4.6.2. Sémantická adjektiva

Sémantická adjektiva tvoří následující podskupiny:

4.6.2.1. Pojmenovací sémantická adjektiva

sempos = adj.denot

Do podskupiny pojmenovacích sémantických adjektiv patří:

 • tradiční adjektiva,

 • tradiční adverbia deadjektivní povahy, která jsou na tektogramatické rovině reprezentována t-lematem odpovídajícího adjektiva.

Pozor! Posesivní adjektiva do této podskupiny nepatří - jsou reprezentována t-lematem odpovídajícího sémantického substantiva a popsána gramatémy sémantických substantiv; viz 4.6.1.1 - "Pojmenovací sémantická substantiva".

Uzly pojmenovací podskupiny sémantických adjektiv jsou popsány gramatémy:

Gramatém stupně (degcmp). Gramatém stupně patří všem pojmenovacím sémantickým adjektivům. Pojmenovací sémantická adjektiva nejsou na rozdíl od pojmenovacích sémantických adverbií rozlišena na stupňovatelná a nestupňovatelná. Hledání hranice mezi sémantickými adjektivy, která lze, a těmi, která nelze stupňovat, je u tohoto sémantického slovního druhu komplikováno výskytem stupňovaných forem od adjektiv, která se běžně nestupňují (například: čokoládový - nejčokoládovější čokoláda, český - češtější přístup k věci). U slov pojatých jako sémantická adverbia jsou tyto případy, pokud se vůbec vyskytují, řídké (nestupňovatelná sémantická adverbia tedy mohou být vyčleněna jako zvláštní podskupina, jíž gramatém stupně nenáleží: viz sempos = adv.denot.ngrad.nneg; viz 4.6.3.1 - "Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která nelze negovat" a sempos = adv.denot.ngrad.neg; viz 4.6.3.2 - "Pojmenovací sémantická adverbia nestupňovatelná, která lze negovat").

Hodnota gramatému stupně se ve většině případů shoduje s hodnotou odpovídající morfologické kategorie. Například:

příjemnější hudba [degcmp=comp]

nejlépe strávený večer [degcmp=sup]

Pozor! Hodnotou comp nebo sup nejsou ohodnoceny případy, kdy je větší / největší míra vlastnosti vyjádřena analyticky, například: víc příjemně, nejvíce hezký apod. Vedle těchto spojení, u nichž je možné uvažovat o sémantické ekvivalenci s tvary stupňovanými (příjemnější, nejhezčí), se v češtině vyskytují také případy, kdy více / nejvíce jsou spojovány s již stupňovaným tvarem (například: více příjemněji apod.). Přidělení některé ze stávajících hodnot gramatému stupně celému spojení je v těchto případech problematické. Řešením je tedy přidělení vlastní hodnoty každému ze členů spojení. Například:

víc [degcmp=comp] příjemně [degcmp=pos; t_lemma=příjemný]

nejvíce [degcmp=sup] hezký [degcmp=pos]

více [degcmp=comp] hezčí [degcmp=pos]

více [degcmp=comp] rychle [degcmp=pos; t_lemma=rychlý]

Protějšek v hodnotě morfologické kategorie nemá hodnota acomp - je přidělena uzlům reprezentujícím ustrnulý komparativní tvar, který nevyjadřuje srovnání (tzv. absolutní komparativ). Například:

starší žena [degcmp=acomp]

muž tmavší pleti [degcmp=acomp]

vyšší odborná škola [degcmp=acomp]

při delším nošení [degcmp=acomp]

každá větší pobočka [degcmp=acomp]

Otakar Brousek starší [degcmp=acomp]

Pozor! V případech, kdy nelze rozhodnout, zda jde o komparativ absolutní nebo běžný, jsou vyplněny obě hodnoty.

