskovým zákonem žalovat TV Nova.
v souladu s+7 CRIT Česká televize bude v souladu s tiskovým zákonem žalovat TV Nova.
v souvislosti s+7 ACMP Vyšetřovatelé si v souvislosti s korupčním skandálem přišli vyslechnout i dalšího svědka.
REG trestní oznámení podaná v souvislosti s osobou
výměnou za+4 SUBS Výměnou za srnku dostali několik bažantů.
v zájmu+2 AIM v zájmu čeho
BEN v zájmu koho
v závěru+2 TWHEN Porada se konala v závěru roku.
v závislosti na+6 CRIT Budou sedět v závislosti na velikosti. kanceláře.
začátkem +2 TWHEN Podle jeho slov důvody k demisi, které začátkem týdne sdělil tisku, trvají.
za pomoci+2 MEANS Prostitutky v Čechách tak za pomoci hotelových recepčních a taxíkářů přežily režim nevlídných starců.
zároveň s+7 ACMP Vláda zároveň s růstem počítá...
TPAR Zároveň s překladem píšu recenzi.
závěrem +2 TWHEN Závěrem srpna získal závod Pacovských strojíren certifikát německé zkušebny Tüf Bayern.
zprostřed+2 DIR1 Manželé Havlovi ji vítají u vrátek objetím, novináři zprostřed dvorku otázkami.
z titulu+2 CRIT Částku vrátí z titulu odpočtu daně.