9.3.2. Pořadí uzlů ve verbální skupině

V této sekci popisujeme pravidla pro řazení sesterských uzlů reprezentujících kontextově zapojené a nezapojené výrazy, jejichž řídícím uzlem je uzel reprezentující sloveso (v určitém i neurčitém tvaru). Jde zejména o uzly závislé na efektivních kořenech závislých i nezávislých slovesných klauzí (viz 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze").

9.3.2.1. Pořadí kontextově nezapojených uzlů ve verbální skupině

Uzly reprezentující kontextově nezapojené výrazy (uzly s hodnotou f v atributu tfa) řadíme v souladu s povrchovým slovosledem, aby bylo možné snadno zjistit případné odchylky od systémového pořadí a zkoumat jejich příčiny.

Výjimka: Jedinou výjimkou je uzel vlastního ohniska. Pokud bezprostředně na slovese závisí vlastní ohnisko je v hloubkovém slovosledu uzel reprezentující toto ohnisko umístěn vždy zcela vpravo, i když stojí v povrchovém slovosledu na jiné pozici (viz i 9.3.1.1 - "Vlastní ohnisko").

9.3.2.2. Pořadí kontextově zapojených uzlů ve verbální skupině

Výpovědní dynamičnost (nekontrastivních i kontrastivních) kontextově zapojených výrazů je aktualizována vzhledem ke kontextu, nemusí odpovídat systémovému pořadí. Stupeň výpovědní dynamičnosti je zpravidla dán funkcí v rámci aktuálního členění. Ta je signalizována různými prostředky - slovosledem, syntaktickou funkcí, intonací a dalšími. Na jejich základě vyčleňujeme jednotlivé typy kontextově zapojených uzlů (uzlů s hodnotou t nebo c v atributu tfa). Níže navrhujeme jejich předpokládané pořadí podle vzrůstající výpovědní dynamičnosti.

Kontextově zapojené uzly jsou v tektogramatickém stromě řazeny v tomto uspořádání odleva doprava:

 1. uzel reprezentující vokativ, tj. uzel s funktorem VOCAT (pokud je v konstrukci obsažen),

 2. uzel s funktorem PREC,

 3. uzel s funktorem ATT,

 4. uzel reprezentující rematizátor (functor=RHEM), pokud má v dosahu kontrastivní kontextově zapojený uzel,

 5. kontrastivní kontextově zapojený uzel,

 6. další vyjádřené (nekontrastivní) kontextově zapojené uzly s výjimkou níže uvedených typů 8 - 9,

 7. nově vytvořené uzly (reprezentující výrazy nevyjádřené v povrchové podobě věty),

 8. vyjádřené uzly se zástupným t-lematem #PersPron,

 9. vyjádřená místní a časová doplnění, která nejsou kontrastivní.

Pokud je uzlů v některém z výše uvedených typů 1 - 9 více, řadíme tyto uzly v pořadí shodném s povrchovým slovosledem.

Srovnej:

 • Jirka ho totiž bohužel včera v Praze {#Gen.ADDR} prodal.

  Kontextově zapojené výrazy budou reprezentovány sesterskými uzly v tomto pořadí:

  1. uzel s funktorem PREC reprezentující výraz totiž,

  2. uzel s funktorem ATT reprezentující výraz bohužel,

  3. kontrastivní kontextově zapojený uzel reprezentující výraz Jirka,

  4. nově vytvořený uzel reprezentující nevyjádřený adresát,

  5. vyjádřený uzel se zástupným t-lematem #PersPron reprezentující zájmeno ho,

  6. uzel reprezentující časové doplnění včera,

  7. uzel reprezentující místní doplnění v Praze.

  Srovnej obr. 9.10.

Obrázek 9.10. Pořadí kontextově zapojených uzlů ve verbální skupině

Pořadí kontextově zapojených uzlů ve verbální skupině

Jirka ho totiž bohužel včera v Praze prodal.