Gramatém negace (negation). Hodnota gramatému negace postihuje, zda se pojmenovací sémantické adjektivum v povrchové podobě věty vyskytovalo v kladné (hodnota neg0), nebo záporné podobě (hodnota neg1). Například:

příjemná hudba [negation=neg0]

nedobrý signál pro voliče [negation=neg1; t_lemma=dobrý]

dopadlo to s ním zle [negation=neg0; t_lemma=zlý]

zachoval se k nám nepěkně [negation=neg1; t_lemma=pěkný]

Pozor! Ne každý prefix ne- reprezentujeme hodnotou neg1 v gramatému negace - pouze takový, který vyjadřuje zápornou podobu od nějaké existující kladné podoby slova. Například:

nekalé úmysly [negation=neg0; t_lemma=nekalý]

krása nesmírná [negation=neg0; t_lemma=nesmírný]

!!! Rozdělení pojmenovacích sémantických adjektiv na ta, která lze, a ta, která nelze negovat - jak bylo provedeno u pojmenovacích sémantických adverbií (viz 4.6.3 - "Sémantická adverbia"), komplikuje skutečnost, že některá adjektiva, která zpravidla vystupují v kladné podobě, mohou být za určitých kontextových a situačních podmínek negována: například: český - nečeský apod. S gramatémem negace se proto počítá u všech pojmenovacích sémantických adjektiv.

4.6.2.2. Určitá pronominální sémantická adjektiva ukazovací

sempos = adj.pron.def.demon

Do podskupiny určitých pronominálních sémantických adjektiv ukazovacích patří:

 • ukazovací a identifikační zájmena v pozici syntaktického adjektiva.

Uzlům této podskupiny nenáleží žádný gramatém.

Příklady:

Ten dům už koupili.

Takový přístup se mi nelíbí.

On už je takový.

Měl tentýž problém jako ty.

!!! V současné verzi je hodnota adj.pron.def.demon přiřazena všem uzlům reprezentujícím zájmeno takový. Rozlišení na sémantická adjektiva a substantiva (hodnoty: adj.pron.def.demon a n.pron.def.demon) podle syntaktické pozice je třeba teprve provést. Viz i 5.5.3.2 - "Korelativní dvojice s odkazovacím slovem "takový"".

4.6.2.3. Neurčitá pronominální sémantická adjektiva

sempos = adj.pron.indef

Do podskupiny neurčitých pronominálních sémantických adjektiv patří zájmena se sémantickým rysem neurčitosti a s adjektivní funkcí:

 • vztažná zájmena který a jaký, jsou-li v pozici syntaktického adjektiva.

 • jejich deriváty rovněž pouze v pozici syntaktického adjektiva, tj. zájmena neurčitá (například: nějaký), tázací (například: který), záporná (například: nijaký) a totalizační (například: každý); viz 4.1.2 - "Typy lexikální derivace".

Zájmena který a jaký a jejich deriváty jsou podle jejich přináležitosti k syntaktickému slovnímu druhu hodnocena jako sémantická substantiva, nebo jako sémantická adjektiva: který / jaký a jejich deriváty jsou chápána jako sémantická adjektiva ve stejných případech, kdy jsou považována za syntaktická adjektiva. V ostatních případech mají funkci syntaktického, a tedy také sémantického substantiva. Srov.:

 • Nevěděla, jaké šaty se by se na ples hodily.

  Kterou knihu si přál?

  Kup mu nějakou knihu.

  Ta barva je nijaká.

  Kup mu nějakou knihu.

  Každý člověk má problémy.

  - syntaktická, a tedy i sémantická adjektiva.

 • Šaty, jaké by se hodily na ples, tu neměli.

  Knihu, kterou si přál, nemohla sehnat.

  - syntaktická, a tedy i sémantická substantiva (viz 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva").

Neurčitá pronominální sémantická adjektiva jsou popsána:

Gramatém typu indefinita (indeftype). Hodnota gramatému indeftype zachycuje sémantický rys, jímž se zájmeno liší od t-lematu, kterým je reprezentováno. Pro neurčitá pronominální sémantická adjektiva se počítá pouze se dvěma t-lematy: který a jaký. Všechna ostatní zájmena jsou zpracována jako jejich deriváty. Která zájmena jsou uvedenými t-lematy reprezentována a jakých hodnot přitom gramatém indeftype nabývá, představuje 4.18 - "Neurčitá pronominální sémantická adjektiva"

V prvním řádku jsou uvedena t-lemata, ve sloupcích pod nimi zájmena, která dané t-lema zastupuje. V prvním sloupci jsou vypsány hodnoty gramatému indeftype, které přináleží t-lematu, jestliže reprezentuje zájmeno nacházející se na stejné řádce jako daná hodnota a ve sloupci pod t-lematem.

Například zájmeno veškerý je reprezentováno t-lematem který, jemuž náleží hodnota total1.

Přehled zájmen není vyčerpávající - v některých případech jsou možné ještě jiné varianty zájmen (například vedle všelijaký ještě bůhvíjaký, kdovíjaký a další). Některé typy zájmen nejsou v češtině realizovány (například totalizátor od adjektivního jaký; v poli znak -).

Tabulka 4.18. Neurčitá pronominální sémantická adjektiva

  t-lema:
hodnota gramatému indeftype: který jaký
relat který jaký
indef1 některý nějaký
indef2 kterýsi jakýsi
indef3 kterýkoli(v) jakýkoli(v)
indef4 leckterý, ledakterý lecjaký, ledajaký
indef5 kdekterý kdejaký
indef6 málokterý... všelijaký...
inter který, kterýpak jaký, jakýpak
negat žádný nijaký
total1 všechen, veškerý -
total2 každý -

4.6.2.4. Určitá kvantifikační sémantická adjektiva

sempos = adj.quant.def

Do podskupiny určitých kvantifikačních sémantických adjektiv se řadí:

 • základní určité číslovky vystupující v pozici syntaktického adjektiva,

 • určité číslovky řadové (například: třetí, stý), souborové (například: troje, stery) a druhové (například: trojí, sterý) jakožto deriváty číslovek základních (tj. jsou reprezentovány t-lematem odpovídající základní číslovky; viz 4.1.2 - "Typy lexikální derivace"),

 • adverbia typu dvakrát / podruhé reprezentovaná rovněž t-lematem určité číslovky základní (viz 4.1.3 - "Smíšený typ"),

 • číslovka tolik, její deriváty (tolikátý, tolikery, tolikerý) a adverbia tolikrát a potolikáté.

Základní číslovky jednadevětadevadesát jsou podle funkce v klauzi hodnoceny buď jako sémantická substantiva, nebo jako sémantická adjektiva, a to podle jejich přináležitosti k syntaktickému slovnímu druhu (viz i 7.10 - "Čísla a číslovky"). Srov.:

Číslovky sto, tisíc, milion nebo miliarda (a další) mají význam "kontejneru" a jako základní číslovky jsou vždy považována za sémantická substantiva (viz 4.6.1.5 - "Určitá kvantifikační sémantická substantiva"). Jako sémantická adjektiva jsou uzly s t-lematy sto, tisíc atd. hodnoceny jednak v případě, že reprezentují číslovky řadové (stý, tisící apod.), souborové (stery, tisícery apod.) nebo druhové (sterý, tisícerý apod.), jednak tehdy, když reprezentují adverbium typu stokrát nebo posté.

Obdobně adverbia těchto typů utvořená od číslovek jedendevětadevadesát (například: jedenkrát, dvakrát / podruhé, podevětadevadesáté) jsou reprezentována t-lematem odpovídající číslovky základní.

T-lema tolik je ve všech případech (ať reprezentuje tolik, tolikátý, nebo tolikrát atd.) považováno za sémantické adjektivum.

Určitá kvantifikační sémantická adjektiva jsou popsána:

Gramatém typu číslovky (numertype). V gramatému numertype je zaznamenán sémantický rys, jímž se číslovka liší od t-lematu, kterým je reprezentována. U určitých kvantifikačních sémantických adjektiv se počítá se čtyřmi hodnotami gramatému numertype: basic (reprezentuje-li uzel číslovku základní, popř. číslovku souborovou ve spojení s pluraliem tantum), ord (reprezentuje-li číslovku řadovou), set (reprezentuje-li číslovku souborovou), kind (reprezentuje-li číslovku druhovou).

Pozor! Číslovka souborová ve spojení s pluraliem tantum vyjadřuje - stejně jako základní číslovka ve spojení se substantivem rozlišujícím singulár a plurál - prostý počet kusů denotátu: u uzlu reprezentujícího tuto číslovku je v gramatému numertype vyplněna hodnota basic (troje dveře obdobně jako tři okna).

Příklady:

Koupil tři domy. [numertype=basic; t_lemma=tři]

Natřel troje dveře. [numertype=basic; t_lemma=tři]

Umístil se na třetím místě. [numertype=ord; t_lemma=tři]

Doběhl do cíle jako stý. [numertype=ord; t_lemma=sto]

Ztratil už troje klíče. [numertype=set; t_lemma=tři]

dvojí občanství. [numertype=kind; t_lemma=dva]

Tolik připomínek nečekal. [numertype=basic; t_lemma=tolik]

Tolikery klíče nepotřebuje. [numertype=set; t_lemma=tolik]]

Adverbia typu jedenkrát, dvakrát, stokrát, tolikrát atd. jsou na tektogramatické rovině reprezentována uzlem s t-lematem odpovídající číslovky základní (jeden, dva, sto, tolik atd.) a uzlu s tímto t-lematem je v gramatému numertype udělena hodnota basic.

Adverbia jednou a jedinkrát jsou považována za varianty adverbia jedenkrát a všechny tyto podoby jsou reprezentovány t-lematem jeden a v gramatému numertype mají hodnotu basic.

Adverbia typu poprvé, podruhé, posté, potolikáté atd. jsou rovněž reprezentována uzlem s t-lematem odpovídající číslovky základní (jeden, dva, sto, tolik atd.) a uzel s tímto t-lematem má v gramatému numertype vyplněnu hodnotu ord.

To, že tyto uzly s t-lematy základních číslovek a s hodnotami basic nebo ord reprezentují adverbium a nikoli číslovku základní / řadovou, vyplývá z funkce těchto slov ve struktuře věty. Tato funkce je popsána funktorem (probíraným adverbiím s číselným významem náležejí zpravidla adverbiální funktory časové, zvl. TWHEN, THO). Srov.:

Volal jsem tam už dvakrát.THO [numertype=basic; t_lemma=dva]

Přijal už dvě.RSTR návštěvy. [numertype=basic; t_lemma=dva]

Vysvětluje to už podruhé.TWHEN [numertype=ord; t_lemma=dva]

Skončil na druhém.RSTR místě. [numertype=ord; t_lemma=dva]

Do cíle doběhl jako druhý.COMPL [numertype=ord; t_lemma=dva]

4.6.2.5. Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva

sempos = adj.quant.indef

Do podskupiny neurčitých kvantifikačních sémantických adjektiv se řadí:

 • základní neurčitá číslovka kolik (například: kolik psů),

 • neurčité (například: několik) a tázací (například: kolikpak) varianty číslovky kolik (viz 4.1.2 - "Typy lexikální derivace"),

 • neurčité číslovky řadové (například: kolikátý / několikátý), souborové (například: kolikery / několikery) a druhové (například: kolikerý / několikerý) jakožto deriváty číslovky kolik (viz 4.1.3 - "Smíšený typ"),

 • adverbia typu kolikrát / několikrát a pokolikáté / poněkolikáté reprezentovaná rovněž t-lematem kolik (viz 4.1.3 - "Smíšený typ").

Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva jsou popsána pomocí gramatémů:

Gramatém typu číslovky (numertype). U neurčitých kvantifikačních sémantických adjektiv se počítá se čtyřmi hodnotami gramatému numertype: basic (reprezentuje-li uzel číslovku základní, popř. číslovku souborovou ve spojení s pluraliem tantum), ord (reprezentuje-li číslovku řadovou), set (reprezentuje-li číslovku souborovou), kind (reprezentuje-li číslovku druhovou).

Pozor! Číslovka souborová ve spojení s pluraliem tantum vyjadřuje - stejně jako základní číslovka ve spojení se substantivem rozlišujícím singulár a plurál - prostý počet kusů denotátu: u uzlu reprezentujícího tuto číslovku je v gramatému numertype vyplněna hodnota basic.

Příklady:

Kolik domů koupil? [numertype=basic; t_lemma=kolik]

Kolikery dveře už prošel? [numertype=basic; t_lemma=kolik]

Natřel několikery dveře. [numertype=basic; t_lemma=kolik]

Kolikátý pokus jsi provedl? [numertype=ord; t_lemma=kolik]

Ztratil už několikery klíče. [numertype=set; t_lemma=kolik]

Člověk může mít několikeré občanství. [numertype=kind; t_lemma=kolik]

Adverbia typu kolikrát / několikrát apod. jsou na tektogramatické rovině reprezentována uzlem s t-lematem číslovky základní (kolik) a tomuto t-lematu je v gramatému numertype udělena hodnota basic.

Adverbia typu pokolikáté / poněkolikáté atd. jsou rovněž reprezentována uzlem s t-lematem kolik a toto t-lema má v gramatému numertype vyplněnu hodnotu ord.

To, že tyto uzly s t-lematy základních číslovek a s hodnotami basic nebo ord reprezentují adverbium a nikoli číslovku základní / řadovou, vyplývá z funkce těchto slov ve struktuře věty - tato funkce je popsána funktorem (probíraným adverbiím s číselným významem náležejí zpravidla adverbiální funktory časové, zvl. TWHEN, THO). Srov.:

Volal jsem tam už několikrát.THO [numertype=basic; t_lemma=kolik]

Přijal už několik.RSTR návštěv. [numertype=basic; t_lemma=kolik]

Vysvětluje to už poněkolikáté.TWHEN [numertype=ord; t_lemma=kolik]

Na kolikátém.RSTR místě skončil. [numertype=ord; t_lemma=kolik]

Gramatém typu neurčitosti (indeftype). Hodnota gramatému indeftype zachycuje sémantický rys, kterým se číslovka liší od t-lematu, jímž je reprezentována. Pro neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva se počítá pouze s jediným t-lematem kolik. Všechny ostatní číslovky jsou zpracovány jako deriváty tohoto t-lematu.

Kombinaci hodnot gramatémů numertype a indeftype u uzlů s t-lematem kolik, které reprezentují všechny deriváty tohoto t-lematu, ukazuje 4.19 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva".

V prvním řádku jsou uvedeny hodnoty gramatému numertype, v prvním sloupci hodnoty gramatému indeftype. Všechny číslovky uvedené v jednotlivých polích jsou reprezentovány jediným t-lematem kolik. Uzel s tímto t-lematem, s hodnotou gramatému numertype uvedenou v záhlaví daného sloupce a s hodnotou gramatému indeftype uvedenou na daném řádku reprezentuje tu kterou číslovku.

Například několikerý je reprezentováno t-lematem kolik, jemuž náleží hodnoty kind a indef1.

Přehled číslovek není vyčerpávající - v některých případech jsou možné ještě jiné varianty zájmen. Některé typy derivátů nejsou v češtině realizovány (v poli znak -).

Tabulka 4.19. Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva

t_lemma=kolik hodnota gramatému numertype:
hodnota gramatému indeftype: basic set kind ord
relat kolik (klíčů), kolikery (dveře) kolikery (klíče) kolikerý kolikátý
indef1 několik (klíčů), několikery (dveře) několikery (klíče) několikerý několikátý
indef2 - - - -
indef3 - - - -
indef4 - - - -
indef5 - - - -
indef6 kdovíkolik (klíčů), kdovíkolikery (dveře)... kdovíkolikery (klíče)... kdovíkolikerý... kdovíkolikátý...
inter kolik (klíčů), kolikery (dveře) kolikery (klíče) kolikerý kolikátý
negat - - - -
total1 - - - -
total2 - - - -

!!! Ukazuje se, že neurčité číslovky základní mohou vystupovat i v pozici syntaktického substantiva. V budoucí verzi PDT je proto třeba zavést i podskupinu neurčitých kvantifikačních sémantických substantiv (n.quant.indef) a rozlišovat hodnoty adj.quant.indef a n.quant.indef u neurčitých číslovek základních podle syntaktické pozice. Viz k tomu i 7.10.1.1 - "Číslovky s funkcí přívlastku (RSTR)".

4.6.2.6. Kvantifikační sémantická adjektiva stupňovatelná

sempos = adj.quant.grad

Do podskupiny kvantifikačních sémantických adjektiv stupňovatelných se řadí:

 • základní neurčité číslovky, které vystupují v pozici syntaktického adjektiva a které lze stupňovat (například: málo účastníků, mnoho chyb),

 • adverbia typu málokrát reprezentovaná t-lematem neurčité číslovky základní (viz 4.1.3 - "Smíšený typ").

Stupňovatelná kvantifikační adjektiva jsou popsána pomocí gramatémů:

Gramatém stupně (degcmp). Hodnota gramatému stupně zpravidla koresponduje s hodnotou odpovídající morfologické kategorie. Například:

hodně zájemců [degcmp=pos]

více připomínek [degcmp=comp; t_lemma=hodně]

nejméně chyb [degcmp=sup; t_lemma=málo]

Protějšek v hodnotě morfologické kategorie stupně nemá hodnota acomp - náleží uzlům nesoucím ustrnulé komparativní tvary, které nevyjadřují srovnání. Například:

děti z méně movitých rodin [degcmp=acomp; t_lemma=málo]

Pozor! Hodnotou comp nebo sup jsou ohodnoceny tato kvantifikační sémantická adjektiva i v případech, kdy je větší / největší míra vlastnosti vyjádřena analyticky, například: víc příjemně, nejvíce hezký apod. Pojmenovací sémantická adjektiva (viz 4.6.2.1 - "Pojmenovací sémantická adjektiva") mají v těchto případech naopak v gramatému degcmp hodnotu pos. Například:

víc [degcmp=comp; t_lemma=hodně] příjemně [degcmp=pos]

nejvíce [degcmp=sup; t_lemma=hodně] hezký [degcmp=pos]

méně [degcmp=comp; t_lemma=málo] rychle [degcmp=pos]

Gramatém typu číslovky (numertype). Číslovky tvořící probíranou podskupinu vystupují pouze jako číslovky základní - gramatém numertype zde nabývá pouze hodnoty basic. Například:

Prohlédli si už mnoho bytů. [numertype=basic]

Prošel už mnoho dveří. [numertype=basic]

nejméně chyb [numertype=basic]

Adverbia typu málokrát, mnohokrát jsou na tektogramatické rovině reprezentována uzlem s t-lematem číslovky základní (málo, mnoho atd.) a tomuto t-lematu je v gramatému numertype udělena hodnota basic. To, že tyto uzly s t-lematy základních číslovek a s hodnotou basic reprezentují adverbium a nikoli číslovku základní, vyplývá z kombinace t-lematu a funktoru uzlu (probíraným adverbiím s číselným významem náležejí zpravidla časové adverbiální funktory, zvl. THO). Například:

Volal jsem tam už mnohokrát.THO [numertype=basic; t_lemma=mnoho]

Přijal už mnoho.RSTR návštěv. [numertype=basic; t_lemma=mnoho]

Adverbia typu potřetí / pokolikáté se v češtině k těmto číslovkám netvoří.